USA English ‹ › UZ Uzbek

Found admit: 37 words & 2 translates

English Ўзбек

We should admit that despite the fact that our countries are major producers, exporters and importers of agricultural and food products, we have not yet been able to establish serious cooperation on food security issues at the SCO platform.

Шуни тан олиш керакки, мамлакатларимиз қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларининг йирик ишлаб чиқарувчилари, экспорт ва импорт қилувчилари бўлишига қарамасдан, ШҲТ доирасида озиқ-овқат хавфсизлиги масалалари бўйича ҳали жиддий ҳамжиҳатликни йўлга қўя олмадик.

admit тан олиш
admits тан олади
admittance кириш
admittances киришлар
admitted тан олинган
admittedly тан олиш керак
admitting тан олиш
readmit қайта қабул қилиш
readmits қайта қабул қилади
readmitted қайта қабул қилинган
185. Every soul will have a taste of death, and you will receive your recompense on the Day of Resurrection. Whoever is swayed from the Fire, and admitted to Paradise, has won. The life of this world is merely enjoyment of delusion. 185Ҳар бир жон ўлимни тотгувчидир. Қиёмат куни ажрларингизни тўлиғича олурсиз. Ким дўзахдан узоқлаштирилса ва жаннатга киритилса, шубҳасиз, ютибди. Бу дунёҳаёти ғурур матоҳидан ўзга нарса эмас.
195. And so their Lord answered them: “I will not waste the work of any worker among you, whether male or female. You are one of another. For those who emigrated, and were expelled from their homes, and were persecuted because of Me, and fought and were killed—I will remit for them their sins, and will admit them into gardens beneath which rivers flow—a reward from Allah. With Allah is the ultimate reward.” 195Роббилари уларнинг (дуоларини) истижобат қилиб: «Мен сизлардан эрк агу аёл амал қилувчининг амалини зое қилмайман. Баъзингиз баъзингиздансиз. Ҳижрат қилганлар,диёрларидан чиқарилганлар, Менинг йўлимда азият чекканлар, жанг қилганлар ва қатл бўлганларнинг ёмонликларини ўчираман ҳамда уларни, албатта, остидан анҳорлар оқиб турган жаннатларга киритаман, бу Аллоҳнинг ҳузуридан савобдир. Ва Аллоҳ–ҳузурида гўзал савоб бор зотдир»,деди.
13. These are the bounds set by Allah. Whoever obeys Allah and His Messenger, He will admit him into Gardens beneath which rivers flow, to abide therein forever. That is the great attainment. 13Ана ўшалар, Аллоҳнинг чегараларидир. Ким Аллоҳга ва Унинг Расулига итоат этса, уни остидан анҳорлар оқиб турган жаннатга абадий қолиш учун киритадир. Бу эса, улкан ютуқдир.
14. But whoever disobeys Allah and His Messenger, and oversteps His bounds, He will admit him into a Fire, wherein he abides forever, and he will have a shameful punishment. 14Ким Аллоҳга ва Унинг Расулига исён қилса ва Унинг чегарасидан тажовуз қилса, уни абадий қолиш учун дўзахга киритадир.Ва унга хорловчиазоб бордир.
31. If you avoid the worst of what you are forbidden, We will remit your sins, and admit you by a Gate of Honor. 31Агар қайтарилган нарсаларнинг катталаридан четда бўлсангиз, гуноҳларингизни кечирамиз ва сизни яхши жойга киритамиз.
57. As for those who believe and do good deeds, We will admit them into Gardens beneath which rivers flow, abiding therein forever. They will have purified spouses therein, and We will admit them into a shady shade. 57Иймон келтирган ва солиҳ амалларни қилганларни, албатта, остидан анҳорлар оқиб турган жаннатларга киритамиз. Унда абадий боқий қолурлар. Унда уларга покиза жуфтлар бор. Ва уларни қуюқ сояларгакиритамиз.
122. But as for those who believe and do righteous deeds, We will admit them into gardens beneath which rivers flow, where they will abide forever. The promise of Allah is true—and who is more truthful in speech than Allah? 122Иймон келтириб, яхши амалларни қилганларни остидан анҳорлар оқиб турган жаннатларга киритамиз. Унда абадий–бардавом қолурлар. Аллоҳнинг ваъдаси ҳақдир. Аллоҳдан ростгўйроқ зот борми?
175. As for those who believe in Allah, and hold fast to Him, He will admit them into mercy and grace from Him, and will guide them to Himself in a straight path. 175Аллоҳга иймон келтирган ва Уни маҳкам тутганларни, шубҳасиз, уларни ўзидан бўлган раҳматга ва фазлга киритади ва уларни Унга–тўғри йўлга ҳидоят қиладир.

12. Allah received a pledge from the Children of Israel, and We raised among them twelve chiefs. Allah said, “I am with you; if you perform the prayer, and pay the alms, and believe in My messengers and support them, and lend Allah a loan of righteousness; I will remit your sins, and admit you into Gardens beneath which rivers flow. But whoever among you disbelieves afterwards has strayed from the right way.”

12Батаҳқиқ, Аллоҳ Бани Исроилдан аҳднома олди. Улардан ўн иккитасини нақиб қилиб юбордик. Ва Аллоҳ: «Албатта, Мен сизлар биланман. Агар намозни қоим қилсангиз, закотни берсангиз, Пайғамбарларимга иймон келтирсангиз, уларни қўлласангиз ва Аллоҳга яхши қарз берсангиз, албатта, сизнинг хатоларингизни кечираман ҳамда сизни остидан анҳорлар оқиб турадиган жаннатларга киритаман. Бас, бундан кейин ҳам сиздан ким куфр келтирса, батаҳқиқ, тўғри йўлдан адашган бўлади», деди.