USA English ‹ › UZ Uzbek

Found appeared: 9 words & 0 translates

English Ўзбек
118. O you who believe! Do not befriend outsiders who never cease to wish you harm. They love to see you suffer. Hatred has already appeared from their mouths, but what their hearts conceal is worse. We have made the messages clear for you, if you understand. 118Эй иймон келтирганлар, ўзингиздан бошқадан сирдош тутманг. Улар сизга ёмонлик қилишини қўймаслар. Машаққатда қолишингизни хоҳларлар. Душманликлари оғизларидаги (сўзлари)дан билиниб турибди. Дилларида махфий тургани яна ҳам каттароқ. Агар ақл юритадиган бўлсангиз, биз сизларга оят­ белгиларни баён қилиб бўлдик.
157. And for their saying, “We have killed the Messiah, Jesus, the son of Mary, the Messenger of Allah.” In fact, they did not kill him, nor did they crucify him, but it appeared to them as if they did. Indeed, those who differ about him are in doubt about it. They have no knowledge of it, except the following of assumptions. Certainly, they did not kill him. 157«Биз Аллоҳнинг Расули Масиҳ Ийсо ибн Марямни ўлдирдик», деганлари учун (уларни лаънатладик). Ҳолбуки уни ўлдирмадилар ҳам, осмадилар ҳам, лекин уларга шундай туюлди. У ҳақида ихтилофгатушганлар унинг ўлимидан шак­ шубҳададирлар. У тўғрисида уларнинг билимлари йўқ, магар гумонга эргашарлар.Уни ўлдирмаганлари аниқдир.
Thirty-one years ago, a new independent country called the «Republic of Uzbekistan» appeared on the world map. Бундан ўттиз бир йил муқаддам жаҳон харитасида “Ўзбекистон Республикаси” деган янги, мустақил давлат пайдо бўлди.
On the fifth day the trail returned to life. To the south a dark object appeared, and grew larger. Morganson became alert. He worked his rifle, ejecting a loaded cartridge from the chamber, by the same action replacing it with another, and returning the ejected cartridge into the magazine. He lowered the trigger to half-cock, and drew on his mitten to keep the trigger-hand warm. As the dark object came nearer he made it out to be a man, without dogs or sled, travelling light. He grew nervous, cocked the trigger, then put it back to half-cock again. The man developed into an Indian, and Morganson, with a sigh of disappointment, dropped the rifle across his knees. The Indian went on past and disappeared towards Minto behind the out-jutting clump of trees. Бешинчи куни йўл жонланди. Жануб томонда қора нуқта кўзга ташланди ва у борган сари катталашаверди. Моргансон ҳушёр тортди. Милтиқни шай ҳолатга келтиришга тушди: стволдан ўқни олиб, ўрнига янгисини жойлади. Тепкини сақлагичга тушириб, қўлқопини тортиб қўйди. Қора нуқта яқинлашавергач маълум бўлдики, у ҳинду экан. Моргансон тараддудланиб қолди. Тепкини кўтарди ва яна сақлагичга туширди. Моргансон ҳафсаласи пир бўлиб, милтиқни тиззасига қўйди. Ҳинду ёнгинасидан ўтиб кетди ва дарахтлар орасида ғойиб бўлди.
But Morganson conceived an idea. He changed his crouching spot to a place where cottonwood limbs projected on either side of him. Into these with his axe he chopped two broad notches. Then in one of the notches he rested the barrel of his rifle and glanced along the sights. He covered the trail thoroughly in that direction. He turned about, rested the rifle in the other notch, and, looking along the sights, swept the trail to the clump of trees behind which it disappeared. Моргансоннинг хаёлига ялт этиб бир фикр келиб қолди. Дарахт шохлари ерга тегай-тегай деб турган жойга ўтди. Йўғон шохларни болта билан йўниб, тиргак учун иккита чуқур кертик ясади. Кейин милтиқни тиргакка қўйиб, йўлни кузата бошлади. Йўлнинг бир қисми унинг нишони остида эди. Моргансон милтиқни нариги тиргакка жойлади; бу вазиятда у ўрмон дўнглигигача бўлган сайҳонликни нишони остида кузата оларди.
She screened herself away from them, and We sent to her Our spirit, and He appeared to her as an immaculate human. 17Ва улар билан ўзи орасида тўсиқ олганда, Биз унга Ўз руҳимизни юбордик. Бас, у унга бус­бутун одам бўлиб кўринди.
He said, “You throw.” And suddenly, their ropes and sticks appeared to him, because of their magic, to be crawling swiftly. 66У: «Йўқ. Сизлар ташланг», деди. Бирдан уларнинг арқонлари ва асолари унга сеҳрларидан худди ҳаракатланаётгандек бўлиб кўринди.
Just as Vahan’s plan appeared to be succeeding on the Muslim left, Khalid again showed his ability to adapt quickly. Вахан режаси мусулмонлар чап қанотида муваффақиятли якун топай деганда, Холид тезда вазиятга мослашиш қобилиятини яна бир бор намойиш этди.
41. Corruption has appeared on land and sea, because of what people’s hands have earned, in order to make them taste some of what they have done, so that they might return. 41Қилган амалларининг баъзисини тоттириш учун, одамлар қўллари касб қилган нарсалар туфайли қуруқликдаю денгизда фасод зоҳир бўлди. Шоядки улар қайтсалар.