USA English ‹ › UZ Uzbek

Found actor: 70 words & 2 translates

English Ўзбек
Other industrial vehicles not equipped with self-propelled lifting or loading equipment used for short-distance transportation of goods in factories, warehouses, ports or airports Заводларда, омборларда, портларда ёки аэропортларда юкларни қисқа масофаларга ташиш учун фойдаланиладиган ўзиюрар кўтариш ёки юклаш мосламалари билан жиҳозланмаган бошқа саноат транспорт воситалари

The purpose of the study is to develop recommendations based on a generalization of a wide range of experiments on the use of modern laboratory complexes. It summarizes the sources of previously used data, results, and contextual variables, as well as papers on the effectiveness of modern laboratory use. Since working conditions and the state of labor protection depend on the development of economic and social infrastructure, the problems of maintaining the health of workers, reducing the level of occupational diseases in the workplace are inextricably linked with the solution of socio-economic problems. Our experience shows that technological factors (ease of use, speed of use and maintenance), organizational factors (variety of methods to support the prevention of occupational diseases, creation of favorable working conditions) and the environment - environmental factors, relevant factors (user attitude) and influencing factors (training experience, learning effectiveness and activity level) influence their mastery.

Тадқиқотларнинг мақсади замонавий лаборатория мажмуаларидан фойдаланиш бўйича тажрибаларнинг кенг кўламини умумлаштириш асосида тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.  У илгари қўлланилган маълумотлар, натижалар ва контекстли ўзгарувчилар,  шунингдек,  замонавий лабораториядан фойдаланиш самарадорлиги соҳасидаги ҳужжатларнинг маълумотлар манбаларини умумлаштиради.  Меҳнат шароитлари ва меҳнатни муҳофаза қилиш ҳолати иқтисодий ва ижтимоий инфратузилманинг ривожланишига боғлиқ бўлганлиги сабабли,  ишчиларнинг соғлиғини сақлаш,  ишлаб чиқаришдаги касбий касалликлар даражасини пасайтириш муаммолари,  ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал қилиш билан узвий боғлиқдир.  Бизнинг тажрибамиз шуни кўрсатадики,  технология билан боғлиқ омиллар (фойдаланиш қулайлиги,  фойдаланиш тезлиги ва хизмат кўрсатиш),  ташкилий омиллар (касб касалликларини олдини олишни қўллаб-қувватлаш,  қулай меҳнат шароитларини яратиш усулларнинг хилма-хиллиги) ва атроф-муҳит омиллари,  тегишли омиллар (фойдаланувчи муносабати) ва таъсир омиллари (ўрганиш тажрибаси,  ўрганиш самарадорлиги ва фаоллик даражаси)ни ўзлаштиришларига таъсир қилади. 

This article is devoted to the development of a methodology for calculating the energy balance for a crucible induction furnace in order to determine external and internal factors to study and obtain a rational thickness of the refractory lining of the furnace. As a result, this increases the number of melts, which will lead to more stable operation of the furnace itself and an increase in metal productivity.

Ушбу мақола тигелли индукцион печининг ташқи ва ички омилларни тадқиқотини амалга ошириш учун ва печнинг ўтга чидамли футеровкасининг рационал қалинлигини аниқлаш учун энергия балансини ҳисоблаш методологиясини ишлаб чиқишга бағишланган. Илмий иш печнинг футеровка қопламаси учун дастлабки маълумотларини йиғиш ва уларни аниқлаштириш орқали хизмат қилиш муддатини ошириш зарурати учун мўлжалланган. 

This section provides detailed information on budget revenues by sources and by factors that have an impact on collections to the budget. Ушбу бўлимда бюджет даромадлари тўғрисида манбалар ва бюджет даромадларига таъсир этувчи омиллар кесимида батафсил маълумотлар келтирилган.

In 2024 Customs duties will amount to 14,840 billion UZS, which means growth by 54.8% as compared to the anticipated revenues this year. The key factors for increase in the revenues include increase in the volume of imports and expiration of incentives provided for some customs duties

2024 йилда Божхона божлари тушумлари 14 840 млрд сўм ёки жорий йил кутилаётганга нисбатан 54,8 % га ошиши прогноз қилинмоқда. Тушумлар ошишининг асосий омилларидан бири импорт ҳажмининг ошиши ҳамда айрим товар ва маҳсулотлар учун божхона божлари бўйича берилган имтиёзлар муддатининг тугашидир.

The work was carried out at Cern's antimatter factory, which has recently created and stored the largest amount of antimatter hydrogen atoms in the known Universe. Тадқиқот Cern аксилмодда мажмуасида олиб борилди. Улар яқинда коинотдаги энг кўп миқдордаги водород аксилмодда атомларини яратдилар.
The Joint Committee shall meet within 30 days after the date of receipt of the request of either Contracting Party to consider any matter for which it has not been possible to find a satisfactory solution through consultations in accordance with paragraph 1 of this Article. Қўшма қўмита ҳар бир Аҳдлашувчи Томоннинг сўрови олинган кундан бошлаб 30 кун ичида ушбу модданинг 1-бандига мувофиқ маслаҳатлашувлар орқали қониқарли ечим топишнинг иложи бўлмаган хар қандай масалани кўриб чиқиш учун йиғилади.
If the Joint Committee meeting shall not be held within 60 days after the date of receipt of the request to settle the dispute, or if a mutually satisfactory resolution cannot be reached by the Joint Committee within 45 days, the dispute may be referred to an arbitration panel by either Contracting Parties. Башарти Қўшма қўмита йиғилиши низони ҳал этиш тўғрисида сўров олинган кундан бошлаб 60 кун ичида ўтказилмаса ёки 45 кун ичида ўзаро қониқарли қарорга кела олмаса, Аҳдлашувчи Томонлардан бири мазкур низони Арбитраж кенгашига юбориши мумкин.
(g) products processed and/or made on boards its factory ships exclusively from products referred to in subparagraph (e) and (f) above; (g) фақат юқоридаги (е) ва (f) кичик бандларида кўрсатилган маҳсулотлардан мамлакат завод кемаларида қайта ишланган ва/ёки ишлаб чиқарилган маҳсулотлар;
2. The terms “their vessels” and “their factory ships” in paragraph 1(f) (g) shall apply only to vessels and factory ships: 2. 1 (f) (g) банддаги «уларнинг кемалари» ва «уларнинг завод кемалари» атамалари фақат қуйидаги кемалар ва завод кемаларига нисбатан қўлланилади: