USA English ‹ › UZ Uzbek

Found arc: 301 words & 5 translates

English Ўзбек
We live in a depressing world sometimes, and what is happening in some leading Western democracies nowadays (from Trump’s America to Brexit Britain) is quite dispiriting, so it is pleasant to see a country changing for the better rather than the worse! Kazakhstan, where I have lived since 2005, is also changing because of a political transition following the resignation of President Nazarbayev in March Биз айрим ҳолларда одамни ранжитадиган дунёда яшаяпмиз, айни пайтда Ғарбнинг етакчи демократик мамлакатларида (Трамп Америкасидан тортиб, “Брексит” Британиясигача) рўй бераётган воқеалар одамни хафа қилади, шулар орасида ёмон томон қолиб, яхши томонга ўзгараётган мамлакатни кўриш қандоқ яхши! Мен 2005 йилдан бери яшаётган, жорий йил мартида президент Назарбоев истеъфога чиққандан сўнгги сиёсий ўтиш даврини бошидан кечираётган Қозоғистон ҳам ўзгаряпти
How did you start researching female heroines of the Mughal Empire? How did it all begin? Сиз Буюк Мўғуллар Империяси қаҳрамон аёллари ҳаётини қандай тадқиқ қила бошлагансиз? Бу иш қандай бошланган эди?
I was looking at female role models and I realized that in our culture, a lot of the women are presented in a particular stereotypical, patriarchal way Тақлид қилиш мумкин бўлган турли аёллар тимсолларини ўрганиб шунга амин бўлдимки, маданиятимизда кўплаб аёллар муайян қолиплар ва патриархал тарзда тамсил этилган экан
I think throughout recorded history, in most societies, women have been constrained within patriarchal systems Фикримча, бутун ёзма тарих давомида аксарият жамиятларда аёллар патриархал тизимлар билан чеклаб турилган
I think this is important to remember, because female anger is very frightening to the patriarchy, and it is rare to come across such examples in the ancient texts Назаримда, буни эсда тутиш лозим, чунки аёллар ғазаби патриархатни чўчитади ва қадимий битикларда бундай мисолларни деярли учратмайсиз
Timur himself put a great deal of emphasis on education, on culture, on architecture, and on urban etiquette, since he was adopting some of the Persianate culture Темур таълим, маданият, меъморчилик ва шаҳар этикетига (жамиятдаги хулқ–атвор қоидалари) қаттиқ эътибор қаратган, чунки у форс маданиятининг бир қисмини ўзлаштирган эди
The Mughals greatly revered these famous matriarchs, who enabled Babur to retain his throne and empire even when he was vulnerable and in great danger Мўғуллар машҳур матриархларни (оила ёки жамият бошлиғи бўлган аёллар) қаттиқ ҳурмат қилган, улар Бобурга жуда қалтис вазиятда ва хавфга дучор бўлганда, тахтни ва империяни сақлаб қолиш имконини берган
She left behind a great legacy in architecture—she built a caravanserai, the Chandni chowk, and the hammams of Shahjahanabad (old Delhi)—wrote Sufi texts, considered herself the soul mate of her brother Dara Shukoh, and experienced Sufi trances У меъморчиликда улкан мерос қолдирди – Чандҳи Чоук карвонсаройи ва Шоҳжаҳонобод (эски Деҳли) ҳаммомларини қурдирди – тасаввуфий битиклар битди, ўзини акаси Доро Шикоҳнинг руҳий жуфти деб билар ва тасаввуфий транс ҳолатларини бошидан кечирган
conduct technical expertise of archaeological and museum items, museum collections and archival documents containing precious metals or precious stones; таркибида қимматбаҳо металлар ёки қимматбаҳо тошлар бўлган археологик ҳамда музей буюмларининг, музей тўпламлари ва архив ҳужжатларининг техник экспертизасини ўтказади;
Unique nuggets of precious metals, unique precious stones, unique products made of precious metals and precious stones of historical, scientific, artistic or other cultural value, including archaeological and museum objects or museum collections located outside their permanent location, must be returned after the completion of the events organized for the purpose of exhibiting to the place of permanent residence in a mandatory order. Доимий турадиган жойидан ташқарида турган қимматбаҳо металларнинг ноёб ёмбилари, ноёб қимматбаҳо тошлар, қимматбаҳо металлардан ва қимматбаҳо тошлардан ясалган тарихий, илмий, бадиий ёки бошқа маданий қимматликка эга бўлган ноёб буюмлар, шу жумладан археологик ашёлар ва музей ашёлари ёки музей тўпламлари кўргазмага қўйиш мақсадида ташкил этилган тадбирлар якунланганидан кейин доимий турадиган жойига мажбурий тартибда қайтарилиши керак.
items made of precious metals that are an archaeological or museum object or a museum collection, as well as articles of cultural value, subject to the availability of expert opinion of the authorized body; ваколатли органнинг эксперт хулосаси мавжуд бўлганда, археологик ашё ёки музей ашёси ёхуд музей коллекцияси бўлган қимматбаҳо металлардан ясалган буюмлар, шунингдек маданий қимматга эга бўлган буюмлар;
Automatic or semi-automatic machines and devices for arc welding of metals (including plasma-arc) (except for manual welding devices) Металларни ёй (шу жумладан, плазмали-ёйли) ёрдамида пайвандлаш учун автомат ёки ярим автомат машиналар ва аппаратлар (қўлда пайвандлаш аппаратларидан ташқари)
Machines and devices for arc welding of metals (including plasma-arc) (except for manual welding devices) Металларни ёй (шу жумладан, плазмали-ёйли) ёрдамида пайвандлаш учун машиналар ва аппаратлар (қўлда пайвандлаш аппаратларидан ташқари)
During his visit, which lasted from 15 to 17 March, Mr. Karim met senior government representatives, as well as UNOPS local and international stakeholders and partners to discuss the prospects for cooperation in the implementation of two ongoing projects in Uzbekistan with major contributions to the SDG3 – Good Health and Well-being 15-17 март кунлари давом этган ташрифи давомида, жаноб Kaрим ҳукуматнинг юқори лавозимли вакиллари, шунингдек, ЮНОПСнинг маҳаллий ва халқаро манфаатдор томонлар ва ҳамкорлари билан учрашиб, Ўзбекистонда БРМ 3 – Соғлик ва фаровонлигига катта ҳисса қўшаётган иккита лойиҳани амалга ошириш бўйича ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди
Our people see in you - thousands of skilled builders and engineers, craftsmen and architects, representatives of design and contracting organizations - selfless people who make a worthy contribution to the development of New Uzbekistan. Эл-юртимиз сизлар каби минг-минглаб моҳир қурувчи ва муҳандислар, уста ва меъморларни, лойиҳачи ва пудратчи ташкилотлар вакилларини Янги Ўзбекистон равнақига муносиб ҳисса қўшаётган фидойи инсонлар деб билади.
Today, we are all witnesses to the fact that our country, in the full sense of the word, has turned into a huge construction site. The construction industry, like other areas, is rapidly developing, new technologies and innovations, the most advanced architectural solutions are being actively introduced in it. Ҳозирги кунда мамлакатимиз том маънода улкан қурилиш майдонига айланганига барчамиз гувоҳмиз. Бошқа жабҳалар қаторида қурилиш тармоғи ҳам жадал ривожланмоқда, соҳага янги технология ва инновациялар, энг замонавий меъморий ечимлар фаол кириб келмоқда.
Then, as he laid the groundwork for Rashidun administration and planned the offensive into central Iraq and the Sassanian capital, a message arrived from the Caliph – Khalid was to urgently march to Syria to take command of the invasion of the Byzantine Empire.   Рошидунлар маъмурияти ишига пойдевор яратгач ва Марказий Ироқ ва Сасонийлар пойтахтига юриш қилишни режалаштириб турган пайт, Холид Халифадан хабар олади, унга кўра Холид зудлик билан Сурияга йўл олиши ва Рум империясига бўлажак хужумга қўмондонлик қилиши керак эди.
The march through largely waterless country lasted for SIX days, becoming one of Khalid’s most famous military feats. Сувсиз сахро бўйлаб юриш олти кун давом этди ва Холиднинг энг машҳур ҳарбий жасоратларидан бирига айланди.
Bostra fell first, and the four Muslim armies marched towards Palestine to join Amr ibn al-As, who was facing a large concentration of Byzantine troops commanded by Emperor Heraclius’ brother Theodore.   Биринчи бўлиб Бостра қулади ва мусулмонларнинг тўртта қўшини Фаластин томон юриш қилди, у ерда уларни Амр Ибн ал-Ос кутиб турган эди. Амр ибн ал Ос Рум императори Ҳераклнинг укаси Теодор қўмондонлиги остидаги катта қўшинга қарши келган эди.
He displayed the military might of the Byzantine Empire as five armies assembled and began their march back into Syria from multiple directions, under the overall command of Vahan, an Armenian general.   У Румнинг ҳарбий кучини намойиш этиб, бешта қўшин тўплади ва Сурияни қайта ишғол қилиш илинжида турли йўналишлардан юришни бошлади. Ушбу қўшинларга арман саркари Вахан қўмондонлик қилар эди.