USA English ‹ › UZ Uzbek

Found administrative: 55 words & 2 translates

English Ўзбек
The Republic of Uzbekistan shall determine its national-state and administrative-territorial structure, its structure of state authority and administration, and shall pursue independent home and foreign policies. Ўзбекистон Республикаси ўзининг миллий-давлат ва маъмурий-ҳудудий тузилишини, давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг тизимини белгилайди, ички ва ташқи сиёсатини амалга оширади.
Chapter 16. Administrative and Territorial Structure of the Republic of Uzbekistan XVI боб. Ўзбекистон Республикасининг маъмурий-ҳудудий тузилиши
The territory and boundaries of the Republic of Karakalpakstan may not be altered without the consent of Karakalpakstan. The Republic of Karakalpakstan shall be independent in determining its administrative and territorial structure. Қорақалпоғистон Республикасининг ҳудуди ва чегаралари унинг розилигисиз ўзгартирилиши мумкин эмас. Қорақалпоғистон Республикаси ўз маъмурий-ҳудудий тузилиши масалаларини мустақил ҳал қилади.
10) legislative regulation of the administrative and territorial structure, and alteration of the boundaries of the Republic of Uzbekistan; 10) Ўзбекистон Республикасининг маъмурий-ҳудудий тузилиши масалаларини қонун йўли билан тартибга солиш, чегараларини ўзгартириш;
A deputy of the Legislative Chamber and a member of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan shall have the right of immunity. They may not be brought to criminal responsibility, arrested or subject to measures of administrative penalty imposed in the judicial order, without the consent accordingly of the Legislative Chamber and the Senate. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутати ва Сенати аъзоси дахлсизлик ҳуқуқидан фойдаланадилар. Улар тегишинча Қонунчилик палатаси ёки Сенатнинг розилигисиз жиноий жавобгарликка тортилиши, ушлаб турилиши, қамоққа олиниши ёки суд тартибида бериладиган маъмурий жазо чораларига тортилиши мумкин эмас.
The judicial system in the Republic of Uzbekistan consists of the Constitutional Court of the Republic of Uzbekistan, the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan, military courts, the Court of the Republic of Karakalpakstan, regional and Tashkent city courts, the Administrative Court of the Republic of Karakalpakstan, administrative courts of regions and the city of Tashkent, inter-district, district, city courts for civil cases, district, city criminal courts, inter-district, district, city economic courts and inter-district administrative courts. Ўзбекистон Республикасида суд тизими Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди, Ўзбекистон Республикаси Олий суди, ҳарбий судлар, Қорақалпоғистон Республикаси суди, вилоятлар ва Тошкент шаҳар судлари, Қорақалпоғистон Республикаси маъмурий суди, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маъмурий судлари, фуқаролик ишлари бўйича туманлараро, туман, шаҳар судлари, жиноят ишлари бўйича туман, шаҳар судлари, туманлараро, туман, шаҳар иқтисодий судлари ва туманлараро маъмурий судлардан иборатдир.
administrative маъмурий
administratively маъмурий жиҳатдан
It will be possible to place the Ministry of Sports Development and the Federation in the administrative buildings Маъмурий биноларда Спортни ривожлантириш вазирлиги ва федерацияларни ҳам жойлаштириш мумкин
2. The term «revenue claim» as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount. 2. Мазкур моддада қўлланилган «солиқ даъвоси» атамаси Аҳдлашувчи Давлатлар ёки уларнинг маҳаллий ҳокимиятлари фойдасига ундириладиган мазкур Конвенцияга ёки Аҳдлашувчи Давлатлар иштирокчиси бўлган бошқа ҳужжатга зид бўлмаган тарзда ҳар қандай тур ва тавсифдаги солиқлар сифатида тўланиши лозим бўлган суммани, шунингдек, бундай суммага тегишли фоизлар, маъмурий жарималар ҳамда ушбу суммани ундириш ёки ундирилишини таъминлаш бўйича харажатларни англатади.
6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other Contracting State. 6. Аҳдлашувчи Давлатлардан бирига тааллуқли солиқ даъвосининг мавжудлиги, ҳақиқийлиги ёки унинг миқдори бўйича тартиботлар бошқа Аҳдлашувчи Давлатнинг суд ёҳуд маъмурий органлари муҳокамасига олиб чиқилмайди.
a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State; а) у ёки бу Ахдлашувчи Давлатнинг қонунчилиги ва маъмурий амалиётига зид бўлган маъмурий чораларни кўриш;
c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice; c) ёрдам кўрсатиш, башарти бошқа Аҳдлашувчи Давлат мавжуд бўлган ҳолат бўйича ўз қонунчилиги ёки маъмурий амалиётида мавжуд бўлган ундириш ёки ундирувни таъминлашга доир барча оқилона чораларни кўрмаган бўлса;
d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.». d) кўмаклашаётган Давлат зиммасига тушаётган маъмурий сарф-харажатлар ундирув натижасида бошқа Ахдлашувчи Давлат олиши мумкин бўлган фойдага номутаносиб бўлган ҳолатларда кўмаклашиш.».
1. So far as is compatible with the administrative practice of the Member, labour inspection shall be placed under the supervision and control of a central authority. 1. Меҳнат инспекцияси Ташкилот аъзосининг маъмурий амалиёти қай даражада имкон берса, шу даражада марказий ҳокимият органининг кузатуви ва назорати остида бўлади.
2. In order to enable inspectors to take such steps they shall be empowered, subject to any right of appeal to a judicial or administrative authority which may be provided by law, to make or to have made orders requiring: 2. Меҳнат инспекторлари шундай чоралар кўриш имкониятига эга бўлишлари учун, қонунда кўзда тутилиши мумкин бўлган суд ёки маъмурий ҳокимият органларига шикоят қилиш ҳуқуқига риоя этилган ҳолда, уларга куйидагилар бўйича фармойишлар чиқариш ёки чиқарилишини талаб қилиш ваколати берилади:
3. Where the procedure prescribed in paragraph 2 is not compatible with the administrative or judicial practice of the Member, inspectors shall have the right to apply to the competent authority for the issue of orders or for the initiation of measures with immediate executory force. 3. Агар 2-бандда белгиланган тартиб Ташкилот аъзосининг маъмурий ва суд амалиётига мувофиқ келмаса, инспекторлар ваколатли ҳокимият органига дарҳол ижро этилиши шарт бўлган фармойишлар чиқарилиши учун ёки чоралар кўрилиши учун мурожаат қилиш ҳуқуқига эга бўладилар.
1. So far as is compatible with the administrative practice of the Member, labour inspection shall be placed under the supervision and control of a central authority. 1. Меҳнат инспекцияси Ташкилот аъзосининг маъмурий амалиёти қай даражада имкон берса, шу даражада марказий ҳокимият органининг кузатуви ва назорати остида бўлади.
2. In order to enable inspectors to take such steps they shall be empowered, subject to any right of appeal to a judicial or administrative authority which may be provided by law, to make or to have made orders requiring: 2. Меҳнат инспекторлари шундай чоралар кўриш имкониятига эга бўлишлари учун, қонунда кўзда тутилиши мумкин бўлган суд ёки маъмурий ҳокимият органларига шикоят қилиш ҳуқуқига риоя этилган ҳолда, уларга куйидагилар бўйича фармойишлар чиқариш ёки чиқарилишини талаб қилиш ваколати берилади:
3. Where the procedure prescribed in paragraph 2 is not compatible with the administrative or judicial practice of the Member, inspectors shall have the right to apply to the competent authority for the issue of orders or for the initiation of measures with immediate executory force. 3. Агар 2-бандда белгиланган тартиб Ташкилот аъзосининг маъмурий ва суд амалиётига мувофиқ келмаса, инспекторлар ваколатли ҳокимият органига дарҳол ижро этилиши шарт бўлган фармойишлар чиқарилиши учун ёки чоралар кўрилиши учун мурожаат қилиш ҳуқуқига эга бўладилар.