USA English ‹ › UZ Uzbek

Found because: 123 words & 2 translates

English Ўзбек
Historically Samarkand has been a melting pot of ideas and knowledge, that was “cooking” a common goal of living better, being more successful and becoming happier. And everybody has known that the friendly neighbors are half of your wealth, you yourself are a blessing for them, because you know that cooperation, trade, oeuvre, science, art and the best ideas do good, enrich and bring nations together. Азал-азалдан Самарқанд турли ғоя ва билимлар “қайнаган” макон бўлиб, бу масканда инсониятнинг тинч ва фаровон яшаш, ўз куч ва имкониятларини рўёбга чиқариш, бахтли ҳаёт кечириш каби муштарак мақсадлари мужассам бўлган. Бу табаррук заминда яшайдиган ҳар бир одам, яхши қўшни – бу Худо инсонга ато этган бахтнинг бир бўлаги эканини, тинч-тотув қўшничилик эса баракот манбаи эканини чуқур англаган. Зеро, ҳамкорлик, савдо, ижод, илм-фан ва санъат, инсоний ғоялар устувор бўлган жойда эзгуликлар кўпаяди, халқлар фаровон ва ўзаро аҳил яшайди.
because чунки
10. In their hearts is sickness, and Allah has increased their sickness. They will have a painful punishment because of their denial. 10Уларнинг қалбларида касал бор. Аллоҳ касалларини зиёда қилди. Ва уларга ёлғон гапирганлари учун аламли азоб бор.
59. But the wrongdoers among them substituted words other than those given to them, so We sent down on the wrongdoers a plague from heaven, because of their wicked behavior. 59Бас, зулм қилганларуларга айтилган сўзни бошқасига алмаштирдилар. Биз зулм қилганларга фисқ қилаётганлари учун осмондан азоб туширдик.

61. And recall when you said, “O Moses, we cannot endure one kind of food, so call to your Lord to produce for us of what the earth grows: of its herbs, and its cucumbers, and its garlic, and its lentils, and its onions.” He said, “Would you substitute worse for better? Go down to Egypt, where you will have what you asked for.” They were struck with humiliation and poverty, and incurred wrath from Allah. That was because they rejected Allah’s revelations and wrongfully killed the prophets. That was because they disobeyed and transgressed.

61«Эй Мусо, бир хил таомга ҳеч чидай олмаймиз, Роббингга дуо қил, бизга ерда ўсадиган нарсалардан–сабзавот, бодринг, саримсоқ, мош, пиёз чиқариб берсин», деганингизни эсланг. У: «Яхши нарсани паст нарсага алмаштиришни сўрайсизларми? Бирорта шаҳарга тушинг, сўраганингизни албатта, топасиз», деди. Уларга хорлик ва мискинлик ёзилди ва Аллоҳнинг ғазабига лойиқ бўлдилар. Бу Аллоҳнинг оятларига куфр келтирганлари, Пайғамбарларни ноҳақ қатл этганлари учундир. Бу исёнга кетганлари ва ҳаддан ошганлари учундир.

93. And We made a covenant with you, and raised the Mount above you: “Take what We have given you firmly, and listen.” They said, “We hear and disobey.” And their hearts became filled with the love of the calf because of their disbelief. Say, “Wretched is what your faith commands you to do, if you are believers.” 93Сиздан аҳду паймонингизни олиб, устингизга Турни кўтариб: «Сизга Биз берган нарсани қувват билан тутинг ва тингланг», деганимизни эсланг. Улар: «Тингладик ва исён қилдик», дедилар. Куфрлари сабабли қалбларига бузоқ ўрнаштирилди. Айт: «Агар мўмин бўлсангиз сизнинг иймонингиз қандай ҳам ёмон нарсага буюради!»
95. But they will never wish for it, because of what their hands have forwarded. Allah is aware of the evildoers. 95Улар қўллари тақдим қилган нарсалар сабабидан, уни абадий, ҳеч­ҳеч орзу қилмаслар ва Аллоҳ зулмқилувчиларни билувчи зотдир.
176. That is because Allah has revealed the Book in truth; and those who differ about the Book are in deep discord. 176Бунинг сабаби, албатта, Аллоҳ китобни ҳақ билан нозил қилган эди. Китоб хусусида ихтилоф қилганлар эса, тубсиз тортишувдадирлар.
258. Have you not considered him who argued with Abraham about his Lord, because Allah had given him sovereignty? Abraham said, “My Lord is He who gives life and causes death.” He said, “I give life and cause death.” Abraham said, “Allah brings the sun from the East, so bring it from the West,” so the blasphemer was confounded. Allah does not guide the wrongdoing people. 258Аллоҳ подшоҳлик бериб қўйгани сабабидан Иброҳим билан Роббиси ҳақида ҳужжат талашганни билмадингми? Иброҳим: «Менинг Роббиим тирилтиради ва ўлдиради», деганда, у: «Мен тирилтираман ва ўлдираман», деди. Иброҳим: «Албатта, Аллоҳ қуёшни Машриқдан чиқаради, бас, сен уни Мағрибдан чиқаргин­чи», деди. Бас, куфр келтирган лол қолди. Ва Аллоҳ золим қавмларни ҳидоятга солмас.

275. Those who swallow usury will not rise, except as someone driven mad by Satan's touch. That is because they say, “Commerce is like usury.” But Allah has permitted commerce, and has forbidden usury. Whoever, on receiving advice from his Lord, refrains, may keep his past earnings, and his case rests with Allah. But whoever resumes—these are the dwellers of the Fire, wherein they will abide forever.

275Рибони ейдиганлар(қабрларидан) фақат шайтон уриб жинни бўлган кишидек довдираб турарлар. Бундай бўлиши уларнинг, тижорат ҳам рибога ўхшаш­да, деганлари учундир. Ва ҳолбуки, Аллоҳ тижоратни ҳалол, рибони ҳаром қилган. Кимки Роббидан мавъиза келганда тўхтаса, аввал ўтгани ўзига ва унинг иши Аллоҳнинг Ўзига ҳавола. Кимки яна (рибога) қайтса, ана ўшалар дўзах эгаларидир. Улар унда абадий қолурлар.

24. That is because they said, “The Fire will not touch us except for a limited number of days.” They have been misled in their religion by the lies they fabricated. 24Бунинг сабаби–уларнинг: «Бизга саноқли кунлардан бошқа ҳеч ўт тегмайди», деганларидадир. Тўқиган нарсалари уларни динларида адаштирди.
75. Among the People of the Book is he, who, if you entrust him with a heap of gold, he will give it back to you. And among them is he, who, if you entrust him with a single coin, he will not give it back to you, unless you keep after him. That is because they say, “We are under no obligation towards the gentiles.” They tell lies about Allah, and they know it. 75Аҳли китоблардан, агар ҳисобсиз молни омонат қўйсангиз, уни сенга адо қиладиганлари бор ва бир динорни омонат қўйсанг, устида туриб олмагунингча, сенга адо қилмайдиганлари ҳам бор. Бу уларнинг, омийлар учун бизнинг устимизга йўл йўқ, дейишларидандир. Улар билиб туриб Аллоҳ ҳақида ёлғон сўзлайдилар.
112. They shall be humiliated wherever they are encountered, except through a rope from Allah, and a rope from the people; and they incurred wrath from Allah, and were stricken with misery. That is because they rejected Allah’s revelations, and killed the prophets unjustly. That is because they rebelled and committed aggression. 112Аллоҳ ипи бўлмаса ёки одамлар ипи бўлмаса, уларга қаерда бўлсалар ҳам, хорлик битилди. Уларга Аллоҳнинг ғазаби лозим бўлди ва мискинлик битилди. Бундай бўлишлиги уларнинг Аллоҳнинг оятларига куфр келтиришлари ва Набийларни ноҳақдан ўлдиришлари сабабидандир. Бундай бўлишлиги осий бўлганлари ва ҳаддан ошганлари сабабидандир.
151. We will throw terror into the hearts of those who disbelieve, because they attribute to Allah partners for which He revealed no sanction. Their lodging is the Fire. Miserable is the lodging of the evildoers. 151Тезда куфр келтирганларнинг қалбига, Аллоҳга ҳужжатсиз нарсани ширк келтирганлари учун, қўрқувни соламиз. Уларнинг қароргоҳи дўзахдир. Золимларнинг жойи қандай ҳам ёмон!
182. “This is on account of what your hands have forwarded, and because Allah is not unjust towards the creatures.” 182Бундоқ бўлишлиги, сизнинг ўз қўлингиз ила қилганингиз туфайлидир. Албатта, Аллоҳ бандаларига зулм қилувчи эмас.
195. And so their Lord answered them: “I will not waste the work of any worker among you, whether male or female. You are one of another. For those who emigrated, and were expelled from their homes, and were persecuted because of Me, and fought and were killed—I will remit for them their sins, and will admit them into gardens beneath which rivers flow—a reward from Allah. With Allah is the ultimate reward.” 195Роббилари уларнинг (дуоларини) истижобат қилиб: «Мен сизлардан эрк агу аёл амал қилувчининг амалини зое қилмайман. Баъзингиз баъзингиздансиз. Ҳижрат қилганлар,диёрларидан чиқарилганлар, Менинг йўлимда азият чекканлар, жанг қилганлар ва қатл бўлганларнинг ёмонликларини ўчираман ҳамда уларни, албатта, остидан анҳорлар оқиб турган жаннатларга киритаман, бу Аллоҳнинг ҳузуридан савобдир. Ва Аллоҳ–ҳузурида гўзал савоб бор зотдир»,деди.
34. Men are the protectors and maintainers of women, as Allah has given some of them an advantage over others, and because they spend out of their wealth. The good women are obedient, guarding what Allah would have them guard. As for those from whom you fear disloyalty, admonish them, and abandon them in their beds, then strike them. But if they obey you, seek no way against them. Allah is Sublime, Great. 34Аллоҳ баъзиларини баъзиларидан устун қилгани ва молларидан сарфлаганлари учун эрк аклар аёлларга раҳбардирлар. Солиҳа аёллар–итоаткор ва Аллоҳнинг ҳифзи­ҳимояси бўйича ғойиб(эр)ларининг муҳофазасини қилувчилардир. Бош кўтаришларидан хавф қилинган аёлларга ваъз­насиҳат қилинг, ётоқларида ҳижрон қилинг ва уринг. Агар итоат қилсалар, уларга қарши бошқа йўл ахтарманг. Албатта, Аллоҳ юксак мақомли буюк зотдир.
62. How about when a disaster strikes them because what their hands have put forward, and then they come to you swearing by Allah: “We only intended goodwill and reconciliation”? 62Энди қилган нарсалари туфайли уларга мусибат етгандан сўнг сенга келиб, Аллоҳ ила қасам ичиб: «Биз фақат яхшилик ва тавфиқни хоҳлаган эдик», дейишлари қандай бўлди?

13. Because of their breaking their pledge, We cursed them, and made their hearts hard. They twist the words out of their context, and they disregarded some of what they were reminded of. You will always witness deceit from them, except for a few of them. But pardon them, and overlook. Allah loves the doers of good.

13Аҳдларини бузганлари учун уларни лаънатладик ва қалбларини қаттиқ қилдик. Улар калималарни ўз ўрнидан ўзгартирдилар. Ўзларига эслатма бўлган нарсадан кўп насибани унутдилар. Уларнинг озгиналаридан бошқаларидан мудом хиёнат кўрасан. Бас, уларни авф эт ва айбларини ўтиб юбор. Албатта, Аллоҳ яхшилик қилувчиларни севади.

32. Because of that We ordained for the Children of Israel: that whoever kills a person—unless it is for murder or corruption on earth—it is as if he killed the whole of mankind; and whoever saves it, it is as if he saved the whole of mankind. Our messengers came to them with clarifications, but even after that, many of them continue to commit excesses in the land.

32Шунинг учун ҳам Бани Исроилга: «Ким бир жонни ноҳақдан ёки ер юзида фасод қилмаса ҳам ўлдирса, худди ҳамма одамларни ўлдирган бўлади. Ким уни тирилтирса, худди ҳамма одамларни тирилтиргандек бўлади», деб ёздик. Батаҳқиқ, уларга Пайғамбарларимиз баёнотлар олиб келдилар. Сўнгра, бундан кейин ҳам, улардан кўплари ер юзида исроф қилгувчилардан бўлдилар.