USA English ‹ › UZ Uzbek

Found organize: 27 words & 2 translates

English Ўзбек
4) organize the control over the implementation of laws of the Republic of Uzbekistan and resolutions of the Legislative Chamber; 4) Ўзбекистон Республикаси қонунларининг ва Қонунчилик палатаси қарорларининг ижроси устидан назоратни ташкил этади;
4) organize the control over the implementation of laws of the Republic of Uzbekistan and resolutions of the Senate; 4) Ўзбекистон Республикаси қонунларининг ва Сенат қарорларининг ижроси устидан назоратни ташкил этади;
The Legislative Chamber and the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, in case of necessity for the implementation of concrete tasks, shall organize commissions from among deputies, senators. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ва Сенати, зарурат бўлган тақдирда, муайян вазифаларни бажариш учун депутатлар, сенаторлар орасидан комиссиялар тузади.
1) organize and direct the activity of the Cabinet of Ministers being responsible for efficiency of its work; 1) Вазирлар Маҳкамаси фаолиятини ташкил этади ва унга раҳбарлик қилади, унинг самарали ишлаши учун шахсан жавобгар бўлади;
To organize and hold the elections of the President of the Republic of Uzbekistan, to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, as well as referendum of the Republic of Uzbekistan, the Central Election Commission of the Republic of Uzbekistan shall be formed by the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, the main principles of activity of which shall be independence, legality, collective nature, publicity and fairness. Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловини, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайловни, шунингдек Ўзбекистон Республикаси референдумини ташкил этиш ва ўтказиш учун Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан фаолиятининг асосий принциплари мустақиллик, қонунийлик, коллегиаллик, ошкоралик ва адолатлиликдан иборат бўлган Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тузилади.
On its sidelines - to organize a fair of start-up projects and innovative developments, presentations and “workshops” from the world leaders in the industry of the fourth generation. Анжуман доирасида стартап лойиҳалар ва инновацион ишланмалар кўргазмаси, тўртинчи авлод жаҳон саноат етакчилари иштирокида тақдимотлар ҳамда “маҳорат дарслари” ташкил этилади.
Banks, as a rule, are organized on the basis of any form of ownership in the form of joint-stock companies. Банклар, қоида тариқасида, мулкчиликнинг ҳар қандай шакли асосида акциядорлик жамияти тарзида ташкил этилади.
Banks may attract from each other and place to each other funds in the form of deposits, kredits on the basis of contract, perform calculations through organized accounting centers and representative accounts and other mutual operations envisaged by the license. Банклар шартнома асосида маблағларни депозитлар, кредитлар шаклида бир-бирларидан жалб этиши ва бир-бирига жойлаштириши, ташкил этиладиган ҳисоб-китоб марказлари ва вакиллик ҳисобварақлари орқали ҳисоб-китобларни амалга ошириши ҳамда лицензияда назарда тутилган бошқа ўзаро операцияларни бажариши мумкин.
We appreciate the practical assistance of the European Union in the framework of joint programs to combat terrorism, radicalism and extremism, organized crime, drug trafficking and other common challenges. Биз Европа Иттифоқининг терроризм, радикализм ва экстремизм, уюшган жиноятчилик, наркотрафик ва бошқа умумий хавф-хатарларга қарши курашиш бўйича қўшма дастурлар доирасидаги амалий кўмагини қадрлаймиз.
In a word, a New Uzbekistan means an open and just society that cares for every citizen. To achieve these lofty goals, we shall organize our further work on five main tasks within the «Development Strategy» until 2026. Бир сўз билан айтганда, Янги Ўзбекистон деганда, ҳар бир фуқароси учун ғамхўрлик қиладиган, очиқ ва адолатли жамият ҳам тушунилади. Ушбу юксак марраларга эришиш учун 2026 йилгача Тараққиёт стратегияси доирасида кейинги ишларимизни 5 та асосий вазифалар бўйича ташкил этамиз.
Generally speaking, from now on, the results of the activity of the heads of ministries and departments and economic entities, as well as governors and mayors will be evaluated not based on the blank economic indicators, but based on how they engage with people and organize their work, to what extent the citizens’ problems are resolved. Afterwards, a relevant conclusion will be made. Умуман олганда, бундан кейин вазирлик ва идоралар, хўжалик бирлашмалари раҳбарлари ва ҳокимларнинг фаолияти натижаси қуруқ иқтисодий рақамлар билан эмас, балки уларнинг одамлар билан қандай мулоқот олиб бораётгани ва ишни ташкил этгани, фуқароларнинг муаммоларини қай даражада ҳал қилаётганига қараб баҳоланади ва тегишли хулосалар чиқарилади.
We will organize the close cooperation with foreign states, above all, the neighboring countries, as well as the international institutions in line with today’s requirements and based on mutual trust and consideration of mutual interests. Биз ўзаро ишонч ва манфаатларни ҳисобга олиш асосида хорижий давлатлар, энг аввало, қўшни давлатлар, шу билан бирга, халқаро институтлар билан яқиндан ҳамкорлик қилишни бугунги кун талаблари даражасида ташкил этамиз.
Kazakhstan’s government argues that police only shut down unsanctioned protests, and that, thanks to a law passed in 2020, protest organizers need only notify authorities about their intent to hold demonstrations in advance. Қозоғистон ҳукуматининг таъкидлашича, полиция фақат рухсат берилмаган намойишларни тарқатмоқда. 2020 йилда қабул қилинган қонунга биноан, намойиш ташкилотчилари расмийларни олдиндан хабардор қилишлари керак.
the content of the “White paper” declaration when the crypto-exchange makes (organizes) transactions aimed at listing crypto-assets. крипто-биржа томонидан крипто-активларни листинг қилишга қаратилган битимларни амалга ошириш (ташкил этиш) жараёнида «White paper» декларациясининг мазмуни.
Concerned also about the links between corruption and other forms of crime, in particular organized crime and economic crime, including money- laundering, шунингдек, коррупция ва жиноятчиликнинг бошқа шакллари, хусусан, уюшган ва иқтисодий жиноятчилик ўртасидаги алоқалар, шу жумладан ноқонуний пул маблағларини легаллаштириш каби кўринишлардан хавотирланиб,
Welcoming the entry into force on 29 September 2003 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши Конвенцияси 2003 йил 29 сентябрдан бошлаб кучга кирганлигини маъқуллаган ҳолда,
The Security Council shall be so organized as to be able to function continuously. Each member of the Security Council shall for this purpose be represented at all times at the seat of the Organization.

1. Хавфсизлик Кенгаши узлуксиз ишлай оладиган тарзда тузилади. Бунинг учун Хавфсизлик Кенгашининг ҳар бир аъзоси Бирлашган Миллатлар Ташкилоти жойлашган жойда доимо ўз вакилига эга бўлиши керак.
Accounting and storage of precious metals and precious stones should be organized in such a way that they do not violate the economic interests of the Republic of Uzbekistan, the rights of producers and consumers of products (items) from precious metals and precious stones. Қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошларни ҳисобга олиш ҳамда сақлаш Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий манфаатларини, қимматбаҳо металлардан ва қимматбаҳо тошлардан ясалган маҳсулотлар (буюмлар) ишлаб чиқарувчилари ва истеъмолчиларининг ҳуқуқларини бузмайдиган тарзда ташкил этилиши керак.
Accounting and storage of precious metals and precious stones shall be organized by name (type), weight (in grams, carats) and quality (by sample, content). Қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошларни ҳисобга олиш ҳамда сақлаш номи (тури), оғирлиги (граммларда, каратларда) ҳамда сифати (асиллик даражаси, таркиби) бўйича ташкил этилади.
Legal entities engaged in exhibiting precious metals and precious stones, as well as products (items) from them must ensure that the mandatory conditions and requirements for ensuring the safety, proper accounting, and safe transportation of precious metals and precious stones , when holding events organized for the purpose of exhibiting, as well as products (items) from them. Қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошларни, шунингдек улардан ясалган маҳсулотни (буюмларни) кўргазмага қўйиш билан шуғулланувчи юридик шахслар кўргазмага қўйиш мақсадида ташкил этилган тадбирлар ўтказилаётганда қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошларнинг, шунингдек улардан ясалган маҳсулотнинг (буюмларнинг) бут сақланишини, тегишли равишда ҳисобга олинишини, ташиш хавфсизлигини таъминлашга доир мажбурий шартлар ва талаблар бажарилишини таъминлаши керак.