USA English ‹ › UZ Uzbek

Found apart: 24 words & 2 translates

English Ўзбек
apart алоҳида
apartment квартира
apartments квартиралар
apartness алоҳидалик
teaparty чой зиёфати
23. And if you are in doubt about what We have revealed to Our servant, then produce a chapter like these, and call your witnesses apart from Allah, if you are truthful. 23Ва агар бандамизга туширилган нарсамизга шакингиз бўлса, унга ўхшаш бир сура келтиринг ва рост сўзловчилардан бўлсангиз, Аллоҳдан ўзга гувоҳларингизни чақиринг.
107. Do you not know that to Allah belongs the sovereignty of the heavens and the earth, and that apart from Allah you have no guardian or helper? 107Албатта,осмонлару ернинг мулки Аллоҳники эканини ва сизларга Аллоҳдан ўзга дўст йўқ, ёрдамчи ҳам йўқлигини билмадингми?
173. But as for those who believe and do good works, He will pay them their wages in full, and will increase His grace for them. But as for those who disdain and are too proud, He will punish them with an agonizing punishment. And they will find for themselves, apart from Allah, no lord and no savior. 173Иймон келтириб яхши амалларни қилганларни эса, ажрларини тўлиқ қилиб берур ва Ўз фазлидан ҳам зиёда қилур. Аммо ор қилиб кибрга кетганларни аламли азоб билан азоблар ва улар ўзлари учун Аллоҳдан ўзга дўст ҳам, ёрдамчи ҳам топмаслар.
51. And warn with it those who fear to be gathered before their Lord—they have no protector or intercessor apart from Him—perhaps they will grow in piety. 51У билан Роббиларига тўпланишдан қўрқадиганларни огоҳлантир. Уларга Ундан ўзга валий ҳам, шафоатчи ҳам йўқ. Шоядки тақводор бўлсалар.
Despite the hysterical tears of the dead man’s relatives, the game resumed, the goat’s carcass thrown back to be torn apart Узоқдаги оҳу-вовайлога қарамай яна улоқ кўтариш бошланиб кетди
16. Or do you think that you will be left alone, without Allah identifying which of you will strive, and take no supporters apart from Allah, His Messenger, and the believers? Allah is well Aware of what you do. 16Сиздан жиҳод қилганларни, Аллоҳдан, Унинг Расулидан ва мўминлардан ўзгани дўст тутмаганларни билмай туриб, Аллоҳ томонидан тарк этиб қўйилмоғингизни ўйладингизми? Аллоҳ нима қилаётганларингиздан хабардор зотдир.

A mounted policeman (unmounted for Klondike service) joined the group and heard Imber's wish repeated. He was a stalwart young fellow, broad-shouldered, deep-chested, legs cleanly built and stretched wide apart, and tall though Imber was, he towered above him by half a head. His eyes were cool, and gray, and steady, and he carried himself with the peculiar confidence of power that is bred of blood and tradition. His splendid masculinity was emphasized by his excessive boyishness,--he was a mere lad,--and his smooth cheek promised a blush as willingly as the cheek of a maid.


Қироллик отлиқ полициясидан миршаб етиб келди (Клондайкда улар оциз юришади), у ҳам Имбернинг талабини эшитди. Миршаб кенг яғринли, девкор, оёқлари бақувват давангир эди; Имбер қанча новча бўлмасин, миршаб ундан ярим калла баланд эди. Кўзлари совуқ ва кўк, нигоҳи теран, келбатидан ҳув, ўша асрлар оша аждодлардан ўтиб келаётган ўз кучига бўлган ишонч ёғилиб турарди. Қойилмақом жасорати ёшини яшириб турарди – у ҳали ёш бола эди, силлиқ ёноқларида қизиллик қизалоқнинг юзидаги каби тезлик-ла югурарди.

38. Or do they say, “He has forged it”? Say, “Then produce a single chapter like it, and call upon whomever you can, apart from God, if you are truthful.” 38Ёки ўзи тўқиб олган дейдиларми? Сен:«Агар ростгўй бўлсангиз, унга ўхшаш бир сура келтиринг ва (бу ишга) Аллоҳдан бошқа кучингиз етганича кимни хоҳласангиз, чақиринг», деб айт.
104. Say, “O people, if you are in doubt about my religion—I do not serve those you serve apart from God. But I serve God, the one who will terminate your lives. And I was commanded to be of the believers.” 104Сен:«Эй одамлар, агар менинг динимда шак­шубҳангиз бўлса, бас, (билингки) мен сизлар ибодат қилаётган–Аллоҳдан ўзга нарсаларга ибодат қилмайман. Лекин сизни вафот эттирадиган Аллоҳга ибодат қиламан ва мўминлардан бўлмоғимга амр қилинганман», деб айт.
106. And do not call, apart from God, on what neither benefits you nor harms you. If you do, you are then one of the wrongdoers. 106Аллоҳдан ўзга–сенга манфаат ҳам, зарар ҳам бермайдиган–нарсага илтижо қилма. Бас, агар шундай қилсанг, унда сен золимлардан бўласан.
11. He has a succession; before him and behind him, protecting him by God’s command. God does not change the condition of a people until they change what is within themselves. And if God wills any hardship for a people, there is no turning it back; and apart from Him they have no protector. 11Унинг олдида ҳам, ортида ҳам таъқиб қилгувчилар бор. Улар уни Аллоҳнинг амри ила ҳифз қилиб турурлар. Албатта, то бир қавм ўзларини ўзгартирмагунларича, Аллоҳ уларнинг ҳолини ўзгартирмас. Агар Аллоҳ бирор қавмга ёмонликни ирода қилса, бас, уни қайтариб бўлмас ва улар учун Ундан ўзга валий ҳам йўқ.
97. Whomever God guides is the guided one. And whomever He leaves astray—for them you will find no protectors apart from Him. And We will gather them on the Day of Resurrection, on their faces, blind, dumb, and deaf. Their abode is Hell; whenever it abates, We intensify the blaze for them. 97Аллоҳ кимни ҳидоят қилса, ўша ҳидоят топгувчидир. У кимни адаштирса, уларга Ундан ўзга зинҳор валийлар топа олмассан. Уларни қиёмат куни юзтубан, кўр, кар, соқов ҳолларида тўплармиз. Уларнинг турар жойлари жаҳаннамдир. У қачон сокин бўлса, уларга оловни зиёда қилармиз.
Say, “God knows best how long they stayed.” His is the mystery of the heavens and the earth. By Him you see and hear. They have no guardian apart from Him, and He shares His Sovereignty with no one. 26Сен:«Уларнинг қанча қолганларини Аллоҳ яхши билгувчидир. Осмонлару ернинг ғайби Унга хосдир. У зот нақадар яхши кўргувчи ва яхши эшитгувчи зотдир. Уларга Ундан ўзга дўст йўқдир. Ва У Ўз ҳукмида ҳеч кимни шерик қилмас», дегин.
Could you provide us with more information about these women? What do we know about their personalities, their bravery, and what set them apart? Ўша аёллар ҳақида батафсил гапириб бера оласизми? Уларнинг шахсияти ва жасорати, бир–биридан ажратиб турган хусусиятлар ҳақида нималарни биламиз?
And such work is consistently continued based on the needs of the population. This also confirms the fact that this year, housing construction for a total of 90,000 apartments is underway in the “New Uzbekistan” massifs and in areas where this issue is especially relevant. Аҳолимизнинг талаб ва эҳтиёжларидан келиб чиқиб, ушбу йўналишдаги ишларимиз изчил давом эттирилмоқда. Шу йилнинг ўзида “Янги Ўзбекистон” массивлари ва уй-жойга талаб юқори бўлган ҳудудларда 90 минг квартирага эга уй-жойлар барпо этилаётгани ҳам бу фикрни тасдиқлайди.