USA English ‹ › UZ Uzbek

Found anyone: 39 words & 2 translates

English Ўзбек
The right to exist is the inalienable right of every human being. Attempts on anyone’s life shall be regarded as the gravest crime. Яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг узвий ҳуқуқидир. Инсон ҳаётига суиқасд қилиш энг оғир жиноятдир.
anyone ҳар ким

102. And they followed what the devils taught during the reign of Solomon. It was not Solomon who disbelieved, but it was the devils who disbelieved. They taught the people witchcraft and what was revealed in Babylon to the two angels Harut and Marut. They did not teach anybody until they had said, “We are a test, so do not lose faith.” But they learned from them the means to cause separation between man and his wife. But they cannot harm anyone except with Allah's permission. And they learned what would harm them and not benefit them. Yet they knew that whoever deals in it will have no share in the Hereafter. Miserable is what they sold their souls for, if they only knew.

102 Ва Сулаймон подшолигида шайтонлар тиловат қилган нарсага эргашдилар. Сулаймон куфр келтиргани йўқ. Лекин шайтонлар одамларга сеҳрни ўргатиб, кофир бўлдилар. Ва Бобилда Ҳорут ва Морут номли икки фариштага тушган нарсага эргашдилар. Икковлари ҳатто: «Биз фитна­синов учунмиз, кофир бўлмагин», демасдан олдин ҳеч кимга ўргатмасдилар. Бас, икковларидан эр­ хотиннинг ўртасини бузадиган нарсани ўрганишар эди. Ва улар Аллоҳнинг изнисиз бирор кишига зарар етказувчи эмасдилар. Ва икковларидан зарар келтирадиган, фойда келтирмайдиган нарсани ўрганадилар. Ва, батаҳқиқ, биладиларки, уни сотиб олган кишига охиратда насиба йўқ. Агар билсалар, ўзларини сотган нарса қандоқ ҳам ёмон!

173. He has forbidden you carrion, and blood, and the flesh of swine, and what was dedicated to other than Allah. But if anyone is compelled, without desiring or exceeding, he commits no sin. Allah is Forgiving and Merciful. 173Албатта, У зот сизларга фақат ўлимтикни, қонни, чўчқанинг гўштини ва Аллоҳдан бошқага сўйилганни ҳаром қилди. Кимки мажбур бўлса­ю, зулм қилмай, ҳаддан ошмай (еса), унга гуноҳ бўлмайди. Албатта, Аллоҳ мағфиратли ва раҳмлидир.
266. Would anyone of you like to have a garden of palms and vines, under which rivers flow—with all kinds of fruit in it for him, and old age has stricken him, and he has weak children—then a tornado with fire batters it, and it burns down? Thus Allah makes clear the signs for you, so that you may reflect. 266Сизлардан бирортангиз остидан анҳорлар оқиб турган хурмозор ва узумзор, турли мевали боғи бўлатуриб, ёши бир жойга етганда, заифҳол зурриёти бор пайтда унга ўтли бўрон келиб ёниб битишини хоҳлайдими?! Аллоҳ сизларга шу тариқа Ўз оятларини баён қиладир, шоядки фикр юритсангиз.
61. And if anyone disputes with you about him, after the knowledge that has come to you, say, “Come, let us call our children and your children, and our women and your women, and ourselves and yourselves, and let us invoke Allah’s curse on the liars.” 61Сенга келган илмдан кейин, ким сен билан у ҳақида тортишса:«Келинглар, бизнинг болаларимизни ва сизнинг болаларингизни, бизнинг аёлларимизни ва сизнинг аёлларингизни, биз ўзимизни, сиз ўзингизни чақирамиз­да, сўнгра ёлбориб, ёлғончиларга Аллоҳнинг лаънати бўлишини сўраймиз», деб айтгин.
153. Remember when you fled, not caring for anyone, even though the Messenger was calling you from your rear. Then He repaid you with sorrow upon sorrow, so that you would not grieve over what you missed, or for what afflicted you. Allah is Informed of what you do. 153Пайғамбар ортингиздан чақириб турса ҳам, ҳеч кимга қарамай тирқираб қочганингизни эсланг. Ўтган нарсага ва етган мусибатга хафа бўлмаслигингиз учун сизга ғам устига ғам берди. Аллоҳ қилаётган амалларингиздан хабардор зотдир.
But who would trust anyone these days? These were vicious, unpredictable times; Кимга ким ишонарди ҳозир?! Кунимиз бетайин, қаттол замонга колиб кетган бўлса.
92. Never should a believer kill another believer, unless by error. Anyone who kills a believer by error must set free a believing slave, and pay compensation to the victim’s family, unless they remit it as charity. If the victim belonged to a people who are hostile to you, but is a believer, then the compensation is to free a believing slave. If he belonged to a people with whom you have a treaty, then compensation should be handed over to his family, and a believing slave set free. Anyone who lacks the means must fast for two consecutive months, by way of repentance to Allah. Allah is All-Knowing, Most Wise. 92Мўмин мўминни ўлдирмас. Магар билмасдан қилиши мумкин. Кимки мўминни билмасдан ўлдириб қўйса, бас, унга мўмин қулни озод қилиш ва (ўлганнинг) аҳли кечирмасалар, хун бериш вожиб бўлур. Агар у сизга душман қавмдан бўлиб, ўзи мўмин бўлса, мўмин қулни озод қилиш вожиб бўлур. Агар у сиз билан орасида аҳдномаси бор қавмдан бўлса, аҳлига бериладиган хун ва мўмин қулни озод қилиш вожиб бўлур. Ким топмаса, Аллоҳга тавба учун кетма­кет икки ой рўза тутиш вожиб бўлур. Аллоҳ билувчи ва ҳикматли зотдир.
100. Anyone who emigrates for the sake of Allah will find on earth many places of refuge, and plentitude. Anyone who leaves his home, emigrating to Allah and His Messenger, and then is overtaken by death, his compensation falls on Allah. Allah is Forgiver, Most Merciful. 100Ким Аллоҳнинг йўлида ҳижрат қилса, ер юзида кўпгина паноҳгоҳлар ва кенгчилик топади. Ким уйидан Аллоҳ ва Расулга ҳижрат қилиб чиқса­ю, сўнгра унга ўлим етса, албатта, унинг ажри Аллоҳ зиммасига тушади. Ва Аллоҳ мағфират қилувчи ва раҳмли зотдир.
116. Allah will not forgive that partners be associated with Him; but will forgive anything less than that, to whomever He wills. Anyone who ascribes partners to Allah has strayed into far error. 116Албатта, Аллоҳ Ўзига ширк келтирилишини кечирмас. Ундан бошқани, кимни хоҳласа, кечиради. Ким Аллоҳга ширк келтирса, шубҳасиз, қаттиқ адашган бўлади.

89. Allah does not hold you accountable for your unintended oaths, but He holds you accountable for your binding oaths. The atonement for it is by feeding ten needy people from the average of what you feed your families, or by clothing them, or by freeing a slave. Anyone who lacks the means shall fast for three days. That is the atonement for breaking your oaths when you have sworn them. So keep your oaths. Thus Allah makes clear His Revelations to you, that you may be grateful.

89Аллоҳ сизларни бехуда қасамларингиз учун тутмас. Лекин қасд ила туккан қасамларингиз учун тутар. Бас, унинг каффорати ўз аҳлингизни ўртача таомлантириш миқдорида ўнта мискинга таом ёки кийим бериш ёхуд бир қул озод қилишдир. Ким топа олмаса, бас, уч кун рўза тутсин. Ана ўша, агар қасам ичган бўлсангиз, қасамингизнинг каффоратидир. Қасамларингизни муҳофаза қилинг. Аллоҳ сизга шундай қилиб Ўз оятларини баён этади. Шоядки шукр қилсангиз.

‘Firstly,’ the chef roared, ‘don’t pull each other off your horses, and don’t hit each other with your whips. Secondly,’ his throat straining a little with the effort, ‘don’t let your horses bite or kick. Thirdly, don’t let anyone who falls offhis horse be trampled Якум, - деди, - бир-бирингни қулатмайсан, бир-бирингга қамчи урмайсан, дуввум, - деди, - отларингни бир-бирига тишлатмайсану тепдирмайсан, севум, - деди, - йиқилганни отинг билан депсатмайсан
But that prize would not go to anyone like these dolts on their clumsy nags; it would of course be him, Emir Nasrullo, dominating all on his lively bay steed Лекин улоқни байталлар уюри эмас-да, остида типирчилаб турган тўриқ ғўнонни минган Амир Насруллоҳхон олиб кетиши муқаррар
16. Anyone who turns his back on them on that Day, except while maneuvering for battle, or to join another group, has incurred wrath from Allah, and his abode is Hell—what a miserable destination! 16Кимки ўша кунда жанг ҳунари кўрсатиб ёки бошқа гуруҳга қўшилмоқчи бўлган ҳолатдан ташқари уларга орқа ўгириб қочса, бас, батаҳқиқ, Аллоҳдан бўлган ғазаб ила қайтибди. Унинг жойи жаҳаннамдир. У қандай ҳам ёмон жой.
In this regard, no special privileges are given to anyone, all necessary conditions for a healthy competitive environment are created. Бунда ҳеч кимга алоҳида имтиёзлар берилмайди, соғлом рақобат муҳити учун барча зарур шароитлар яратилади.
For eleven years, Sultan Jaloliddin participated in more than three hundred battles against the Mongol conquerors, making the enemies tremble with fear. His exploits are amazing to anyone. Султон Жалолиддин ўн бир йил давомида мўғул босқинчиларига қарши 300 дан ортиқ жангларда иштирок этиб, ёвларни титратиб келди. Бундай жасорат ҳар қандай одамни ҳам ҳайратда қолдиради.
4. Except for those among the polytheists with whom you had made a treaty, and did not violate any of its terms, nor aided anyone against you. So fulfill the treaty with them to the end of its term. Allah loves the righteous. 4Магар мушриклардан сиз аҳдлашганингиздан кейин ҳеч нарсани нуқсон қилмаганлари ва сизга қарши бировга ёрдам бермаганларининг аҳдларини муддатларигача батамом қилинг. Албатта, Аллоҳ тақводорларни севадир.
6. And if anyone of the polytheists asks you for protection, give him protection so that he may hear the Word of Allah; then escort him to his place of safety. That is because they are a people who do not know. 6Агар мушриклардан биронтаси паноҳ сўраса, унга паноҳ бер, токи у Аллоҳнинг каломини эшитсин. Сўнгра уни омонлик жойига етказиб қўй. Бу уларнинг билмайдиган қавм бўлганлари учундир.
84. You are never to pray over anyone of them who dies, nor are you to stand at his graveside. They rejected Allah and His Messenger, and died while they were sinners. 84Ва ҳеч қачон улардан ўлган бирортасига ҳам (жаноза) намоз ўқима, қабри устида турма. Чунки улар Аллоҳга ва Унинг Расулига куфр келтирдилар ҳамда фосиқ ҳолларида ўлдилар.