USA English ‹ › UZ Uzbek

Found actor: 70 words & 2 translates

English Ўзбек
subcontractors субпудратчилар
tractor трактор
tractors тракторлар
transactor транзактор
unsatisfactorily қониқарсиз
unsatisfactoriness қониқарсизлиги
unsatisfactory қониқарсиз
Today the Emir’s vizier, Chief Minister Hakim, had sent a courier with the following message, ‘Your father and noble benefactor fell ill on his return: despite the doctor’s efforts, His Majesty’s condition worsens with each day бугун олампаноҳ вазири Ҳаким-қушбегидан чопар келибди: “Валинеъматингиз сиздан қайтгач, бетоб бўлиб қолдилар, масиҳо нафасли табиблар муолажа учун қанча уринмасин аҳволи хумоюнлари тобора оғирлашмоқда!” - дейди
The signing of a Declaration on deepening our strategic partnership will be an important factor in achieving our goals. Белгиланган мақсадларга эришишда Стратегик шерикликни чуқурлаштириш тўғрисидаги декларациянинг имзоланиши муҳим омил бўлиб хизмат қилади.
Creation of sustainable transport corridors has been specified as key factor for increasing mutual trade, including explore options for further development of the Trans-Caspian Multimodal Route. Барқарор транспорт йўлакларини яратиш, шу жумладан Транскаспий мультимодал маршрутини ривожлантириш ўзаро савдони кўпайтириш учун тизимли омил сифатида белгиланди.
There are many terms and criteria for such a great mission. However, the most important and decisive factor is the path of democratic reforms. Бундай улуғ вазифанинг шарти ва мезонлари кўп. Аммо энг муҳим ва ҳал қилувчи омил – бу демократик ислоҳотлар йўлидир.
Those who had caught sharks had taken them to the shark factory on the other side of the cove where they were hoisted on a block and tackle, their livers removed, their fins cut off and their hides skinned out and their flesh cut into strips for salting. Акула овлаб келган балиқчилар эса, уларни кўрфазнинг нариги қирғоғидаги заводга топширишарди. У ерда акулаларни блокларга осиб қўйиб, жигарларини суғуриб олишар, қанотларини кесиб, терисини шилишгандан сўнг, гўштини тузлашга паррак-паррак қилиб кесишарди.
When the wind was in the east a smell came across the harbour from the shark factory; but today there was only the faint edge of the odour because the wind had backed into the north and then dropped off and it was pleasant and sunny on the Terrace. Шамол шарқдан эсди дегунча, ўзи билан акула корхонасининг қўланса ҳидини олиб келарди; аммо бугун ҳид деярли сезилмас, чунки шамол шимолдан эса бошлаб, кўп ўтмай бутунлай тинган эди. Шунинг учун ҳам Террас серқуёш ва сўлим эди.
Inconsistent with the definition of trafficking under international law, Article 135 established the use of force, fraud, or coercion as aggravating factors rather than essential elements of the crime. 135-моддада одам савдосининг халқаро қонунчиликдаги таърифига қарма-қарши ўлароқ, куч ишлатиш, қаллоблик ёки мажбурлаш жиноятнинг мавжуд унсурлари эмас, оғирлаштирувчи омиллари сифатида кўрсатилган.

mitigated elevated risk among vulnerable populations during the pandemic by connecting nearly half a million unemployed migrant workers with job opportunities; and significantly reduced the incidence of forced labor in the annual cotton harvest—despite an increase in the size of the work force—through continued mechanization and privatization measures, increased oversight into labor practices, expanded provision of monitoring access to civil society and international organizations, and other factors.

пандемия даврида тахминан ярим миллион ишсиз меҳнат мигрантига ишлаш имкониятларини яратиб бериб, аҳолининг заиф гуруҳлари ўртасидаги юқори хатарларни юмшатди ҳамда давом этаётган механизациялаш ва хусусийлаштириш тадбирлари, меҳнат амалиёти устидан назорат кучайтирилиши, фуқаролик жамияти ва халқаро ташкилотларга мониторинг қилиш имкониятини кенгайтириш ва бошқа омиллар орқали иш кучи миқдори ошганига қарамай, йиллик пахта йиғим-теримида мажбурий меҳнат ҳолатлари сонини анча-мунча камайтирди.

It was in the next week that a new factor entered into Morganson's life. He wanted to know the date. It became an obsession. He pondered and calculated, but his conclusions were rarely twice the same. The first thing in the morning and the last thing at night, and all day as well, watching by the trail, he worried about it. He awoke at night and lay awake for hours over the problem. To have known the date would have been of no value to him; but his curiosity grew until it equalled his hunger and his desire to live. Finally it mastered him, and he resolved to go to Minto and find out. Кейинги ҳафта Моргансоннинг ҳаётида янги ташвиш туғилди: бугун қандай сана эканлигини билгиси келиб қолди. Бу ўй хирапашшадай миясига ўрнашиб олди. У ўйлай-ўйлай, ҳисоблай-ҳисоблай ҳар сафар ҳисобдан адашиб кетаверди. Шу ўй билан уйғонар, уззукун шу ўй миясини пармалар ва кечаси ҳам шу ўй билан уйқуга кетарди. Баъзида тунлари мижжа қоқмай тонг оттирарди. Аслида бу унчалик аҳамиятга эга бўлмаса-да, Моргансоннинг очликдек, яшашга бўлган иштиёқдек хавотири алангаланаверди. Охир-оқибат бу ўз кучини кўрсатди ҳам. Моргансон шаҳарга тушишга жазм этди.
With due regard to the rights of third parties acquired in good faith, each State Party shall take measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to address consequences of corruption. In this context, States Parties may consider corruption a relevant factor in legal proceedings to annul or rescind a contract, withdraw a concession or other similar instrument or take any other remedial action. Ҳар бир иштирокчи Давлат, учинчи томонларнинг ҳалоллик билан қўлга киритган ҳуқуқларини тегишли тарзда ҳисобга олиб туриб, ўзининг ички қонунчилигининг энг муҳим принципларига мувофиқ тарзда коррупция оқибатлари хусусидаги масалани мувофиқлаштириш бўйича чоралар кўради. Иштирокчи Давлатлар бу контекстда коррупцияни, контрактларни бекор қилиш ёки кучдан қолдириш, концессияларни ёки шунга ўхшаш амалиётларни қайтариш ёки юзага келган ҳолатларни тўғрилашнинг бошқа чораларини амалга оширишда аҳамият касб этувчи омил сифатида кўришлари мумкин.

Nuclear reactors

Ядро реакторлари

Other centrifuges for the medical industry, centrifugal separators and extractors Тиббиёт саноати учун бошқа центрифугалар, марказдан қочирма сепараторлар ва экстракторлар
Other industrial electric vehicles not equipped with self-propelled lifting or loading devices used for short-distance transportation of goods in factories, warehouses, ports or airports Заводларда, омборларда, портларда ёки аэропортларда юкларни қисқа масофаларга ташиш учун фойдаланиладиган ўзиюрар кўтариш ёки юклаш мосламалари билан жиҳозланмаган бошқа саноат электр транспорт воситалари