USA English ‹ › UZ Uzbek

Found administration: 36 words & 2 translates

English Ўзбек
The Republic of Uzbekistan shall determine its national-state and administrative-territorial structure, its structure of state authority and administration, and shall pursue independent home and foreign policies. Ўзбекистон Республикаси ўзининг миллий-давлат ва маъмурий-ҳудудий тузилишини, давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг тизимини белгилайди, ички ва ташқи сиёсатини амалга оширади.
All citizens of the Republic of Uzbekistan shall have the right to participate in the management and administration of public and state affairs, both directly and through representation. They may exercise this right by way of self-government, referendums and democratic formation of state bodies, as well as development and improvement of public control over activities of state bodies. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари жамият ва давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали иштирок этиш ҳуқуқига эгадирлар. Бундай иштирок этиш ўзини ўзи бошқариш, референдумлар ўтказиш ва давлат органларини демократик тарзда ташкил этиш, шунингдек давлат органларининг фаолияти устидан жамоатчилик назоратини ривожлантириш ва такомиллаштириш йўли билан амалга оширилади.
13) ratification of decrees of the President of the Republic of Uzbekistan on the formation and abolition of ministries, state committees and other bodies of state administration; 13) Ўзбекистон Республикаси Президентининг вазирликлар, давлат қўмиталари ва давлат бошқарувининг бошқа органларини тузиш ҳамда тугатиш тўғрисидаги фармонларини тасдиқлаш;
8) ensure interaction of the supreme bodies of authority and administration of the Republic; form and abolish, upon the submission of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, ministries, state committees and other bodies of state administration with subsequent submission of decrees on these matters for approval by the chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan; 8) республика олий ҳокимият ва бошқарув органларининг баҳамжиҳат ишлашини таъминлайди; вазирликлар, давлат қўмиталари ҳамда давлат бошқарувининг бошқа органларини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг тақдимига биноан тузади ва тугатади, шу масалаларга доир фармонларни кейинчалик Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари тасдиғига киритади;
16) suspend and annul the acts adopted by the state administration bodies and khokims of the republic in cases when they do not comply with the norms of the legislation; Has the right to chair the meetings of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan; 16) республика давлат бошқаруви органларининг ва ҳокимларнинг қабул қилган ҳужжатларини улар қонунчилик нормаларига номувофиқ бўлган ҳолларда тўхтатади, бекор қилади; Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси мажлисларида раислик қилишга ҳақли;
3) coordinate and direct activities of the bodies of the state and economic administration, ensure control over their activity in manner prescribed by law; 3) давлат ва хўжалик бошқаруви органлари ишини мувофиқлаштиради ва йўналтиради, уларнинг фаолияти устидан қонунда белгиланган тартибда назоратни таъминлайди;
The Supreme Court of the Republic of Uzbekistan shall be the supreme judicial body of civil, criminal, economic and administration proceedings. Ўзбекистон Республикаси Олий суди фуқаролик, жиноий, иқтисодий ва маъмурий суд ишларини юритиш соҳасида суд ҳокимиятининг олий органи ҳисобланади.
The Supreme Court of the Republic of Uzbekistan shall have the right to supervise the administration of justice of the inferior courts. Ўзбекистон Республикаси Олий суди қуйи судларнинг судлов фаолияти устидан назорат олиб бориш ҳуқуқига эга.

We are ready to hold the first meeting of heads of administrations of special zones next year, here in Samarkand, in the premises of the “Uzbekistan–SCO” Industrial Zone.

Биз келгуси йилда Самарқандда “Ўзбекистон–ШҲТ” саноат зонаси базасида махсус зоналар администрациялари раҳбарларининг биринчи учрашувини ўтказишга тайёрмиз.

administration бошқарув
administrations маъмуриятлар
maladministration нотўғри бошқарув
(b) by any international authority responsible for the administration of any territory, in virtue of the Charter of the United Nations or otherwise, in respect of any such territory. b) Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Уставига мувофиқ ҳар қандай ҳудудни бошқаришга ёки бошқа шунга ўхшаш ҳудудни бошқаришга жавобгар бўлган ҳар қандай халқаро даражадаги масъул томонидан.
I also want You to know that I am directing my Administration to ensure Your request for coronavirus assistance is processed rapidly as we work together to fight this terrible pandemic. Шу билан бирга, коронавирусга қарши курашда биргаликда иш олиб борар эканмиз, ушбу мудҳиш пандемияга қарши чора-тадбирлар учун ёрдам бўйича сўровингиз тез фурсатларда кўриб чиқилишини таъминлаш учун маъмуриятимга кўрсатма бердим.
The foreign minister and I, I think, are both looking forward to our meeting later today with our counterparts in the C5+1 format, especially since the Trump administration is preparing to release its new Central Asia Strategy. Шунингдек, мен бугун C5+1 форматидаги учрашувда ҳамкасбларим билан кўришишни интиқлик билан кутмоқдаман, бу учрашув Трамп маъмурияти Марказий Осиё бўйича ўзининг янги стратегиясини очиқлашга тайёрланаётган бир пайтда бўлиб ўтмоқда.
(b) by any international authority responsible for the administration of any territory, in virtue of the Charter of the United Nations or otherwise, in respect of any such territory. b) Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Уставига мувофиқ ҳар қандай ҳудудни бошқаришга ёки бошқа шунга ўхшаш ҳудудни бошқаришга жавобгар бўлган ҳар қандай халқаро даражадаги масъул томонидан.
In the case of a decision to appoint the Bank’s interim administration, the Central Bank shall appoint a trustee and issue a trusteeship order. The order comes into force from the date of publication in the press. Банкнинг муваққат маъмуриятини тайинлаш тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда Марказий банк васий тайинлайди ва васийлик қилиш ҳақида фармойиш чиқаради. Фармойиш матбуотда эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.
A state administration shall be reformed and state participation in the economy shall be drastically reduced. Давлат бошқаруви ислоҳ қилиниб, иқтисодиётда давлат иштироки кескин камайтирилади.
In this regard, it will be correct to say that the Academy of State Administration at the President is completely not fulfilling the task entrusted upon it. Therefore, we are forced to cardinally change the working method of this Academy and reconsider its managerial staff. Шу ўринда айтиш керакки, Президент ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ўзига юклатилган вазифани мутлақо уддаламаяпти, десак, тўғри бўлади. Шунинг учун ушбу академияни ҳам, унинг иш услубини ҳам тубдан ўзгартириш ва раҳбар кадрларини қайта кўриб чиқиш лозим.
Taking into account the need to combat corruption, each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, take such measures as may be necessary to enhance transparency in its public administration, including with regard to its organization, functioning and decision-making processes, where appropriate. Such measures may include, inter alia: Коррупцияга қарши курашиш зарурлигини ҳисобга олган ҳолда, ҳар бир иштирокчи Давлат, ўз ички қонунчилигининг асосий тамойилларига мувофиқ, унинг оммавий маъмуриятининг, шу жумладан уни ташкил этилиши, фаолияти ва, тегишли ҳолларда, қарорларни қабул қилиш жараёнларига татбиқан, ошкоралигини кучайтириш учун талаб этилиши мумкин бўлган чораларни кўради. Бундай чораларга, бошқа амаллар қатори, қуйидагиларни киритиши мумкин: