USA English ‹ › UZ Uzbek

Found said: 678 words & 2 translates

English Ўзбек
For love and loyalty to Homeland, honor and glory in the world, rarely can someone compare with Jaloliddin Manguberdi», Shavkat Mirziyoyev has said. Она юртга муҳаббат ва садоқат, ор-номус ва шон-шараф бобида Жалолиддин Мангубердига тенг келадиган улуғ шахслар дунёда камдан-кам учрайди, – деди Шавкат Мирзиёев.
Having seen his courage, Genghis Khan said: «How happy is the father that has a heroic son like him». Ҳатто Чингизхондек буюк ҳукмдор ҳам унинг матонатини кўриб: “Бундай қаҳрамон фарзанди бор ота нақадар бахтлидир”, деб тан берган.
I am confident that years and centuries will pass, but Sultan Jaloliddin shall always be an unfading symbol of care and love for the Homeland, serving it with faith and truthfulness», Shavkat Mirziyoyev said. Ишонаман, орадан йиллар, асрлар ўтади, Султон Жалолиддин ҳамиша юртимизни кўз қорачиғидай асраб-авайлаш, унга фарзандлик меҳри, иймон-эътиқод билан хизмат қилишнинг ўчмас тимсоли бўлиб қолади, – дея таъкидлади Шавкат Мирзиёев.
aforesaid юқорида айтилган
said деди
unsaid айтилмаган
11. And when it is said to them, “Do not make trouble on earth,” they say, “We are only reformers.” 11Ва агар уларга, ер юзида фасод қилманг, дейилса, биз фақат ислоҳ қилувчилармиз, дейдилар.
13. And when it is said to them, “Believe as the people have believed,” they say, “Shall we believe as the fools have believed?” In fact, it is they who are the fools, but they do not know. 13Ва агар уларга, одамлар иймон келтирганидек, иймон келтиринглар, дейилса, "Эсипастлар иймон келтирганидек иймон келтирамизми?" дейишади. Огоҳ бўлинг, улар, фақат улар эсипастлардир ва лекин ўзлари билмайдилар.
30. When your Lord said to the angels, “I am placing a successor on earth.” They said, “Will You place in it someone who will cause corruption in it and shed blood, while we declare Your praises and sanctify You?” He said, “I know what you do not know.” 30Эсла, вақтикиРоббинг фаришталарга: " Мен ер юзида халифа қилмоқчиман" , деди.Улар: " Унда фасод қиладиган, қон тўкадиган кимсани қилмоқчимисан? Ва ҳолбуки, биз Сенга тасбиҳ,ҳамд айтиб ва Сени улуғлаб турибмиз" , дедилар.У: Мен сиз билмаганни биламан" , деди.
31. And He taught Adam the names, all of them; then he presented them to the angels, and said, “Tell Me the names of these, if you are sincere.” 31Ва У зот одамга исмларнинг барчасини ўргатди, сўнгра уларни фаришталарга рўбарў қилди. Кейин: " Агар ростгўйлардан бўлсангиз, анавиларнинг исмларини Менга айтиб беринг" , деди.
32. They said, “Glory be to You! We have no knowledge except what You have taught us. It is you who are the Knowledgeable, the Wise.” 32Улар:" Эй пок Парвардигор! Бизда Сен билдиргандан бошқа илм йўқ. Албатта, Сенинг Ўзинг билувчисан ва ҳикматли зотсан" , дедилар.
33. He said, “O Adam, tell them their names.” And when he told them their names, He said, “Did I not tell you that I know the secrets of the heavens and the earth, and that I know what you reveal and what you conceal?” 33У зот:" Эй Одам, буларгау нарсаларнинг исмлариниайтиб бер" , деди. Уларга ўша нарсаларнинг исмларини айтиб берган чоғида, "Мен сизларга осмонлару ернинг ғайбини биламан ва сизлар беркитмагану беркитган нарсаларни ҳам биламан демабмидим" , деди.
34. And We said to the angels, “Bow down to Adam.” They bowed down, except for Satan. He refused, was arrogant, and was one of the disbelievers. 34Эсла, фаришталарга: " Одамга сажда қилинглар!" деганимизни. Бас, сажда қилдилар, магар Иблис бош тортди, мутакаббирлик қилди ва кофирлардан бўлди.
35. We said, “O Adam, inhabit the Garden, you and your spouse, and eat from it freely as you please, but do not approach this tree, lest you become wrongdoers.” 35Ва: " Эй Одам, сен ўз жуфтинг ила жаннатда маскан топ. Унда нимани хоҳласаларингиз, енглар, ош бўлсин ва мана бу дарахтга яқин келманглар, бас, у ҳолда золимлардан бўласизлар" , дедик.
36. But Satan caused them to slip from it, and caused them to depart the state they were in. We said, “Go down, some of you enemies of one another. And you will have residence on earth, and enjoyment for a while.” 36Шайтон уларни ундан оздирди ва бўлган нарсаларидан чиқарди. Ва Биз: Баъзингизбаъзингизга душман бўлиб тушинглар, сизларга ер юзида қароргоҳ ва бир муддат ҳузур қилиш бордир" , дедик.

38. We said, “Go down from it, all of you. Yet whenever guidance comes to you from Me, then whoever follows My guidance—they have nothing to fear, nor shall they grieve.

38Биз: " Ундан ҳаммангиз тушинг, бас, Мендан сизга ҳидоят келажак. Ким Менинг ҳидоятимга эргашса, уларга хавф йўқ ва улар хафа ҳам бўлмаслар" , дедик.

54. And recall that Moses said to his people, “O my people, you have done wrong to yourselves by worshiping the calf. So repent to your Maker, and kill your egos. That would be better for you with your Maker.” So He turned to you in repentance. He is the Accepter of Repentance, the Merciful. 54Мусонинг ўз қавмига: «Эй қавмим, албатта, сиз бузоқни (худо) тутишингиз ила ўзингизга ўзингиз зулм қилдингиз. Энди сизни йўқдан бор қилувчи зотга тавба қилинг, ўзингизни ўзингиз ўлдиринг, шундоқ қилмоғингиз йўқдан бор қилувчи зот ҳузурида сиз учун яхшидир. Бас, тавбангизни қабул қилди. Чунки У тавбани кўплаб қабул қилувчи ва раҳмли зотдир», деганини эсланг. 
55. And recall that you said, “O Moses, we will not believe in you unless we see Allah plainly.” Thereupon the thunderbolt struck you, as you looked on. 55«Эй Мусо, Аллоҳни очиқ­равшан кўрмагунимизча сенга ишонмаймиз», деганингизни, шунда сизни ўзингиз назар солиб турганингизда яшин урганини эсланг.
58. And recall that We said, “Enter this town, and eat plentifully from it whatever you wish; but enter the gate humbly, and say, 'Pardon.' We will forgive your sins, and give increase to the virtuous.” 58«Ушбу қишлоққа кирингиз ва унинг хоҳлаган жойида енглар, еганингиз ош бўлсин ва эшикдан таъзим билан, ҳиттатун, деб киринг, сизнинг хатоларингизни мағфират қиламиз ва яхшиларга зиёда қиламиз», деганимизни эсланг.
60. And recall when Moses prayed for water for his people. We said, “Strike the rock with your staff.” Thereupon twelve springs gushed out from it, and each tribe recognized its drinking-place. “Eat and drink from Allah’s provision, and do not corrupt the earth with disobedience.” 60Мусо ўз қавмини сероб қилишни сўраганида, «Ҳассанг билан тошни ур!» деганимизни эсланг. Бас, ундан ўн икки булоқ отилиб чиқди. Ҳар қабила ўз сувини билди. Аллоҳ берган ризқдан еб­ичинглар. Ер юзида бузғунчилик устига бузғунчилик қилманглар.