USA English ‹ › UZ Uzbek

Found arc: 301 words & 5 translates

English Ўзбек
After some consideration, Abu Ubayda ordered the army to march south.   Бироз мулоҳаза қилгач, Абу Убайда лашкарга жанубга юришни буюрди.
And, just as Khalid had suspected, four Imperial armies marched on Emesa, which would’ve pinned the Arabs in the north, while another Byzantine army was to re-capture Damascus and cut off their line of retreat – the Muslim army withdrew just in time.   Холид таҳмин қилганидек, Империянинг тўрт қўшини Эмесага юриш қилди ва шимолдаги арабларни янчиб ташлаши мумкин эди, ҳолбуки Румнинг яна бир қўшини Дамашқни қайта ишғол қилиб, арабларнинг чекиниш йўлини тўсиб қўйиш эҳтимоли бор эди – бироқ мусулмон қўшини ўз вақтида орқага чекинган эди.
Archers were mixed with the infantry.   Камончилар пиёда аскарларига бириктирилганди.
He placed Amr in charge of the right flank, Shurahbil and Abu Ubayda in the center, and Yazid on the left, with archers mixed in with the infantry.   Холид ўнг қанотга масъул қилиб Амрни қўйди, Шураҳбил ва Абу Убайдани эса марказга, ва Язидни чап қанотга юборди, камончилар пиёда аскарлар орасига тақсимланган эди.
Meanwhile, the Muslim left held the initial Byzantine push, but Vahan reinforced the attack with horse archers, subjecting the Arabs to ceaseless barrages of arrows.   Шу орада мусулмонларнинг чап қаноти румликларнинг дастлабки ҳужумини даф қилишга ҳаракат қилардилар, аммо Вахан ҳужум босимини отлиқ камончилар билан кучайтирди ва араблар устига сон-саноқсиз камон ўқларини ёғдирди.
Unable to withstand the storm of arrows, the Muslim left retreated to get out of range of Byzantine archers. Ўқ бўронига қарши тура олмаган мусулмонларнинг чап қаноти румлик камончиларнинг ўқлари етмайдиган масофага чекинишди.

This article presents the technology of using a lithium-fluorine-containing compound as a flux in the production of cast aluminum products of the AK7 brand. The effect of lithium-fluorine-containing compounds on the release of slag during the melting of aluminum was studied in the research work. Based on the experiments conducted in the laboratory, the conclusions of the researchers are made.

Ушбу мақолада литий фтор бирикмасини АК7 маркали алюминийдан тайёрланган қуйма маҳсулотларни олишда флюс сифатида қўллаш технологияси келтрилиб ўтилган.  Тадқиқот ишида алюминийни эритиш жараёнида шлак ажралиб чиқишига литий фтор бирикмасиниг таъсири ўрганилган. Лаборатория шароитида ўтказилган тажрибалар асосида тадқиқотчилар хулосалари келтирилган. 

CERR Center for Economic Research and Reform Иқтисодий Тадқиқотлар ва Ислоҳотлар Маркази

On March 21, a festive event, dedicated to Navruz, took place in the New Uzbekistan Park.

21 март куни “Янги Ўзбекистон” боғида Наврўз шодиёнаси бўлиб ўтди.

Additionally, I propose establishing a Regional Research Center for the Problems of Corruption to exchange experience, strengthen dialogue, and conduct scientific work by actively attracting non-profit and non-governmental organizations. Шу билан бирга, нодавлат нотижорат ташкилотларини фаол жалб этган ҳолда, ўзаро тажриба алмашиш ва мулоқотларни кучайтириш, илмий изланишлар олиб бориш мақсадида Коррупция муаммолари бўйича минтақавий тадқиқот марказини ташкил этишни таклиф этаман.
"Physicists are in love with positronium," said Dr Ruggero Caravita, who led the research at the European Organisation for Nuclear Research (Cern), near Geneva. "It is the perfect atom to do experiments with antimatter." "Физиклар позитронийни севишади," дейди Ядро тадқиқотлари бўйича Европа ташкилотида (Cern) илмий тадқиқотга раҳбарлик қилаётган доктор Руггеро Каравита. "Бу атом аксилмодани ўрганиш учун роса боп атомдир."
Up until now the coldest temperatures for positronium in a vacuum has been around 100C. The Cern team has now brought that down to more than -100C, using a technique called laser cooling. It is a difficult and intricate process where laser light is shone at the atoms to stop them jiggling about so much. The research has been published in the scientific journal Physical Review Letters. Ҳозиргача вакуумдаги позитронийнинг энг паст ҳарорати 100°С атрофида эди. Cern жамоаси ҳозирда лазерли совутиш деб аталадиган техника ёрдамида ҳароратни -100°С га туширди. Бу мураккаб жараён бўлиб, унда лазер нури атомларга йўналтирилади, бу уларнинг кучли тебранишини тўхтатади. Тадқиқот Physical Review Letters илмий журналида чоп этилди.
For it to become usable for research positronium has to be frozen yet further, to around -260C, but the laser approach has given researchers a way forward, according to Prof Michael Charlton, an expert in positronium at Swansea University, who was not involved in the current breakthrough. Суонси университетининг тадқиқотда иштирок этмаган позитроний бўйича мутахассиси профессор Майкл Чарлтоннинг айтишича, тадқиқотда фойдали бўлиши учун позитронийни -260С атрофида музлатиб қўйиш керак, аммо лазер усули тадқиқотчиларга олдинга йўл очди.
Last year a separate team of researchers tested whether antihydrogen responded differently to gravity by seeing if it fell up or down when dropped. They found that they fell downwards, but they do not yet know if they fall down at the same rate as normal hydrogen. Ўтган йили тадқиқотчиларнинг алоҳида гуруҳи аксилводороднинг тортишиш кучига турлича жавоб бериши, у ташланганда юқорига ёки пастга тушишини кузатиш орқали синаб кўрдилар. Улар ташланганда пастга ҳаракатланиши аниқланди. Аммо бу ҳаракат тезлиги модданикидан қанчалик фарқ қилиши ҳозирча аниқ эмас.
Goldin is the Henry Lee Professor of Economics at Harvard University, and researches topics such as income inequality, education and immigration. Голдин Ҳарвард университетида иқтисод бўйича Ҳенри Ли профессори бўлиб, даромадлар тенгсизлиги, таълим ва иммиграция каби мавзуларни тадқиқ қилади.
An interdisciplinary scientist with more than 20 years of experience in marine research, Cullen-Unsworth is devoted to science-based conservation and restoration. Денгиз тадқиқотида 20 йилдан ортиқ тажрибага эга бўлган олим Каллен-Ансворт ҳаётини илмий асосланган таббий муҳит консервацияси ва реставрациясига бағишламоқда.
She is also focused on improving treatment pathways for chronic migraine, and campaigning for more research funding into invasive lobular cancer. У, шунингдек, сурункали мигренни даволаш усулларини такомиллаштириш ва инвазив лобуляр саратон бўйича тадқиқотлар учун маблағни кўпайтиришга чақирмоқда.
The climber could make Olympic history for Indonesia, which so far has medals only in badminton, weightlifting and archery. Альпинист қиз ҳозиргача фақат бадминтон, оғир атлетика ва камондан отиш бўйича медалларга эга бўлган Индонезия учун Олимпиада тарихини янгилаши мумкин.
A professor of Traffic Safety at the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) and adjunct professor at Chalmers University, Linder is an expert in biomechanics and road injury prevention. Швеция Миллий йўл ва транспорт тадқиқот институтида йўл ҳаракати хавфсизлиги бўйича профессор ва Чалмерс университети доценти бўлмиш Линдер биомеханика ва йўл ҳаракатидаги жароҳатлар олдини олиш бўйича мутахассис.
Founder Marcela Fernández and her colleagues at the NGO Cumbres Blancas (White Peaks) raise awareness of the issue, highlighting that of the 14 glaciers that once existed, only six are left and these are at risk. Асосчи Марсела Фернандес ва унинг Cumbres Blancas (Оқ чўққилар) ноҳукумат ташкилотидаги ҳамкасблари бир пайтлар мавжуд бўлган 14 та музликдан фақат олтитаси қолганини ва улар ҳам хавф остида эканини таъкидлаб, бу масала бўйича хабардорликни оширмоқда.