USA English ‹ › UZ Uzbek

Found transgress: 26 words & 2 translates

English Ўзбек
transgress ҳуқуқбузарлик
transgressed бузилган
transgresses қонунбузарликлар
transgressing қонунбузарлик
transgression ҳуқуқбузарлик
transgressions қонунбузарликлар
transgressive трансгрессив
transgressor ҳуқуқбузар
transgressors қонунбузарлар
15. It is Allah who ridicules them, and leaves them bewildered in their transgression. 15Аллоҳ уларни истеҳзо қилади ва туғёнларида довдирашларига қўйиб беради.

61. And recall when you said, “O Moses, we cannot endure one kind of food, so call to your Lord to produce for us of what the earth grows: of its herbs, and its cucumbers, and its garlic, and its lentils, and its onions.” He said, “Would you substitute worse for better? Go down to Egypt, where you will have what you asked for.” They were struck with humiliation and poverty, and incurred wrath from Allah. That was because they rejected Allah’s revelations and wrongfully killed the prophets. That was because they disobeyed and transgressed.

61«Эй Мусо, бир хил таомга ҳеч чидай олмаймиз, Роббингга дуо қил, бизга ерда ўсадиган нарсалардан–сабзавот, бодринг, саримсоқ, мош, пиёз чиқариб берсин», деганингизни эсланг. У: «Яхши нарсани паст нарсага алмаштиришни сўрайсизларми? Бирорта шаҳарга тушинг, сўраганингизни албатта, топасиз», деди. Уларга хорлик ва мискинлик ёзилди ва Аллоҳнинг ғазабига лойиқ бўлдилар. Бу Аллоҳнинг оятларига куфр келтирганлари, Пайғамбарларни ноҳақ қатл этганлари учундир. Бу исёнга кетганлари ва ҳаддан ошганлари учундир.

229. Divorce is allowed twice. Then, either honorable retention, or setting free kindly. It is not lawful for you to take back anything you have given them, unless they fear that they cannot maintain Allah's limits. If you fear that they cannot maintain Allah’s limits, then there is no blame on them if she sacrifices something for her release. These are Allah’s limits, so do not transgress them. Those who transgress Allah’s limits are the unjust. 229Талоқ икки мартадир. Сўнгра яхшиликча ушлаб қолиш ёки яхшиликча қўйиб юбориш. Сизга уларга берган нарсангиздан бирор нарсани олиш ҳалол бўлмайди, магар икковлари Аллоҳнинг чегараларида тура олмасликдан қўрқсалар (бўлади). Бас, агар икковларининг Аллоҳнинг чегараларида тура олмаслигидан қўрқсангиз, хотин берган эвазда икковларига гуноҳ йўқдир. Ушбулар Аллоҳнинг чегараларидир. Бас, улардан тажовуз қилманг. Ва ким Аллоҳнинг чегараларида тажовуз қилса, бас, ўшалар, ана ўшалар, золимлардир.
168. Those who disbelieve and transgress; Allah is not about to forgive them, nor will He guide them to any path. 168Албатта, куфр келтирганлар ва зулум қилганларни Аллоҳ зинҳор мағфират қилмас ва йўлга ҳидоят ҳам қилмас.

78. Cursed were those who disbelieved from among the Children of Israel by the tongue of David and Jesus son of Mary. That is because they rebelled and used to transgress.

78Бани Исроилдан куфр келтирганлари Довуд ва Ийсо ибн Марям тилида лаънатландилар. Бу эса, исён қилганлари ва тажовузкор бўлганлари учун бўлди.

119. And why should you not eat of that over which the Name of Allah is pronounced, when He has detailed for you what is prohibited for you, unless you are compelled by necessity? Many lead astray with their opinions, through lack of knowledge. Your Lord knows best the transgressors. 119Сизга нима бўлдики, Аллоҳнинг номи айтиб сўйилган нарсани емас экансизлар?! У сизларга ҳаром қилган нарсаларини батафсил баён қилиб берган­ ку?! Магар музтар бўлганингизда, майли. Албатта, кўпчилик билмасдан, ҳойу ҳаваслари ила адаштирадилар. Албатта, Роббинг тажовузкорларни яхши билгувчидир.
186. Whomever Allah misguides has no guide. And He leaves them blundering in their transgression. 186Аллоҳ кимни залолатга кетказса, унга ҳидоят қилувчи йўқдир. Уларни тек қўйиб қўяди, туғёнларида адашиб­улоқиб юраверадилар.
10. Towards a believer they respect neither kinship nor treaty. These are the transgressors. 10Улар мўмин ҳақида на аҳдга ва на бурчга риоя қилмаслар. Ана ўшалар ўзлари тажовузкорлардир.
12. Whenever adversity touches the human being, he prays to Us—reclining on his side, or sitting, or standing. But when We have relieved his adversity from him, he goes away, as though he had never called on Us for trouble that had afflicted him. Thus the deeds of the transgressors appear good to them. 12Қачонки инсонга зарар етса, Бизга ёнбошлаган, ўтирган ёки турган ҳолида дуо қиладир. Ундан зарарини кетказсак, худди ўзига етган зарар ҳақида Бизга дуо қилмагандек кетаверади. Ана шундай қилиб, исрофчиларга қилаётган амаллари зийнатланиб кўрсатилди.
67. And the Scream struck those who transgressed, and they became motionless bodies in their homes. 67Ва зулм қилганларни даҳшатли қичқириқ олди. Бас, диёрларида тўкилдилар.
112. So be upright, as you are commanded, along with those who repented with you, and do not transgress. He is Seeing of everything you do. 112Бас, сен ва сен билан тавба қилганлар мустақийм туринглар ва туғёнга кетманглар. Чунки У нима қилаётганингизни кўриб тургувчидир.