USA English ‹ › UZ Uzbek

Found arc: 301 words & 5 translates

English Ўзбек

No one may enter a home, carry out a search or an examination, or violate the privacy of correspondence and telephone conversations, except on lawful grounds and in accordance with the procedure prescribed by law.

Ҳеч ким қонун назарда тутган ҳоллардан ва тартибдан ташқари бировнинг турар жойига кириши, тинтув ўтказиши ёки уни кўздан кечириши, ёзишмалар ва телефонда сўзлашувлар сирини ошкор қилиши мумкин эмас.

Everyone shall be guaranteed the freedom of scientific research and engineering work, as well as the right to enjoy cultural benefits. Ҳар кимга илмий ва техникавий ижод эркинлиги, маданият ютуқларидан фойдаланиш ҳуқуқи кафолатланади.
Deputies of the Legislative Chamber and members of the Senate, working in the Senate on a permanent basis for the period of their powers, may not be engaged in other paid activity except for research and pedagogical. Қонунчилик палатаси депутатлари ҳамда Сенатда доимий асосда ишловчи Сенат аъзолари ўз ваколатлари даврида илмий ва педагогик фаолиятдан ташқари ҳақ тўланадиган бошқа турдаги фаолият билан шуғулланишлари мумкин эмас.
Judges may not be members of political parties, participate in political movements, as well as be engaged in any other paid activity except for research and pedagogical. Судьялар сиёсий партияларнинг аъзоси бўлиши, сиёсий ҳаракатларда иштирок этиши, шунингдек илмий ва педагогик фаолиятдан ташқари ҳақ тўланадиган бошқа бирон-бир фаолият турлари билан шуғулланиши мумкин эмас.
Along with this, global climate shocks, growing scarcity of natural and water resources, decline in biodiversity, spread of dangerous infectious diseases have exposed the vulnerability of our societies as never before. They lead to destruction of existential common goods, threatening the basis of people’s life and reducing sources of income. Шу билан бир қаторда, глобал иқлим ўзгариши, табиий бойликлар ва сув ресурслари танқислигининг ортиши, биохилма-хилликка путур етиши ҳамда хавфли юқумли касалликлар тарқалиши жамиятларимизнинг заиф томонларини янада яққолроқ кўрсатиб бермоқда. Бу муаммолар инсоният тақдирига бевосита дахлдор бўлган муштарак қадрият ва неъматларнинг емирилишига олиб келиб, одамлар ҳаёти ва фаолиятига таҳдид солмоқда, уларнинг даромад манбаларини қисқартирмоқда.
At the platforms of more than eighty major events held during the year, a comprehensive agenda was formed for the SCO – starting from the issues of further expanding cooperation in the security, strengthening transport and economic connectivity and positioning the Organization in the international arena up to the search for new ways and points for development. Йил давомида ўтказилган саксондан ортиқ йирик тадбирлар доирасида ШҲТ учун кенг қамровли кун тартиби шакллантирилди. Бунда хавфсизлик соҳасидаги алоқаларни янада кенгайтириш, транспорт ва иқтисодий ўзаро боғлиқликни кучайтириш, Ташкилотнинг халқаро майдондаги ўрнини мустаҳкамлаш, ривожланишнинг янги йўллари ва нуқталарини излаш каби кўплаб муҳим масалалар қамраб олинди.
These unique qualities of Samarkand, which today has a modern and dynamically developing infrastructure, turning it into the most suitable and demanded platform for joint discussions, searching for necessary responses to regional and global challenges. Бугун замонавий ва жадал ривожланаётган инфратузилмаларга эга бўлган Самарқанднинг бундай ноёб жиҳатлари уни минтақавий ва глобал хатарларни биргаликда муҳокама қилиш, бу борада зарур ечимларни излаб топиш учун энг қулай ва мақбул майдонга айлантирмоқда.
Shavkat Mirziyoyev started his career in 1981 at the Tashkent Institute of Engineers of Irrigation and Mechanization of Agriculture, where he served as a junior research fellow, senior lecturer, associate professor, and the vice rector for academic affairs. Меҳнат фаолиятини 1981 йилда Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институтида бошлаб, кичик илмий ходим, катта ўқитувчи, доцент, ўқув ишлари бўйича проректор лавозимларида ишлади.

In particular, thanks to such research, the grave of our great ancestor was found in the Turkish city of Silvan.

Хусусан, шундай изланишлар туфайли Туркиянинг Силван шаҳрида улуғ аждодимизнинг қабри топилди.

It is noted that an important task is to support the scientific and creative research of scientists and writers, to create a scientific encyclopedia, which shall comprehensively cover the history of the exploits of Jaloliddin Manguberdi.

Фидойи олим ва адибларнинг илмий-ижодий изланишларини қўллаб-қувватлаш, Жалолиддин Мангубердининг қаҳрамонлик тарихини тўлақонли ёритиб берадиган илмий энциклопедия яратиш муҳим вазифа экани қайд этилди.

A company of the National Guard of Honor marched in front of the statue to the sounds of the march «Jaloliddin Manguberdi».

Миллий гвардиянинг Фахрий қоровул таркиби “Жалолиддин Мангуберди” марши садолари остида ҳайкал олдидан тантанали юриб ўтди.

– a memorandum of cooperation in the fields of science, research, education and technology.

- фан, тадқиқотлар, таълим ва технологиялар соҳаларида ҳамкорлик тўғрисида меморандум.

– a memorandum of cooperation in the field of healthcare, treatment, research, education, pharmaceuticals and medical equipment.

- соғлиқни сақлаш, даволаш, илмий тадқиқотлар ўтказиш, таълим, фармацевтика ва тиббий ускуналар соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида меморандум.

The documents were also signed between the Abu Rayhan Beruniy Institute of Oriental Studies of Uzbekistan and the Organization of the Archive and the National Library of the Islamic Republic of Iran, as well as the Ibn Sina funds of the two countries.

Шунингдек, Абу Райҳон номидаги Ўзбекистон Шарқшунослик институти ҳамда Эрон Архив ташкилоти ва Миллий кутубхонаси ўртасида, икки мамлакатнинг Ибн Сино фондлари ўртасида ҳужжатлар имзоланди.

It is important to provide the specific measures in this document to bring the regulatory framework, to conduct the joint research and to introduce innovations. Ушбу ҳужжатда мавжуд норматив-ҳуқуқий базани яқинлаштириш, биргаликда тадқиқотлар ўтказиш ва янгиликларни жорий этиш бўйича аниқ чора-тадбирларни назарда тутиш муҳим аҳамиятга эга.
anarchic анархик
anarchical анархик
anarchism анархизм
anarchist анархист
anarchistic анархистик