USA English ‹ › UZ Uzbek

Found anger: 66 words & 2 translates

English Ўзбек
Threats to food and energy security have risen to dangerous levels, provoking social upheaval and instability in many regions. Озиқ-овқат ва энергия хавфсизлигига қарши таҳдидлар хатарли даражага етиб, кўплаб минтақаларда ижтимоий ларзалар ва беқарорлик ҳолатларини келтириб чиқармоқда.
(b) measures with immediate executory force in the event of imminent danger to the health or safety of the workers. b) меҳнаткашлар соғлиғи ёки хавфсизлигига бевосита хавф туғилган ҳолатда дарҳол ижро этилиши шарт бўлган чоралар бўйича.
154. When the anger abated in Moses, he took up the tablets. In their transcript is guidance and mercy for those in awe of their Lord. 154Қачонки Мусонинг ғазаби босилгач, лавҳларни олди. Уларнинг нусхасида Роббиларидан ҳақиқатда қўрқадиганлар учун ҳидоят ва раҳмат бор эди.
(b) measures with immediate executory force in the event of imminent danger to the health or safety of the workers. b) меҳнаткашлар соғлиғи ёки хавфсизлигига бевосита хавф туғилган ҳолатда дарҳол ижро этилиши шарт бўлган чоралар бўйича.
15. And He will remove the anger of their hearts. Allah redeems whomever He wills. Allah is Knowledgeable and Wise. 15Ва қалбларидаги аччиқни кетказадир. Аллоҳ кимни хоҳласа, ўшанинг тавбасини қабул қиладир. Аллоҳ билгувчи ва ҳикматли зотдир.
The ever intensifying bloody conflicts and confrontations, the danger of terrorism and extremism in some regions of the world today require us to be always vigilant and alert. In this respect, such resolute tasks as providing for the security and inviolability of Uzbekistan’s borders, solidifying the defense capability of our country and not allowing any evil to the country’s doorsteps will always remain in the focus of our attention. Бугунги кунда дунёнинг айрим минтақаларида тобора кескинлашиб бораётган қонли можаро ва зиддиятлар, терроризм ва экстремизм хавфи биздан доимий огоҳ ва ҳушёр бўлишни талаб этмоқда. Шу борада Ўзбекистон чегараларининг хавфсизлиги ва дахлсизлигини таъминлаш, мамлакатимиз мудофаа қобилиятини мустаҳкамлаш, юртимиз остонасига ҳеч қандай бало-қазони яқин келтирмаслик каби ҳал қилувчи вазифалар ҳамиша диққатимиз марказида бўлади.
But his anger passed. The lies and frauds of life were of no consequence now that he was coming to his own. He became aware of drowsiness, and felt a sweet sleep stealing upon him, balmy with promises of easement and rest. He heard faintly the howling of the dogs, and had a fleeting thought that in the mastering of his flesh the frost no longer bit. Then the light and the thought ceased to pulse beneath the tear-gemmed eyelids, and with a tired sigh of comfort he sank into sleep. Кейин эса қаҳр-ғазаб чекинди. Энди, ҳақиқат аён бўлгач, ёлғон ва мунофиқлик аҳамиятсиз эди. Уни мудроқ енга бошлади, ором ва озодликни ваъда қилиб, ширингина уйқу босди. Олислардан итларнинг улиши элас-элас қулоғига чалинди. Вужудини чирмаб олган аёз зиғирча-да оғриқ бермаяпти, деган ўй шууридан йилт этиб ўтди. Кейин шуури хира тортди, ортидан киприкларидаги дур оралаб қабоқларини ёриб ўтаётган нур ҳам сўнди. Сўнгги оғир хўрсиниқ ила руҳи енгиллашиб, абадий уйқу салтанатига кўчди.
70. They said, “Did we not forbid you from strangers?” 70Улар: «Биз сени оламлардан қайтармаганмидик?!» дедилар.
All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.

3. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг барча Аъзолари хакқаро тинчлик, хавфсизлик ва адолатни таҳдид остига қўймаслик учун ўзалрининг халқаро низоларини тинчлик воситалари билан ҳал қиладилар;
The General Assembly may call the attention of the Security Council to situations which are likely to endanger international peace and security.

3. Бош Ассамблея Хавфсизлик Кенгашининг эътиборинин халқаро тинчлик ва хавфсизликка таҳдид қилиши мумкин бўлган вазиятларга жалб эта олади.
The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.

1. Ҳар қандай низода қатнашувчи томонлар, бу низонинг давом этиши халқаро тинчлик ва хавфсизликнинг сақланишига таҳдид соладиган бўлса, аввало, низонинг музокаралар юритиш, текшириш, воситачилик, ярашиш, арбитраж, суд йўли билан ҳал этиш ёки минтақавий органлар ё битимларга мурожаат қилиш ёки ўз хоҳишларига кўра, бошқа тинчлик воситалари билан бартараф қилишга интилишлари лозим.
The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security.

Хавфсизлик Кенггаши халқаро ихтилофга сабаб бўлиши ёки низо чиқариши мумкин бўлган ҳар қандай келишмовчилик ёки вазиятни, уларнинг давом этиши халқаро тинчлик ва хавфсизликнинг сақланишига таҳдид сола олиши эҳтимолини аниқлаш мақсадида, текширишга вакил қилинади.
If the Security Council deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of international peace and security, it shall decide whether to take action under Article 36 or to recommend such terms of settlement as it may consider appropriate.

2. Агар Хавфсизлик Кенгаши шу низонинг давом этиши халқаро тинчлик ва хавфсизликнинг сақланишига ҳақиқатан таҳдид қилиши мумкин, деб ҳисобласа, у 36-модда асосида иш кўрош керакми ёки низони бартараф қилишнинг ўзи маъқул топган шартларни тавсия этиш кераклигини ҳал қилади.
She was such a slender, fair little thing, rather tall, always a little awkward with me, as though embarrassed (I fancy she was the same with all strangers, and in her eyes, of course, I was exactly like anybody else — that is, not as a pawnbroker but as a man) У ỹртадан хиёл тикроқ, оқ-малла сочли, хипчагина эди: менинг олдимда ỹнғайсизланганиданми, сал беỹхшов ҳаракат қиларди (назаримда у бегонага рỹпара келганда ҳамиша шу ҳолга тушарди: чунки агар гаровчи эмас, оддий одам сифатида қаралса у учун, менинг бошқалардан фарқим йỹқ эди)
I also think the government needs to make sure reforms are seen through to the end – there is a danger of running out of steam when things move so dynamically Яна ҳукумат ислоҳотларни охирига етказиши керак деб ҳисоблайман, чунки бундай дадил ҳаракатлар қилинаётган жойда ҳаракатлантирувчи қувватнинг тугаб қолиш хавфи бор
Tashkent’s regional engagement has been an engine for greater engagement between Central Asian countries, and Afghanistan, has been a gamechanger too Расмий Тошкентнинг минтақадаги ҳамкорлиги Марказий Осиё мамлакатлари, шунингдек, Афғонистон билан ўртадаги қалин ҳамкорликнинг ҳаракатлантирувчи кучига айланди ва вазиятни яхши томонга ўзгартирди
One gamechanger for the tourist industry has been the abolition of visas for many countries, which is such a simple but effective way of boosting tourism Кўплаб мамлакатлар учун визанинг бекор қилиниши сайёҳлик саноатидаги вазиятни ўзгартириб юборди, бу туризмни ривожлантиришнинг оддий, аммо самарали йўлидир
I am very interested in her story, because if we examine the writings on her, it is clear that unlike Sita, Draupadi rails against her fate and voices her anger with the men in her life very powerfully Мени унинг тарихи қизиқтиради, чунки яхшилаб ўрганилса, Драупади Ситадан фарқли ўлароқ, ўз тақдирига қарши исён қилади ва ҳаётида дуч қелган эркакларга нисбатан қаҳру ғазабини кескин сўзлар билан ифода қила олади
I think this is important to remember, because female anger is very frightening to the patriarchy, and it is rare to come across such examples in the ancient texts Назаримда, буни эсда тутиш лозим, чунки аёллар ғазаби патриархатни чўчитади ва қадимий битикларда бундай мисолларни деярли учратмайсиз
The Mughals greatly revered these famous matriarchs, who enabled Babur to retain his throne and empire even when he was vulnerable and in great danger Мўғуллар машҳур матриархларни (оила ёки жамият бошлиғи бўлган аёллар) қаттиқ ҳурмат қилган, улар Бобурга жуда қалтис вазиятда ва хавфга дучор бўлганда, тахтни ва империяни сақлаб қолиш имконини берган