USA English ‹ › UZ Uzbek

Found anything: 66 words & 2 translates

English Ўзбек
anything ҳар қандай нарса
87. We gave Moses the Scripture, and sent a succession of messengers after him. And We gave Jesus son of Mary the clear proofs, and We supported him with the Holy Spirit. Is it that whenever a messenger comes to you with anything your souls do not desire, you grew arrogant, calling some impostors, and killing others? 87Ва батаҳқиқ, Мусога китобни бердик ва унинг ортидан Пайғамбарларни кетма­ кет юбордик. Ва Ийсо ибн Марямга равшан (мўъжизалар)ни бердик ва уни руҳул қудс билан қўлладик. Ҳар қачон Пайғамбар сизнинг ҳавою нафсингизга ёқмайдиган нарса келтирса, мутакаббирлик қилиб, баъзиларини ёлғончига чиқариб, баъзиларини ўлдираверасизми?!
91. And when it is said to them, “Believe in what Allah has revealed,” they say, “We believe in what was revealed to us,” and they reject anything beyond that, although it is the truth which confirms what they have. Say, “Why did you kill Allah’s prophets before, if you were believers?” 91Агар уларга: «Аллоҳ туширган нарсага иймон келтиринг», дейилса, «Бизга туширилган нарсага иймон келтирамиз», дейишади. Ва ундан кейинги нарсага куфр келтиришади. Ҳолбуки,у улардаги нарсанитасдиқловчи ҳақдир. Айт: «Агар мўмин бўлсангиз, нимагаилгари Аллоҳнинг Пайғамбарларини ўлдирдингиз?!»
113. The Jews say, “The Christians are not based on anything;” and the Christians say, “The Jews are not based on anything.” Yet they both read the Scripture. Similarly, the ignorant said the same thing. Allah will judge between them on the Day of Resurrection regarding their differences. 113Яҳудийлар: «Насронийлар арзимас нарсададирлар», дедилар. Насронийлар: «Яҳудийлар арзимас нарсададирлар», дедилар. Ва ҳолбуки, улар китоб тиловат қиладилар. Шунингдек, билмайдиган кимсалар ҳам уларнинггапига ўхшаш гап айтдилар.Бас, қиёмат куни ораларида Аллоҳ улар ихтилоф қилган нарса ҳақида ҳакамлик қилади.
229. Divorce is allowed twice. Then, either honorable retention, or setting free kindly. It is not lawful for you to take back anything you have given them, unless they fear that they cannot maintain Allah's limits. If you fear that they cannot maintain Allah’s limits, then there is no blame on them if she sacrifices something for her release. These are Allah’s limits, so do not transgress them. Those who transgress Allah’s limits are the unjust. 229Талоқ икки мартадир. Сўнгра яхшиликча ушлаб қолиш ёки яхшиликча қўйиб юбориш. Сизга уларга берган нарсангиздан бирор нарсани олиш ҳалол бўлмайди, магар икковлари Аллоҳнинг чегараларида тура олмасликдан қўрқсалар (бўлади). Бас, агар икковларининг Аллоҳнинг чегараларида тура олмаслигидан қўрқсангиз, хотин берган эвазда икковларига гуноҳ йўқдир. Ушбулар Аллоҳнинг чегараларидир. Бас, улардан тажовуз қилманг. Ва ким Аллоҳнинг чегараларида тажовуз қилса, бас, ўшалар, ана ўшалар, золимлардир.
10. As for those who disbelieve, neither their wealth nor their children will avail them anything against Allah. These will be fuel for the Fire. 10Албатта, куфр келтирганларнинг моллари ҳам, болалари ҳам улардан Аллоҳ(азоби)дан бирор нарса қайтара олмас. Ана ўшалар, ўзлари дўзахнинг ёқилғисидирлар.
47. She said, “My Lord, how can I have a child, when no man has touched me?” He said, “It will be so. Allah creates whatever He wills. To have anything done, He only says to it, ‘Be,’ and it is.” 47У: «Эй Роббим, менга башар қўл теккизмаган бўлса, қандай қилиб болам бўлади?!» деди. У зот: «Шундай, Аллоҳ хоҳлаганини қиладир. Бир ишни ирода қилса, «Бўл!» дейиши кифоя, бўлаверадир», деди.
116. As for those who disbelieve, neither their possessions nor their children will avail them anything against Allah. These are the inhabitants of the Fire, abiding therein forever. 116Албатта, куфр келтирганлардан моллари ҳам, болалари ҳам ҳаргиз Аллоҳ азобидан ҳеч нарсани қайтара олмас. Ана ўшалар дўзах эгаларидир. Улар унда абадийдирлар.
154. Then after the setback, He sent down security upon you. Slumber overcame some of you, while others cared only for themselves, thinking of Allah thoughts that were untrue—thoughts of ignorance—saying, “Is anything up to us?” Say, “Everything is up to Allah.” They conceal within themselves what they do not reveal to you. And they say, “If it was up to us, none of us would have been killed here.” Say, “Even if you Had stayed in your homes, those destined to be killed would have marched into their death beds.” Allah thus tests what is in your minds, and purifies what is in your hearts. Allah knows what the hearts contain. 154Сўнгра, ғамдан кейин, сиздан бир тоифангизни қамраб олган мудроқни омонлик қилиб туширди. Бошқа тоифа эса, ўзи билан овора бўлиб, Аллоҳ ҳақида ноҳақ, жоҳилият гумонини қилиб: «Бизнинг қўлимизда нима иш бор эди», дейишди. Сен:«Ишнинг барчаси Аллоҳдандир», деб айт! Сенга ошкор қилмаган нарсаларини ичларида махфий тутарлар. Улар: «Агар қўлимизда бир иш бўлганида, бу ерда қатл қилинмас эдик, дерлар. Сен: «Агар уйларингизда бўлсангиз ҳам, қатл бўлиш тақдирида ёзилганлар ўз ўлим жойларига чиқар эдилар. Бу, Аллоҳ кўксингиздаги нарсани синаши ва қалбингиздагини яхшилаб поклаши учундир. Аллоҳ кўкракдаги нарсани ҳам билувчи зотдир», деб айт.
48. Allah does not forgive association with Him, but He forgives anything less than that to whomever He wills. Whoever associates anything with Allah has devised a monstrous sin. 48Албатта, Аллоҳ Ўзига ширк келтирилишини кечирмас. Ундан бошқа гуноҳни, кимни хоҳласа, кечирур. Ким Аллоҳга ширк келтирса, шубҳасиз, катта гуноҳни тўқибдир.
59. O you who believe! Obey Allah and obey the Messenger and those in authority among you. And if you dispute over anything, refer it to Allah and the Messenger, if you believe in Allah and the Last Day. That is best, and a most excellent determination. 59Эй иймон келтирганлар! Аллоҳга итоат қилинг, Пайғамбарга ва ўзингиздан бўлган ишбошиларга итоат қилинг. Бирор нарса ҳақида тортишиб қолсангиз, агар Аллоҳ ва охират кунига иймон келтирган бўлсангиз, уни Аллоҳга ва Пайғамбарга қайтаринг. Ана шундай қилиш хайрли ва оқибати яхшидир.
116. Allah will not forgive that partners be associated with Him; but will forgive anything less than that, to whomever He wills. Anyone who ascribes partners to Allah has strayed into far error. 116Албатта, Аллоҳ Ўзига ширк келтирилишини кечирмас. Ундан бошқани, кимни хоҳласа, кечиради. Ким Аллоҳга ширк келтирса, шубҳасиз, қаттиқ адашган бўлади.
59. With Him are the keys of the unseen; none knows them except He. And He knows everything on land and in the sea. Not a leaf falls but He knows it; and there is not a single grain in the darkness of earth, nor is there anything wet or dry, but is in a clear record. 59Ғайбнинг калитлари Унинг ҳузурида бўлиб, Уларни унинг Ўзидан бошқа ҳеч ким билмас. У ердаги, қуруқлик ва денгиздаги нарсаларни биладир. Битта япроқ узилиб тушмайдики, магар уни ҳам биладир. Ер тубидаги бир дона дон борми, ҳўлу қуруқ борми, барчаси очиқ китобда бордир.
91. They do not value Allah as He should be valued, when they say, “Allah did not reveal anything to any human being.” Say, “Who revealed the Scripture which Moses brought—a light and guidance for humanity?” You put it on scrolls, displaying them, yet concealing much. And you were taught what you did not know—neither you, nor your ancestors. Say, “Allah;” then leave them toying away in their speculation. 91Улар, Аллоҳ башарга ҳеч нарса туширгани йўқ, деганларида, Аллоҳни тўғри тақдирламадилар. Сен:«Мусо кишиларга ҳидоят ва нур этиб олиб келган, уни сиз қоғозга тушириб олиб, баъзисини зоҳир, кўпини махфий қилган; ва сиз ҳам, ота­ боболарингиз ҳам билмаган нарсаларни сизга ўргатган китобни ким туширди?!» деб айт. «Аллоҳ» деб айт. Сўнгра уларни тек қўй, шунғиган нарсаларида ўйнайверсинлар.
148. The polytheists will say, “Had Allah willed, we would not have practiced idolatry, nor would have our forefathers, nor would we have prohibited anything.” Likewise those before them lied, until they tasted Our might. Say, “Do you have any knowledge that you can produce for us? You follow nothing but conjecture, and you only guess.” 148Ҳали ширк келтирганлар: «Агар Аллоҳ хоҳлаганда биз ҳам, ота­боболаримиз ҳам ширк келтирмас эдик ва бирор нарсани ҳаром қилмас эдик», дерлар. Улардан олдингилари ҳам азобимизни татигунларига қадар шунга ўхшаш ёлғонга чиқариб турганлар.Сен:«Сизнинг ҳузурингизда бизга чиқариб кўрсатадиган бирон илм– ҳужжат борми? Сизлар фақат гумонга эргашмоқдасиз ва сизлар фақат ёлғон гапирмоқдасиз» ­ деб айт.
158. Are they waiting for anything but for the angels to come to them, or for your Lord to arrive, or for some of your Lord’s signs to come? On the Day when some of your Lord’s signs come, no soul will benefit from its faith unless it had believed previously, or had earned goodness through its faith. Say, “Wait, we too are waiting.” 158Улар фаришталар келишини, ё Роббингнинг келишини ёки Роббингнинг баъзи оятлари келишини кутмоқдалар, холос. Роббингнинг баъзи оятлари келган кунида ҳеч бир жонга, олдин иймон келтирмаган ёки иймонида яхшилик касб қилмаган бўлса, иймони наф бермас. Сен:«Кутаверинглар, биз ҳам кутгувчилармиз», деб айт.
If anything happened to his father, then Nasrullo’s brothers, the eldest Husein, the younger Umar, Zabair, Hamza and Sardar, would each try to take the throne, just as these horsemen had scuffled over the goat carcass Отаси Амир Ҳайдарга бир нарса бўлгудек бўлса, Насруллоҳхоннинг оғаси амир Ҳусайн, инилари Умархону Зубайрхон, Ҳамзахону Сардорхонлар улоққа ташлангандек, тахтига ёпишишади
33. Say, “My Lord has forbidden immoralities—both open and secret—and sin, and unjustified aggression, and that you associate with Allah anything for which He revealed no sanction, and that you say about Allah what you do not know.” 33«Роббим фақатгина ошкора ва яширин фаҳш ишларни, гуноҳларни, ноҳақ тажовузкорликни ва Аллоҳга ҳеч қандай ҳужжат туширмаган нарсаларни шерик қилиб олишингизни ҳамда Аллоҳга нисбатан билмаган нарсани айтишни ҳаром қилган, холос», деб айт.
53. Are they waiting for anything but its fulfillment? The Day its fulfillment comes true, those who disregarded it before will say, “The messengers of our Lord did come with the truth. Have we any intercessors to intercede for us? Or, could we be sent back, to behave differently from the way we behaved before?” They ruined their souls, and what they used to invent has failed them. 53Улар унинг таъвилини–оқибатини кутмоқдалар, холос. Унинг таъвили келган кунда илгари уни унутганлар: «Роббимизнинг Пайғамбарлари ҳақ ила келган эканлар. Энди бизга шафоат қилувчилар борми, шафоат қилсалар ёки ортга қайтарилсагу қилган амалларимиздан бошқача амалларни қилсак», дерлар. Батаҳқиқ, улар ўзларига зиён қилдилар ва тўқиб олган нарсалари улардан ғойиб бўлди.
105. “It is only proper that I should not say about Allah anything other than the truth. I have come to you with clear evidence from your Lord, so let the Children of Israel go with me.” 105Менга Аллоҳ ҳақида ҳақдан бошқани айтмаслик лозимдир. Батаҳқиқ, мен сизларга Роббингиздан очиқ­ойдин ҳужжат келтирдим. Мен ила Бани Исроилни қўйиб юбор», деди.