USA English ‹ › UZ Uzbek

Found alone: 48 words & 2 translates

English Ўзбек
In these circumstances, it is obvious that no country alone can hope to avoid or cope with these global risks and challenges. Бундай мураккаб шароитда бир хақиқат аниқ: ҳеч бир мамлакат ёлғиз ҳолда ушбу глобал хавф-хатарларни четлаб ўтиш ёки бартараф этишга қодир эмас.
We must not repeat the mistakes of the past by leaving Afghanistan alone with its problems. Бизўтмишдаги хатоларни такрорламаслигимиз ва Афғонистонни унинг муаммолари билан ёлғиз қолдирмаслигимиз лозим.
abalone абалоне
alone ёлғиз
aloneness ёлғизлик
baloney балони
5. You (Alone) we worship, and You (Alone) we ask for help (for each and everything). 5. Фақат сенгагина ибодат қиламиз ва фақат сендангина ёрдам сўраймиз.
14. And when they come across those who believe, they say, “We believe”; but when they are alone with their devils, they say, “We are with you; we were only ridiculing.” 14Улар иймон келтирганларни учратсалар, иймон келтирдик, дейдилар, шайтонлари билан ҳоли қолганда эса, биз сизлар биланмиз, фақат истеҳзо қиляпмиз холос, дейдилар.
94. Say, “If the Final Home with Allah is yours alone, to the exclusion of all other people, then wish for death if you are sincere.” 94Айт: «Агар Аллоҳнинг ҳузуридаги охират ҳовлиси бошқа одамларсиз холис сизга бўладиган бўлса, гапингизда ростгўй бўлсангиз, ўлимни орзу қилинг».
193. And fight them until there is no oppression, and worship becomes devoted to Allah alone. But if they cease, then let there be no hostility except against the oppressors. 193Фитна бўлмаслиги ва дин Аллоҳга бўлиши учун улар билан жанг қилинг. Агар тўхтасалар, золимлардан бошқаларга душманлик йўқ.
119. There you are, you love them, but they do not love you, and you believe in the entire scripture. And when they meet you, they say, “We believe;” but when they are alone, they bite their fingers in rage at you. Say, “Die in your rage; Allah knows what is within the hearts.” 119Ҳой сизлар! Уларни яхши кўрасизлар­у, улар сизни яхши кўрмайдилар. Сизлар китобнинг ҳаммасига иймон келтирасизлар­у, улар сизларни кўрганда, иймон келтирдик, дерлар, аммо ҳоли қолганларида, сизларга бўлган қаттиқ аччиқларидан бармоқ тишларлар.Сен:«Аччиқларинг билан ўлиб кетинглар», деб айт. Албатта, Аллоҳ дилларни эгаллаган нарсаларни билувчидир».
16. If two men among you commit it, punish them both. But if they repent and reform, leave them alone. Allah is Redeemer, Full of Mercy. 16Сизлардан ўша(Фоҳиша) ишни қилган икки эркакка озор беринглар. Агар икковлари тавба қилсалар ва тузалсалар, уларни тек қўйинг. Албатта, Аллоҳ тавбаларниқабул қилувчи ва раҳмли зотдир.
50. See how they devise lies against Allah. That alone is an outright sin. 50Уларнинг Аллоҳга ёлғон тўқишини кўрмайсанми?! Шунинг ўзи ҳам очиқ­ойдин гуноҳликка етарли.
146. Except those who repent, and reform, and hold fast to Allah, and dedicate their religion to Allah alone. These are with the believers; and Allah will give the believers a great reward. 146Магар тавба қилиб, солиҳ амаллар қилган, Аллоҳни маҳкам ушлаган ва Аллоҳ учун динга ихлос қўйганлар–ана ўшалар мўминлар ила биргадирлар. Аллоҳ, албатта, мўминларга улуғ ажр берур.
In recent months alone, more than 800 new enterprises have been launched with partners from the CIS countries. Биргина сўнгги ойларнинг ўзида МДҲ мамлакатларидаги шерикларимиз билан 800 дан ортиқ янги корхоналар ишга туширилди.
(i) to interrogate, alone or in the presence of witnesses, the employer or the staff of the undertaking on any matters concerning the application of the legal provisions; i) яккама-якка ёки гувоҳлар иштирокида, иш берувчилар ёки корхона персоналига қонун-қоидалар қўлланилишига доир ҳар қандай савол бериш;
70. So leave alone those who take their religion for play and pastime, and whom the worldly life has deceived. But remind with it, lest a soul becomes damned on account of what it has earned. It has no helper or intercessor besides Allah. Even if it offers every equivalent, none will be accepted from it. These are the ones who are delivered to perdition by their actions. They will have a drink of scalding water, and a painful punishment, because they used to disbelieve. 70Ўз динларини ўйин­кулгу қилиб олган ва ҳаёти дунёга алданиб кетганларни тарк эт. У (Қуръон) ила эслатгин, ҳеч бир жон қилган касби туфайли ҳалокатга дучор бўлиб, Аллоҳдан ўзга бирор дўст ва шафоатчисиз ҳолга ва барча фидо қиладиган нарсани фидо қилса ҳам, ундан қабул қилинмайдиган ҳолга тушиб қолмасин. Ана ўшалар қилган касблари туфайли ҳалокатга дучор бўлганлардир. Куфр келтирганлари учун уларга қайноқ сувдан шароб ва аламли азоб бордир.
Nobody would doubt that the khan’s horse alone was worth more than all the possessions of the crowd that had gathered here Ушбу ерга тўпланган бор авомнинг бисотидан ортиқроқ бўлса бордир
Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. 1. Ҳар бир инсон якка ҳолда, шунингдек, бошқалар билан биргаликда мулкка эгалик қилиш ҳуқуқига эга.
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance. Ҳар бир инсон фикр, виждон ва дин эркинлиги ҳуқуқига эга; бу ҳуқуқ ўз дини ёки эътиқодини ўзгартириш эркинлигини ва таълимотда, тоат-ибодат қилишда ва диний расм-русм ҳамда маросимларни оммавий ёки хусусий тартибда адо этиш, ўз дини ёки эътиқодига якка ўзи, шунингдек, бошқалар билан бирга амал қилиш эркинлигини ўз ичига олади.