USA English ‹ › UZ Uzbek

Found end: 1299 words & 2 translates

English Ўзбек
6. Among the people is he who trades in distracting tales; intending, without knowledge, to lead away from God’s way, and to make a mockery of it. These will have a humiliating punishment. 6Одамлар орасида илмсиз равишда Аллоҳнинг йўлидан адаштириш учун ва у(йўл)ни истеҳзо қилиш учун беҳуда сўзни сотиб оладиган кимсалар ҳам бор. Ана ўшаларга ўзларига хорловчи азоб бордир.
12. We endowed Luqman with wisdom: “Give thanks to God.” Whoever is appreciative—is appreciative for the benefit of his own soul. And whoever is unappreciative—God is Sufficient and Praiseworthy. 12Батаҳқиқ, Биз Луқмонга: «Аллоҳга шукр қил. Ким шукр қилса, ўзи учун қиладир. Ким ношукрлик қилса, бас, албатта, Аллоҳ беҳожат ва мақталган зотдир», деб ҳикматни бердик.
34. With God rests the knowledge of the Hour. He sends down the rain, and He knows what the wombs contain. No soul knows what it will reap tomorrow, and no soul knows in what land it will die. God is All-Knowing, Well-Informed. 34Албатта, соат (қиёмат) илми ёлғиз Аллоҳнинг ҳузуридадир. Ёмғирни У ёғдирур. Бачадонлардаги нарсани ҳам У билур. Ҳеч бир жон эртага нима касб қилишини билмас. Ҳеч бир жон қайси ерда ўлишини ҳам билмас. Албатта, Аллоҳ ўта билгувчи ва ўта хабардордир. 
5. He regulates all affairs, from the heavens, to the earth. Then it ascends to Him on a Day the length of which is a thousand years by your count. 5У зот осмондан ергача барча ишнинг тадбирини қилур. Сўнгра ўша (иш) миқдорини сиз санаётган ҳисобда минг йилга тенг бўлган кунда Унга чиқар.
12. If only you could see the guilty, bowing their heads before their Lord: “Our Lord, we have seen and we have heard, so send us back, and we will act righteously; we are now convinced.” 12Гуноҳкорларнинг Роббилари ҳузурида бошларини эгиб туриб: »Эй Роббимиз, кўрдик, эшитдик. Бас, бизни ортга қайтар, яхши амал қиламиз. Албатта, биз ишониб етдик«, дейишларини кўрсанг эди.
5. Call them after their fathers; that is more equitable with God. But if you do not know their fathers, then your brethren in faith and your friends. There is no blame on you if you err therein, barring what your hearts premeditates. God is Forgiving and Merciful. 5Уларни ўз оталари номи билан чақиринглар. Ана шу Аллоҳнинг наздида тўғридир. Агар оталарини билмасангиз, улар сизнинг дин қардошларингиз ва дўстларингиздир. Билмасдан қилган хато нарсангиз учун сизга гуноҳ йўқ. Аммо дилдан қасд қилган бўлсангиз, Аллоҳ ўта мағфиратли ва ўта раҳмли зотдир.
6. The Prophet is more caring of the believers than they are of themselves, and his wives are mothers to them. And blood-relatives are closer to one another in God’s Book than the believers or the emigrants, though you should do good to your friends. That is inscribed in the Book. 6Набий мўминлар учун ўзларидан кўра ҳақлидир. Унинг аёллари эса, уларнинг оналаридир. Аллоҳнинг Китобида қариндошлар бир­бирларига бошқа мўминлардан ва муҳожирлардан ҳақлидирлар. Фақат дўстларингизга яхшилик қилмоғингиз мустаснодир. Бу Китобда сатрлар ила битилмиш.
17. Say, “Who is it who will shield you from God, if He intends adversity for you, or intends mercy for you?” Besides God, they will find for themselves neither friend nor helper. 17Сен: «Агар сизга Аллоҳ ёмонликни ирода қилса ёки сизга раҳматни ирода қилса, сизларни ундан тўсадиган ким бор?!» деб айт. Улар ўзларига Аллоҳдан ўзга дўст ва ёрдам бергувчи топа олмаслар.
37. When you said to him whom God had blessed, and you had favored, “Keep your wife to yourself, and fear God.” But you hid within yourself what God was to reveal. And you feared the people, but it was God you were supposed to fear. Then, when Zaid ended his relationship with her, We gave her to you in marriage, that there may be no restriction for believers regarding the wives of their adopted sons, when their relationship has ended. The command of God was fulfilled. 37Эсла, сен Аллоҳ неъмат берган ва сен ҳам неъмат берган шахсга: «Жуфтингни ўзинг ила тутиб тур ва Аллоҳга тақво қил», дер эдинг. Ва ичингда Аллоҳ ошкор қилгувчи бўлган нарсани махфий тутардинг ва одамлардан қўрқардинг, ҳолбуки, Аллоҳдан қўрқмоғинг ҳақлироқ эди. Қачонки Зайд ундан ўз ҳожатини адо этгач, Биз сени унга уйлантирдик. Токи мўминларга ўз асранди болалари хотинларида улардан ҳожатларини адо қилишгач, танглик бўлмасин, деб. Ва Аллоҳнинг амри амал қилиниши лозим бўлгандир.
53. O you who believe! Do not enter the homes of the Prophet, unless you are given permission to come for a meal; and do not wait for its preparation. And when you are invited, go in. And when you have eaten, disperse, without lingering for conversation. This irritates the Prophet, and he shies away from you, but God does not shy away from the truth. And when you ask his wives for something, ask them from behind a screen; that is purer for your hearts and their hearts. You must never offend the Messenger of God, nor must you ever marry his wives after him, for that would be an enormity with God. 53Эй иймон келтирганлар! Набийнинг уйларига кирманг. Магар таомга изн берилганида, унинг пишишига мунтазир бўлмайдиган бўлиб (киринг). Лекин чақирилсангиз, киринг­да, таомни еб бўлишингиз билан тарқалиб кетинг, гапга берилиб, (қолиб) кетманг. Албатта, бундай қилишингиз Набийга озор берадир. У эса, сизлардан ҳаё қилардир. Аллоҳ ҳақни (айтишдан) ҳаё қилмас. Қачонки улардан бирор нарса сўрасангиз, парда ортидан сўранг. Шундай қилмоғингиз ўз қалбларингиз учун ҳам, уларнинг қалблари учун ҳам покроқдир. Сиз учун Расулуллоҳга озор бериш ва ундан кейин унинг жуфтларини никоҳингизга олишингиз ҳеч қачон мумкин эмас. Албатта, бундай қилмоғингиз Аллоҳнинг наздида катта (гуноҳ)дир.
2. He knows what penetrates into the earth, and what comes out of it, and what descends from the sky, and what ascends to it. He is the Merciful, the Forgiving. 2У ерга нима кирса ва ундан нима чиқса, биладир, осмондан нима тушса ва унга нима чиқса, биладир. Ва У ўта раҳмли ва ўта мағфиратли зотдир.
39. Say, “My Lord extends the provision to whomever He wills of His servants, or withholds it. Anything you spend, He will replace it. He is the Best of providers.” 39Айт: «Албатта, Роббим ризқни Ўз бандаларидан кимни хоҳласа ўшанга кенг қилур ва тор қилур. Ҳар бир инфоқ қилган нарсангизнинг ўрнини У тўлдирур. У зот ризқ бергувчиларнинг яхшисидир».
44. But We gave them no book to study, and We did not send them any warner before you. 44Ҳолбуки Биз уларга дарс оладиган китобларни бермаган эдик. Шунингдек, сендан олдин уларга бирор огоҳлантиргувчи ҳам юбормаган эдик.
46. Say, “I offer you a single advice: devote yourselves to God, in pairs, or individually; and reflect. There is no madness in your friend. He is just a warner to you, before the advent of a severe punishment.” 46Сен: «Мен сизга биргина насиҳат қиламан: Аллоҳ учун холис, якка­якка ва тўп­ тўп туриб бир фикр юритиб кўринглар. Соҳибингизда жинга оид ҳеч нарса йўқ. У сизларга шиддатли азобдан олдинги огоҳлантиргувчи, холос», деб айт.
Taking this opportunity, I would like to sincerely congratulate our Qatari friends participating in this event and, in their person, the people of Qatar on the National Day, widely celebrated yesterday. Фурсатдан фойдаланиб, анжуманда иштирок этаётган қатарлик дўстларимизни ва улар сиймосида ушбу мамлакат халқини кеча кенг нишонланган Мустақиллик байрами билан самимий муборакбод этаман.
In this regard, we intend to fully utilize the potential of the Regional Platform of the Convention Against Corruption, which was launched last month in Tashkent. Бу борада ўтган ойда Тошкентда ишга тушган Коррупцияга қарши курашиш конвенциясининг Минтақавий платформасидан кенг фойдаланмоқчимиз.
The global efforts of the Amir of Qatar, who has shared his development achievements and profitable investments with the countries of the world and has shown steadfastness and enthusiasm in the fight against corruption, align with our noble aspirations and will certainly yield tremendous positive results. Ўз тараққиёт ютуқларини ва фойдали сармояларини дунё халқлари билан баҳам кўраётган, коррупцияга қарши курашда ғайрат ва шижоат кўрсатаётган Қатар Амирининг глобал даражадаги саъй-ҳаракатлари барчамизнинг эзгу интилишларимиз билан бирлашиб, албатта ўзининг улкан ижобий натижаларини беради.
We always stand by you in your noble endeavors. Олиб бораётган шарафли ишларингизда сизлар билан доимо биргамиз.
I take this opportunity to extend my heartfelt congratulations to all the winners of the prestigious award. Фурсатдан фойдаланиб, нуфузли мукофотнинг барча совриндорларини чин қалбимдан қизғин табриклайман.
I wish strength and dynamism, new accomplishments, happiness and success to all of you in your noble endeavors. Барчангизга масъулиятли фаолиятингизда куч-ғайрат, янги муваффақиятлар, бахт ва омадлар ёр бўлишини тилайман