USA English ‹ › UZ Uzbek

Found end: 1299 words & 2 translates

English Ўзбек
An American economic historian and labour economist, Claudia Goldin was awarded this year's Nobel Prize in economics for her work on women's employment and the causes of the gender pay gap. Бу йилги иқтисод бўйича Нобел мукофоти америкалик иқтисодчи тарихчи ва меҳнат муносабатлари иқтисодчиси Клаудия Голдинга аёллар бандлиги ва маошидаги гендер тафовут сабаблари бўйича қилган ишлари учун берилди.
Working across a range of arts including printmaking, drawing, painting, installation and film, Chila Kumari Burman uses her work to discuss issues such as representation, gender and cultural identity. Чила Кумари Бурман турли тасвирий санъат турларида, жумладан типография, чизмачилик, бўяш, монтаж ва кинода ишлаган. Ўз фаолиятида у гендер ва маданий ўзига хослик каби масалаларни кўтариб келади.
BASED ON the Agreement between the Republic of Uzbekistan and the Republic of Türkiye on Eternal Friendship and Cooperation signed on May 8, 1996, Ўзбекистон Республикаси ва Туркия Республикаси ўртасида 1996 йил 8 майда имзоланган Абадий дўстлик ва ҳамкорлик тўғрисидаги Битимга асосланган холда,
“Para-tariffs” means border charges, taxes and fees other than tariffs on foreign trade transactions with a tariff like effect, which are levied solely on imported goods. Indirect taxes and charges which are levied in the same manner on like domestic goods or, import charges corresponding to specific services rendered, and other duties permitted under this Agreement, are not considered as para-tariff measures. «Пара-тарифлар» атамаси тариф хусусиятига эга ташқи савдо операцияларида қўлланиладиган тарифлардан фарқли ўларок, товарлар импортида олинадиган чегара тўловлари, солиқлар ва йиғимларни англатади. Маҳаллий товарларга қўлланилгани каби ундириладиган билвосита солиқ тўловлари ва йиғимлари ёки кўрсатилган махсус хизматлар учун олинадиган тегишли импорт тўловлари ҳамда мазкур Битим доирасида рухсат этилган бошқа тўловларига пара-тариф чоралари сифатида қаралмайди.
The Contracting Parties shall provide that all fees and charges of whatever character (other than tariffs defined in Article 3 of this Agreement) imposed on or in connection with import or export shall be limited to the approximate cost services rendered, and shall not represent indirect protection of domestic products or taxation for fiscal purposes. Аҳдлашувчи Томонлар товарлар импорти ёки экспорти учун ёки у билан боғлик ҳолда ундириладиган ҳар қандай турдаги тўлов ва йиғимлар (мазкур Битимнинг 3-моддасида келтирилган тарифлардан ташқари) кўрсатилган хизматларнинг тахминий қиймати билан чегараланади ва маҳаллий маҳсулотларни билвосита ҳимоя қилиш ёки фискал мақсадларда солиққа тортишга қаратилмаслигини таъминлайдилар.
In case there is a need to amend the Rules of Origin laid down in Annex II, the Joint Committee shall decide on the amendments according to procedures in Article 18 of this Agreement. II иловада келтирилган келиб чиқиш қоидаларига ўзгартиришлар киритиш зарурати бўлганда, Қўшма қўмита мазкур Битимнинг 15-моддасида кўрсатилган тартибларга мувофиқ ўзгартиришлар тўғрисида қарор қабул қилади.
If one of the Contracting Parties intends to apply any antidumping or countervailing measures, then this Contacting Party shall, before the application of the measures, provide the other interested Party with the relevant information about the main facts and findings reasoning the application of such measures. For the Contracting Parties to be able to protect their interests, such information shall be provided in advance. Башарти Аҳдлашувчи Томонлардан бири антидемпинг ёки компенсация чораларини қўллаш ниятида бўлса, ушбу Аҳдлашувчи Томон чоралар қўлланилишидан олдин бошқа манфаатдор Томонга бундай чораларни қўллашни асословчи асосий фактлар ва хулосалар тўғрисида тегишли маълумотларни тақдим этади. Аҳдлашувчи Томонлар ўз манфаатларини ҳимоя қилишлари учун бундай маълумотлар олдиндан тақдим этилиши лозим.
Before applying safeguard measures, the Contracting Party intending to apply such measure shall supply the other Contracting Party with all the relevant information required for a thorough examination of the situation with a view to seeking an acceptable solution to both of the Contracting Parties. In order to find such a solution, the Contracting Parties shall immediately hold consultations as set out in Article 19 of this Agreement. If, as a result of the consultations, the Contracting Parties do not reach an agreement within 30 days, the complaining Contracting Party may apply safeguard measures. Муҳофаза чораларини қўллашдан аввал, Аҳдлашувчи Томонларнинг ҳар иккиси учун мақбул ечим топиш мақсадида, бундай чораларни қўллаш ниятида бўлган Аҳдлашувчи Томон бошқа Аҳдлашувчи Томонга вазиятни ўрганиш учун зарур бўлган барча тегишли маълумотларни тақдим этади. Бундай ечимни топиш мақсадида, Аҳдлашувчи Томонлар мазкур Битимнинг 19-моддасида белгиланганидек дарҳол маслаҳатлашувлар ўтказадилар. Башарти маслаҳатлашувлар натижасида Аҳдлашувчи Томонлар 30 кун ичида келишувга эришмасалар, шикоят қилувчи Аҳдлашувчи Томон муҳофаза чораларини қўллаши мумкин.
a) for a period exceeding two years, except that the period may be extended by up to one year if the competent authorities of the applying Party determine, in conformity with procedures specified in this Article, that the measure continues to be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment and that there is evidence that the industry is adjusting, provided that the total period of application of a bilateral safeguard measure, including the period of initial application and any extension thereof, shall not exceed three years; or а) икки йилдан ортиқ давр давомида, бироқ башарти Аҳдлашувчи Томоннинг ваколатли органи мазкур Битимда белгиланган процедураларга мувофиқ жиддий зарар етказилишининг олдини олиш ёки қоплаш, корректировкани таъминлаш мақсадида бундай чораларни қўллаш зарур деб топса, шунингдек, икки томонлама муҳофаза чораларини қўллашнинг умумий муддати, жумладан, дастлабки қўллаш даври ва уни узайтириш даврларида соҳа ўз фаолиятини ўнглаб олишини исботласа, ушбу давр бир йилгача қисқартириши мумкин, лекин уч йилдан ошиб кетмаслиги лозим, ёки
If the Contracting Parties are unable to reach an agreement on compensation with 30 days of the commencement of the consultation, the exporting Party shall be free to suspend the application of substantially equivalent concession to the trade of the Party applying the safeguard measure. Башарти Аҳдлашувчи Томонлар маслаҳатлашув бошланганидан 30 кун ўтгач компенсация тўғрисидаги келишувга эриша олмасалар, экспорт қилувчи Томон муҳофаза чорасини қўллаган Томоннинг савдосига нисбатан эквивалент қийматдаги имтиёзлар кўллашни тўхтатиб туриши мумкин.
b) technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfill a legitimate objective, taking into account the risks non-fulfillment would create. Such legitimate objectives are, inter alia: those described in Articles 15 and 16 of this Agreement; the prevention of deceptive practices, the protection of the environment. In assessing such risks, relevant elements of consideration shall be, inter alia the available scientific and technical information, the related processing technology or the intended end uses of products. b) техник регламентлар, бажарилмаслиги юзага келиши мумкин бўлган хавфларни ҳисобга олган ҳолда, қонуний мақсадни амалга ошириш учун савдони зарур бўлганидан ортиқ даражада чекламаслиги лозим. Бундай қонуний мақсадлар, жумладан, ушбу Битимнинг 15 ва 16-моддаларида тавсифланганлар; алдамчи хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш. Бундай хавфларни баҳолашда, жумладан, мавжуд илмий ва техник маълумотлар, тегишли қайта ишлаш технологияси ёки маҳсулотлардан мақсадли фойдаланиш кўриб чиқилиши лозим.
i. relating to the traffic in arms, ammunition and implementation of war, provided that such measures do not impair the conditions of competition in respect of the products not intended for specifically military purposes, and to such traffic in other goods, materials and services as is earned on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment; or i. махсус ҳарбий мақсадлар учун мўлжалланмаган маҳсулотларга нисбатан рақобат шартларига путур етказмасликни таъминлаган ҳолда қуроллар, ўқ-дорилар ва уруш воситаларининг ноқонуний айланиши ёхуд бошқа товарлар, материаллар ва хизматлар билан бевосита ёки билвосита ҳарбий муассасани таъминлаш билан боғлиқ;
The Joint Committee may take decisions in the matters related to this Agreement, including decisions on any amendment to this Agreement. The Joint Committee may also make recommendations to matters related to this Agreement. Қўшма қўмита мазкур Битим билан боғлиқ масалалар бўйича қарорлар, шу жумладан, мазкур Битимга ҳар қандай тузатишлар киритиш бўйича қарорлар қабул қилиши мумкин. Қўшма қўмита мазкур Битим билан боғлик масалалар бўйича ҳам тавсиялар бериши мумкин.
The decisions taken by the Joint Committee on any amendment to this Agreement shall be subject to the completion of the respective internal procedures of the Contracting Parties in accordance with Article 22 and Article 23 of this Agreement. Мазкур Битимга ҳар қандай ўзгартириш киритиш бўйича Қўшма қўмита тарафидан қабул қилинган қарорлар Битимнинг 22 ва 23-моддаларига мувофиқ, Аҳдлашувчи Томонларнинг тегишли ички процедуралари бажарилиши шарти билан қабул қилинади.
All arbitrators shall be chosen strictly on the basis of objectivity, reliability, and sound judgment, and shall have specialized knowledge or experience in law, international trade or other matters relating to this Agreement or in the resolution of disputes arising under international trade agreements. They shall be independent, serve in their individual capacities and not be affiliated with, nor take instructions from any Party or organization related to this dispute. Барча ҳакамлар (арбитраж аъзолари) холислик, ишончлилик ва соғлом фикр асосида танланиши ва қонунчилик, халқаро савдо ёки мазкур Битим билан боғлиқ бошқа масалаларда ёхуд халқаро савдо шартномалари бўйича келиб чиқадиган низоларни ҳал этишда махсус билим ва тажрибага эга бўлиши лозим. Улар мустақил бўлишлари, ўзларининг шахсий мақомларида хизмат қилишлари ва унга алоқадор бўлмаган ёки ушбу низо билан боғлиқ бирор бир партия ёки ташкилотдан кўрсатмалар олмасликлари лозим.
ARTICLE 22
Amendments 
22-модда
Ўзгартиришлар киритиш 
This Agreement may be amended by mutual consent of the Contracting Parties through separate protocols being an integral part of this Agreement. These amendments shall enter into force in accordance with Article 23 of this Agreement. Мазкур Битимга Аҳдлашувчи Томонларнинг ўзаро келишуви асосида мазкур Битимнинг ажралмас қисми ҳисобланган алоҳида баённомалар билан расмийлаштириладиган ўзгартиришлар киритилиши мумкин. Ушбу ўзгартиришлар мазкур Битимнинг 23-моддасига мувофиқ кучга киради.
(l) “product” means the product being manufactured, even if it is intended for later use in another manufacturing operation; (l) «маҳсулот» ишлаб чиқарилаётган маҳсулот, зеро у бошқа ишлаб чиқариш операцияларида фойдаланиш учун мўлжалланган бўлса ҳам;
(d) goods which do not enter and which are not intended to enter into the final composition of the product. (d) маҳсулотнинг якуний таркибига кирмайдиган ва кириш учун мўлжалланмаган товарлар.
4. Movement Certificate EUR.1 issued retrospectively must be endorsed with the following 4. «Кейинчалик берилган» EUR. 1 Ҳаракатланиш сертификати қуйидаги ёзув билан тасдиқланиши лозим: