USA English ‹ › UZ Uzbek

Found advanced: 16 words & 2 translates

English Ўзбек
In his activities, along with socio-economic dimension, a significant emphasis is placed – as a priority focus – on the progress of education, science and healthcare in accordance with modern requirements, creation of conditions necessary for the formation of healthy and comprehensively advanced younger generation, protection of motherhood and childhood. Ш.М.Мирзиёевнинг фаолиятида социал-иқтисодий масалалар билан бир қаторда таълим, фан, соғлиқни сақлаш тизимларини замонавий талаблар асосида ривожлантириш, ёшларнинг соғлом ва баркамол бўлиб вояга етишлари учун муносиб шарт-шароитлар яратиш, оналик ва болаликни кучли муҳофаза қилиш устувор вазифа сифатида муҳим ўрин эгаллади.
advanced ривожланган
They stressed the importance of using the existing significant potential for mutually beneficial cooperation in the field of digitalization, green economy and energy efficiency and water use, including through the introduction of advanced European experience and implementation of joint projects in these areas. Улар рақамлаштириш, “яшил” иқтисодиёт, энергетик самарадорлик ва сувдан фойдаланиш соҳаларида ўзаро манфаатли ҳамкорлик учун мавжуд салмоқли салоҳиятдан фойдаланиш, шу жумладан Европанинг илғор тажрибасини жорий қилиш ва ушбу соҳаларда қўшма лойиҳаларни амалга ошириш муҳимлигини қайд этдилар.
In the framework of the «Erasmus+» and «Horizon Europe» programs we propose implementation of the Project on the introduction of advanced European methods of education, organization of the joint fundamental and applied researches. «Erasmus+» ва «Европа горизонти» дастурлари доирасида қуйидагиларни таклиф этамиз: таълим бўйича Европанинг илғор методикаларини жорий этиш лойиҳасини амалга ошириш; қўшма фундаментал ва амалий тадқиқотларни ўтказишни ташкил этиш.
First, in the field of EDUCATION, we consistently continue to create the most favorable conditions for our children to acquire modern knowledge and skills. To this end, school curricula, teaching methods and textbooks content will be fundamentally revised. This system will first be examined by advanced foreign experts, and only then can it be successfully implemented. Биринчидан, таълим соҳасида фарзандларимиз замонавий билим ва кўникмаларни пухта эгаллашлари учун энг қулай шароитлар яратишни изчил давом эттирамиз. Бунинг учун мактабларнинг ўқув дастурлари, ўқитиш услуби, дарсликлар мазмуни тубдан қайта кўриб чиқилади. Ушбу тизим аввал илғор хорижий мутахассислар томонидан экспертизадан ўтказилиб, кейингина ҳаётга татбиқ этилади.
Today we are striving to revive the historical traditions that developed along the Great Silk Road, which is a symbol of progress, cultural development, friendship and cooperation, to strengthen multifaceted ties with the world community, to attract achievements of modern science, high technologies, investments and new, advanced ideas to our country. Биз Буюк ипак йўли орқали ривожланган ана шу тарихий анъаналарни, бугун тараққиёт, маданият, дўстлик ва ҳамкорлик йўли сифатида қайта тиклашга интилмоқдамиз. Шу мақсадда дунё ҳамжамияти билан турли соҳалардаги алоқаларни кучайтириш, мамлакатимизга замонавий илм-фан ютуқлари, юқори технологиялар, инвестициялар, янги, илғор ғоялар кириб келиши учун шароит яратмоқдамиз.
The International University of Tourism and Cultural Heritage «The Silk Road» operates in Samarkand for their education and advanced training. Уларни ўқитиш ва касбий маҳоратини ошириш мақсадида Самарқанд шаҳрида “Ипак йўли” туризм ва маданий мерос халқаро университети фаолияти йўлга қўйилган.
For this purpose, we need to more actively attract the foreign investments, advanced technologies and information-communication systems to all spheres. Бунинг учун хорижий сармоялар ва илғор технологияларни ҳамда ахборот-коммуникация тизимларини барча соҳаларга янада фаол жалб этишимиз зарур бўлади.
Our task is to strictly implement our model of progress and renewal based on the accumulated experience and advanced international practice. In this respect, in order to achieve the near and mid-term objectives, we need to act with a resolve. Бизнинг вазифамиз – тўпланган тажриба ва илғор халқаро амалиётга суянган ҳолда, ўзимизнинг тараққиёт ва янгиланиш моделимизни қатъий амалга оширишдан иборат. Шу борада яқин ва ўрта муддатга белгиланган марраларга эришиш учун қатъият билан ҳаракат қилишимиз зарур.
The second task – it is necessary to undertake monitoring the implementation in practice of the Law “On the parliamentary supervision” in all spheres, including learning and introducing the advanced experience of foreign countries in this respect. Иккинчи вазифа – «Парламент назорати тўғрисида»ги қонуннинг амалдаги ижросини барча соҳаларда мониторинг қилиш, шунингдек, бу борада хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибасини ўрганиш ва жорий этиш зарур.
Today, we are all witnesses to the fact that our country, in the full sense of the word, has turned into a huge construction site. The construction industry, like other areas, is rapidly developing, new technologies and innovations, the most advanced architectural solutions are being actively introduced in it. Ҳозирги кунда мамлакатимиз том маънода улкан қурилиш майдонига айланганига барчамиз гувоҳмиз. Бошқа жабҳалар қаторида қурилиш тармоғи ҳам жадал ривожланмоқда, соҳага янги технология ва инновациялар, энг замонавий меъморий ечимлар фаол кириб келмоқда.
Indeed, today there is every reason to say that a new stage has begun in the construction sector in the country. First of all, this is the strengthening of its legal and material and technical base, the emergence in all regions of the republic of more and more construction organizations operating on the basis of advanced technologies and approaches, the accelerated development of the production of building materials, and the creation of a system for specialized training of qualified personnel. Бугунги кунда мамлакатимиз қурилиш соҳасида ҳам янги давр бошланди, десак, тўғри бўлади. Аввало, соҳанинг ҳуқуқий ва моддий-техник базаси мустаҳкамланиб, республикамизнинг барча ҳудудларида илғор технология ва ёндашувлар асосида фаолият юритадиган янги-янги қурилиш ташкилотлари пайдо бўлаётгани, қурилиш материаллари индустрияси юқори суръатлар билан ривожланаётгани, малакали етук кадрлар тайёрлаш тизими йўлга қўйилгани шундай деб айтишга асос беради.
The three-pronged attack forced Qanatir to abandon his advanced position and retreat towards the main Byzantine line. Уч томонлама ҳужум Канатирни олдинги мавқеъини тарк этишга ва румликларнинг асосий қўшинлари сафига қайтишга мажбур қилди.
Jabalah’s Ghassanid division, now reinforced by Vahan’s Armenians, advanced on Shurahbil. Жабала қўмондонлиги остидаги Хассонийлар бўлинмаси, Вахан қўшинидан ёрдамга келган арманлар кўмагида, Шураҳбил томон юрдилар.
10. That is for what your hands have advanced, and because God is not unjust to the servants. 10Бундай бўлиши ўз қўлларинг тақдим қилган нарсалардандир. Албатта, Аллоҳ бандаларга зулм қилгувчи эмасдир.
We will create new mechanisms based on advanced international practices, including the establishment of an “initial inquiry” institute for corruption investigations. Энг илғор халқаро тажрибага асосланган янги механизмлар татбиқ қилинади, жумладан, коррупция ҳолатлари бўйича “дастлабки ўрганиш” – коррупцион суриштирув институти жорий этилади.