USA English ‹ › UZ Uzbek

Found worse: 19 words & 2 translates

English Ўзбек
worse ёмонроқ
worsen ёмонлашади
worsened ёмонлашган
worsening ёмонлашиши
worsens ёмонлашади
worser ёмонроқ

61. And recall when you said, “O Moses, we cannot endure one kind of food, so call to your Lord to produce for us of what the earth grows: of its herbs, and its cucumbers, and its garlic, and its lentils, and its onions.” He said, “Would you substitute worse for better? Go down to Egypt, where you will have what you asked for.” They were struck with humiliation and poverty, and incurred wrath from Allah. That was because they rejected Allah’s revelations and wrongfully killed the prophets. That was because they disobeyed and transgressed.

61«Эй Мусо, бир хил таомга ҳеч чидай олмаймиз, Роббингга дуо қил, бизга ерда ўсадиган нарсалардан–сабзавот, бодринг, саримсоқ, мош, пиёз чиқариб берсин», деганингизни эсланг. У: «Яхши нарсани паст нарсага алмаштиришни сўрайсизларми? Бирорта шаҳарга тушинг, сўраганингизни албатта, топасиз», деди. Уларга хорлик ва мискинлик ёзилди ва Аллоҳнинг ғазабига лойиқ бўлдилар. Бу Аллоҳнинг оятларига куфр келтирганлари, Пайғамбарларни ноҳақ қатл этганлари учундир. Бу исёнга кетганлари ва ҳаддан ошганлари учундир.

118. O you who believe! Do not befriend outsiders who never cease to wish you harm. They love to see you suffer. Hatred has already appeared from their mouths, but what their hearts conceal is worse. We have made the messages clear for you, if you understand. 118Эй иймон келтирганлар, ўзингиздан бошқадан сирдош тутманг. Улар сизга ёмонлик қилишини қўймаслар. Машаққатда қолишингизни хоҳларлар. Душманликлари оғизларидаги (сўзлари)дан билиниб турибди. Дилларида махфий тургани яна ҳам каттароқ. Агар ақл юритадиган бўлсангиз, биз сизларга оят­ белгиларни баён қилиб бўлдик.

60. Say, “Shall I inform you of worse than that for retribution from Allah? He whom Allah has cursed, and with whom He became angry; and He turned some of them into apes, and swine, and idol worshipers. These are in a worse position, and further away from the right way.”

60Сен:«Сизларга Аллоҳнинг ҳузуридаги бундан ҳам кўра ёмонроқ «савоб»нинг хабарини берайми? Ким Аллоҳнинг лаънатига учраган, ғазабига дучор бўлган, маймун ва чўчқага айлантирилган ва тоғутга ибодат қилган бўлса, ана ўшалар ёмон мартабадаги ва тўғри йўлдан бутунлай адашган кимсалардир», деб айт!

Today the Emir’s vizier, Chief Minister Hakim, had sent a courier with the following message, ‘Your father and noble benefactor fell ill on his return: despite the doctor’s efforts, His Majesty’s condition worsens with each day бугун олампаноҳ вазири Ҳаким-қушбегидан чопар келибди: “Валинеъматингиз сиздан қайтгач, бетоб бўлиб қолдилар, масиҳо нафасли табиблар муолажа учун қанча уринмасин аҳволи хумоюнлари тобора оғирлашмоқда!” - дейди
Meanwhile Nasrullo’s father’s condition was worsening Аҳволи хумоюнлари тобора оғирлашятганмиш
Thanks to the meat he felt stronger, though his scurvy was worse and more painful. He now lived upon soup, drinking endless gallons of the thin product of the boiling of the moose bones. The soup grew thinner and thinner as he cracked the bones and boiled them over and over; but the hot water with the essence of the meat in it was good for him, and he was more vigorous than he had been previous to the shooting of the moose. Гўшт уни оёққа турғизган бўлса-да, касаллик бутун вужудини сиқувга ола бошлаганди. Бундан кейин қуруқ суякнинг ўзидан қайнатма шўрва тайёрлаб, тирикчилик қилишни ўрганиб олди. Суякларни янчиб, яна ва яна қайнатаверди. Айниқса, гўштли қайнатма жонига оро кирди. Ўша, буғуни отган кундан буён анча-мунча эт олди.

No, Lord! I find, as always, it couldn’t be worse.
I'm so involved with Man's wretched ways,
I’ve even stopped plaguing them, myself, these days.

Тангрим, оламингда иш жуда расво! 
Шундай уқубатда яшарки одам — 
Раҳмим келар унга ҳатто менинг ҳам. 

Say, “Whoever is in error, the Most Merciful will lead him on.” Until, when they see what they were promised—either the punishment, or the Hour. Then they will know who was in worse position and weaker in forces. 75Сен: «Ким залолатда бўлса, Роҳман унга муҳлат бериб қўйсин. Токи ўзларига ваъда қилинган нарсани — азобни ёки қиёматни кўрганларида, албатта, кимнинг мартабаси ёмонроқ ва аскари кучсизроқ эканини билурлар», дегин.
We live in a depressing world sometimes, and what is happening in some leading Western democracies nowadays (from Trump’s America to Brexit Britain) is quite dispiriting, so it is pleasant to see a country changing for the better rather than the worse! Kazakhstan, where I have lived since 2005, is also changing because of a political transition following the resignation of President Nazarbayev in March Биз айрим ҳолларда одамни ранжитадиган дунёда яшаяпмиз, айни пайтда Ғарбнинг етакчи демократик мамлакатларида (Трамп Америкасидан тортиб, “Брексит” Британиясигача) рўй бераётган воқеалар одамни хафа қилади, шулар орасида ёмон томон қолиб, яхши томонга ўзгараётган мамлакатни кўриш қандоқ яхши! Мен 2005 йилдан бери яшаётган, жорий йил мартида президент Назарбоев истеъфога чиққандан сўнгги сиёсий ўтиш даврини бошидан кечираётган Қозоғистон ҳам ўзгаряпти
It is emphasized that international security is directly linked to the developments in Afghanistan. A new situation has emerged in that country, which requires special approaches. Ignoring, isolating, and imposing sanctions worsen the situation for the ordinary Afghan people. Халқаро хавфсизлик Афғонистондаги жараёнлар билан бевосита боғлиқлиги қайд этилди. Ушбу мамлакатда янги вазият вужудга келган бўлиб, у афғон масаласини ҳал этишда ўзига хос ёндашувларни талаб этмоқда. Инкор қилиш, яккалаб қўйиш ва санкциялар қўллаш оддий афғон халқининг аҳволини янада оғирлаштирмоқда.
72. And when Our Clear Verses are recited to them, you will recognize disgust on the faces of those who disbelieve. They nearly assault those who recite to them Our Verses. Say, “Shall I inform you of something worse than that? The Fire! God has promised it to those who disbelieve. And what a wretched outcome!” 72Уларга очиқ­ойдин оятларимиз тиловат қилинаётганида, куфр келтирганларнинг юзларида инкорни кўрурсан. Улар ўзларига оятларимизни тиловат қилиб бераётганларга чанг солишга оз қолурлар. Сен уларга: «Бунингиздан ҳам ёмонроқ нарсанинг хабарини берайми? У дўзахдир. Аллоҳ уни куфр келтирганларга ваъда қилгандир. Ва у нақадар ёмон қайтиш жойидир», деб айт.
34. Those who are herded into Hell on their faces—those are in a worse position, and further astray from the way. 34Жаҳаннам томон юз тубан ҳолларида судраладиганлар, ана ўшалар, маконлари энг ёмон, йўллари энг адашган кимсалардир.

77. They said, “If he has stolen, a brother of his has stolen before.” But Joseph kept it to himself, and did not reveal it to them. He said, “You are in a worse situation, and God is Aware of what you allege.”

Улар: «Агар бу ўғирлаган бўлса, бундан олдин унинг акаси ҳам ўғирлаган эди», дедилар. Юсуф буни кўнглига тугиб қўйди, уларга ошкор қилмади. «Ўзингиз ёмонроқ турумдасиз. Аллоҳ сиз васф қилаётган нарсани яхши билгувчи зотдир», деди.