USA English ‹ › UZ Uzbek

Found advice: 21 words & 2 translates

English Ўзбек
advice маслаҳат
advices маслаҳатлар

275. Those who swallow usury will not rise, except as someone driven mad by Satan's touch. That is because they say, “Commerce is like usury.” But Allah has permitted commerce, and has forbidden usury. Whoever, on receiving advice from his Lord, refrains, may keep his past earnings, and his case rests with Allah. But whoever resumes—these are the dwellers of the Fire, wherein they will abide forever.

275Рибони ейдиганлар(қабрларидан) фақат шайтон уриб жинни бўлган кишидек довдираб турарлар. Бундай бўлиши уларнинг, тижорат ҳам рибога ўхшаш­да, деганлари учундир. Ва ҳолбуки, Аллоҳ тижоратни ҳалол, рибони ҳаром қилган. Кимки Роббидан мавъиза келганда тўхтаса, аввал ўтгани ўзига ва унинг иши Аллоҳнинг Ўзига ҳавола. Кимки яна (рибога) қайтса, ана ўшалар дўзах эгаларидир. Улар унда абадий қолурлар.

138. This is a proclamation to humanity, and guidance, and advice for the righteous. 138Бу одамлар учун баён ва тақводорлар учун ҳидоят ва мавъизадир.
(b) to supply technical information and advice to employers and workers concerning the most effective means of complying with the legal provisions; b) иш берувчилар ва меҳнаткашларни қонун-қоидаларга риоя этишнинг энг самарали воситалари тўғрисидаги техник ахборот ва тавсиялар билан таъминлаш;
2. It shall be left to the discretion of labour inspectors to give warning and advice instead of instituting or recommending proceedings. 2. Меҳнат инспекторлари суд таъқибини бошлаш ёки тавсия қилиш ўрнига огоҳлантириш ва маслаҳат бериш кераклигини ўзлари ҳал қиладилар.
79. Then he turned away from them, and said, “O my people, I have delivered to you the message of my Lord, and I have advised you, but you do not like those who give advice.” 79Кейин, У улардан юз ўгирди ва: «Эй қавмим, батаҳқиқ, мен сизга Роббимнинг юборганини етказдим ва насиҳат қилдим. Лекин сиз насиҳат қилувчиларни севмас эк ансиз», деди.
(b) to supply technical information and advice to employers and workers concerning the most effective means of complying with the legal provisions; b) иш берувчилар ва меҳнаткашларни қонун-қоидаларга риоя этишнинг энг самарали воситалари тўғрисидаги техник ахборот ва тавсиялар билан таъминлаш;
2. It shall be left to the discretion of labour inspectors to give warning and advice instead of instituting or recommending proceedings. 2. Меҳнат инспекторлари суд таъқибини бошлаш ёки тавсия қилиш ўрнига огоҳлантириш ва маслаҳат бериш кераклигини ўзлари ҳал қиладилар.
Approximately 30 percent of established cluster sites also provided technical services and methodological advice to participating farmers. Ташкил этилган кластер участкаларининг тақрибан 30 фоизи техник хизматлар ва иштирокчи фермерларга методологик ёрдам кўрсатди.
The government also operated a 24-hour hotline in Russia that provided Uzbekistani labor migrants with legal advice, advised them of their rights, and directed them to the nearest consulate for assistance. Ҳукумат Россияда кечаю кундуз ишлайдиган ишонч телефонини ҳам юритди ва ўзбекистонлик меҳнат мигрантларига ҳуқуқий маслаҳатлар берди, ҳақларидан хабардор қилди ва кўмак олиши учун уларни яқин атрофдаги консулхонага йўналтирди.
In this important work we will hope for and lean upon the advice and active assistance by all our citizens, above all, our esteemed and time-honored elderly and the representatives of greater generation with a profound life experience. Бу муҳим ишда биз барча фуқароларимиз, энг аввало, ёши улуғ, улкан ҳаётий тажрибага эга нуроний оқсоқолларимиз, катта авлод вакилларининг маслаҳатлари ва фаол кўмагига умид қиламиз ва таянамиз.
57. O people! There has come to you advice from your Lord, and healing for what is in the hearts, and guidance and mercy for the believers. 57Эй одамлар! Сизга ўз Роббингиздан мавъиза, кўксингиздаги нарсага шифо, мўминларга ҳидоят ва раҳмат келди.
34. “My advice will not benefit you, much as I may want to advise you, if God desires to confound you. He is your Lord, and to Him you will be returned.” 34Ва агар Аллоҳ сизларни йўлдан оздиришни истаса, мен насиҳат қилишни хоҳлаганим билан насиҳатим сизларга манфаат бермайди. У сизнинг Роббингиздир ва Унга қайтарилурсиз», деди.
125. Invite to the way of your Lord with wisdom and good advice, and debate with them in the most dignified manner. Your Lord is aware of those who stray from His path, and He is aware of those who are guided. 125Роббингнинг йўлига ҳикмат ва яхши мавъиза ила даъват қил. Ва улар ила гўзал услубда мунозара қил. Албатта, Роббинг Ўз йўлидан адашганларни ўта билгувчи ва ҳидоят топгувчиларни ҳам ўта билгувчидир.
Even when Babur came to India for the first time, his mother and grandmother were extremely important sources of advice Ҳатто Бобур илк марта Ҳиндистонга келганда, онаси билан бувиси унга ўта муҳим маслаҳатлар бериб турган
But his mother and grandmother gave him military advice and accompanied him physically—went from place to place Лекин онаси билан бувиси ҳарбий маслаҳатлар бериб турган ва жисмонан унга ҳамроҳлик қилган – бир жойдан бошқа ерга кўчиб юрган
Abu Ubayda again heeded Khalid’s advice to move the army to a stronger position on the eastern end of the Yarmouk plateau. Абу Убайда яна бир бор Холиднинг маслаҳатига қулоқ тутиб, қўшинни Ярмук текислигининг шарқий қисмидаги мустаҳкамроқ позицияга ўтказди.
34. We have sent down to you clarifying revelations, and examples of those who passed on before you, and advice for the righteous. 34Батаҳқиқ, Биз сизларга очиқ­ойдин оятларни, сиздан олдин ўтганлардан мисолни ва тақводорлар учун ваъзни нозил қилдик.
20. And a man came from the farthest part of the city running. He said, “O Moses, the authorities are considering killing you, so leave; I am giving you good advice.” 20Ва шаҳарнинг нариги четидан бир киши шошиб келиб: «Эй Мусо, аниқки, аъёнлар сени ўлдириш учун тил бириктирмоқдалар. Бас, чиқиб кет! Албатта, мен сенга насиҳат қилгувчиларданман», деди.