USA English ‹ › UZ Uzbek

Found alto: 18 words & 2 translates

English Ўзбек
alto алто
altogether биргаликда
contralto контралто
rialto риалто

103. And hold fast to the rope of Allah, altogether, and do not become divided. And remember Allah’s blessings upon you; how you were enemies, and He reconciled your hearts, and by His grace you became brethren. And you were on the brink of a pit of fire, and He saved you from it. Allah thus clarifies His revelations for you, so that you may be guided.

103Барчангиз Аллоҳнинг ипини маҳкам тутинг ва бўлиниб кетманг. Ва Аллоҳнинг сизга берган неъматини эсланг: бир вақтлар душман эдингиз, бас, қалбларингизни улфат қилди. Унинг неъмати ила биродар бўлдингиз. Оловли жар ёқасида эдингиз, ундан сизни қутқарди. Шундай қилиб, Аллоҳ сизга Ўз оятларини баён қилади. Шоядки ҳидоят топсангиз.

71. O you who believe! Take your precautions, and mobilize in groups, or mobilize altogether. 71Эй иймон келтирганлар! Ўзингизни ҳушёр тутинг ва гуруҳ­гуруҳ бўлиб қўзғалинг ёки тўп ҳолингизда қўзғалинг!
140. He has revealed to you in the Book that when you hear Allah’s revelations being rejected, or ridiculed, do not sit with them until they engage in some other subject. Otherwise, you would be like them. Allah will gather the hypocrites and the disbelievers, into Hell, altogether. 140Батаҳқиқ, сизларга китобда: «Аллоҳнинг оятларига куфр келтирилган ва уларни истеҳзо қилинган чоғда, бошқа гапга ўтмагунларича улар билан ўтирманглар», деб туширди. Агар ўтирсангиз, сиз ҳам уларга ўхшашсиз.Албатта, Аллоҳ мунофиқ ва кофирларнинг барчасини жаҳаннамда жамловчидир.
172. The Messiah does not disdain to be a servant of Allah, nor do the favored angels. Whoever disdains His worship, and is too arrogant—He will round them up to Himself altogether. 172Масиҳ ҳам, муқарраб фаришталар ҳам Аллоҳга банда бўлишдан зинҳор бош тортмаслар. Ким унинг ибодатидан бош тортса ва мутакаббирлик қилса, уларнинг ҳаммасини Ўзига тўплайди.
122. It is not advisable for the believers to march out altogether. Of every division that marches out, let a group remain behind, to gain understanding of the religion, and to notify their people when they have returned to them, that they may beware. 122Мўминларнинг ҳаммалари (жангга) қўзғолишлари лозим эмас. Ҳар жамоадан бир нафар тоифа бўлсайди. Улар динни чуқур англаб, қайтиб келган вақтларида қавмларини огоҳлантирардилар. Шоядки, улар ҳазир бўлсалар.
4. To Him is your return, altogether. The promise of God is true. He originates creation, and then He repeats it, to reward those who believe and do good deeds with equity. As for those who disbelieve, for them is a drink of boiling water, and agonizing torment, on account of their disbelief. 4Барчангизнинг қайтишингиз Унгадир. Аллоҳнинг ваъдаси ҳақдир. Албатта, У аввал бошда (барчани) Ўзи яратади. Сўнгра иймон келтирган ва яхши амал қилганларни адолат­ла мукофотлаш учун уларни қайтарур. Кофир бўлганлар эса, куфр келтирганлари учун уларга қайноқ сувдан шароб ва аламли азоб бордир.
28. On the Day when We will gather them altogether, then say to those who ascribed partners, “To your place, you and your partners.” Then We will separate between them, and their partners will say, “It was not us you were worshiping.” 28У кунда барчаларини тўплаймиз. Сўнгра ширк келтирганларга: «Сизлар ҳам, шерик қилганларингиз ҳам жойингиздан қимирламангиз», деймиз. Бас, ораларини ажратамиз ва шерик қилинмишлар: «Бизга ибодат этмаган эдингиз.
119. Except those on whom your Lord has mercy—for that reason He created them. The Word of your Lord is final: “I will fill Hell with jinn and humans, altogether.” 119Роббинг раҳм қилганларидан бошқалари. Уларни шунинг учун яратгандир. Роббингнинг: «Жаҳаннамни, албатта, жинлар ва одамлар билан тамомила тўлдирурман», деган сўзи батамом бўлди.
21. They will emerge before God, altogether. The weak will say to those who were proud, “We were your followers, can you protect us at all against God’s punishment?” They will say, “Had God guided us, we would have guided you. It is the same for us; whether we mourn, or are patient; there is no asylum for us.” 21Уларнинг ҳаммалари Аллоҳ ҳузурида пайдо бўлдилар. Бас, заифлар мутакаббирларга: «Албатта, биз сизларга тобе бўлган эдик. Энди, сизлар устимиздаги Аллоҳнинг азобидан бирор нарсани енгиллата оласизларми?» дедилар. Улар: «Агар Аллоҳ бизни ҳидоят қилганида, биз ҳам сизларни, албатта, ҳидоят қилар эдик. Биз учун энди, дод­вой қиламизми ёки сабр қиламизми, бари бир. Биз учун қочар жой йўқ», дедилар.
103. He resolved to scare them off the land, but We drowned him, and those with him, altogether. 103Бас, уларни ердан қўзғатиб чиқармоқчи бўлди. Шунда биз уни ва у билан бирга бўлганларни жамлаб ғарқ қилдик. (Фиръавн Мусони (а.с.) ва у кишининг қавмлари Бани Исроилни Миср еридан қўзғатиб чиқармоқчи бўлди. Шунда Аллоҳ таоло Фиръавнни ва унинг қавмини жамлаб денгизга ғарқ қилди. Ҳаммалари ҳалок бўлдилар.)
He said, “Go down from it, altogether; some of you enemies of some others. But whenever guidance comes to you from Me, whoever follows My guidance, will not go astray, nor suffer. 123У зот: «Ҳаммангиз бир­бирингизга душман ҳолда ундан тушинг. Агар Мен томонимдан сизга ҳидоят келганида, ким ҳидоятимга эргашса, адашмас ва бадбахт бўлмас.
170. So We saved him and his family, altogether. 170Бас, унга ва аҳлига, ҳаммаларига нажот бердик.
51. So note the outcome of their planning; We destroyed them and their people, altogether. 51Назар сол! Уларнинг макри оқибати нима бўлди?! Биз, албатта, уларни ва қавмларининг ҳаммаларини ер билан яксон қилдик.
13. Had We willed, We could have given every soul its guidance, but the declaration from Me will come true: “I will fill Hell with jinn and humans, altogether.” 13Агар хоҳлаганимизда, ҳар бир жонга ўз ҳидоятини берар эдик. Лекин мендан: «Албатта, жаҳаннамни жинлар ва одамларни жамлаб тўлдираман», деган сўз ҳақ бўлди.