USA English ‹ › UZ Uzbek

Found adjustment: 16 words & 2 translates

English Ўзбек
adjustment мослашиш
adjustments созлашлар
maladjustment нотўғри мослашиш
readjustment қайта созлаш
readjustments қайта созлашлар
The report must be kept for at least five years from the date of issue. The procedure of storage of reports is determined by local acts. It shall not be allowed to make adjustments and changes to the reports. Ҳисобот тайёрланган кундан бошлаб беш йилдан кам бўлмаган муддат давомида сақланиши шарт. Ҳисоботларни сақлаш тартиби локал ҳужжатлар билан белгиланади. Ҳисоботларга тузатиш ва ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.
To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;

1.   Халқаро тинчлик ва хавфсизликни сақлаш ва шу мақсадда тинчликка таҳдиднинг олдини олиш ва уни бартараф этиш ва тажовуз ҳаракатлари ёки тинчликка раха солувчи бошқа ҳаракатларни бостириш учун биргаликда самарали чоралар кўриш ҳамда адолат ва халқаро ҳуқуқ принципларига асосланган ҳолда тинчлик воситаларидан фойдаланиб, тинчликнинг бузилишига олиб келувчи халқаро низо ёки вазиятларни тинчитиш ёки ҳал этиш;
Subject to the provisions of Article 12, the General Assembly may recommend measures for the peaceful adjustment of any situation, regardless of origin, which it deems likely to impair the general welfare or friendly relations among nations, including situations resulting from a violation of the provisions of the present Charter setting forth the Purposes and Principles of the United Nations.

Бош Ассамблеяга, 12-моддадаги қоидаларга риоя қилган ҳолда, келиб чиқишидан қатъи назар, Ассамблея фикрига кўра, миллатлар умумий фаровонлигига ёки ўрталаридаги дўстона муносабатларга рахна солиши мумкин бўлган ҳар қандай вазиятни, жумладан, ушбу Низомдаги, Бирлашган Миллатларнинг Мақсад ва Принциплари баён этилган қоидаларни бузиш натижасида юзага келувчи вазиятларниг, тинч йўл билан бартараф этиш чораларини тавсия этиш ваколати берилади.
The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment.

1. Хавфсизлик Кенгаши 33-моддада кўрсатилган тарздаги низонинг ёки шунга ўхшаш вазиятнинг ҳар қандай босқичида уни бартараф этишнинг тегишли тартиби ёки усулини тавсия этишга вакил қилинади.
Other devices with micrometric adjustment and accurate positioning on any axis not less than 0.01 mm Микрометрик созлаш мосламасига эга ва ҳар қандай ўқда аниқ жойлашуви 0,01 мм дан паст бўлмаган бошқа дастгоҳлар
Other dental floss devices with micrometric adjustment and digital directional control with an accurate position of any axis not less than 0.01 mm Микрометрик созлаш мосламалари бўлган ва ҳар қандай ўқда аниқ жойлашуви 0,01 мм дан кам бўлмаган, рақамли дастурий бошқарувга эга бошқа тиш пардозлаш дастгоҳлари
Other dental floss with micrometric adjustment and accurate placement of any axis not less than 0.01 mm Микрометрик созлаш мосламалари бўлган ва ҳар қандай ўқда аниқ жойлашуви 0,01 мм дан кам бўлмаган бошқа тиш пардозлаш дастгоҳлари
Other hydraulic or pneumatic devices and instruments for automatic adjustment or control Автоматик тартибга солиш ёки бошқариш учун бошқа гидравлик ёки пневматик приборлар ва қурилмалар
Other instruments and devices for automatic adjustment or control Автоматик тартибга солиш ёки бошқариш учун бошқа приборлар ва қурилмалар
a) for a period exceeding two years, except that the period may be extended by up to one year if the competent authorities of the applying Party determine, in conformity with procedures specified in this Article, that the measure continues to be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment and that there is evidence that the industry is adjusting, provided that the total period of application of a bilateral safeguard measure, including the period of initial application and any extension thereof, shall not exceed three years; or а) икки йилдан ортиқ давр давомида, бироқ башарти Аҳдлашувчи Томоннинг ваколатли органи мазкур Битимда белгиланган процедураларга мувофиқ жиддий зарар етказилишининг олдини олиш ёки қоплаш, корректировкани таъминлаш мақсадида бундай чораларни қўллаш зарур деб топса, шунингдек, икки томонлама муҳофаза чораларини қўллашнинг умумий муддати, жумладан, дастлабки қўллаш даври ва уни узайтириш даврларида соҳа ўз фаолиятини ўнглаб олишини исботласа, ушбу давр бир йилгача қисқартириши мумкин, лекин уч йилдан ошиб кетмаслиги лозим, ёки
(h) “customs value” means the transaction value of imported goods, which is the price actually paid or payable for the goods when sold for export to the country of importation, including other leviable charges and adjustment; (h) «божхона қиймати» импорт қилувчи мамлакатга экспорт қилишда тўланиши лозим бўлган харажатлар ва нархга тузатишларни инобатга олган ҳолда товарлар учун тўланадиган ёки аслида тўланган нархни акс эттирувчи импорт қилинадиган товарларнинг битим қийматини англатади;