USA English ‹ › UZ Uzbek

Found actors: 21 words & 2 translates

English Ўзбек
actors актёрлар
attractors аттракторлар
benefactors хайрихоҳлар
chiropractors чиропракторлар
contractors пудратчилар
detractors қораловчилар
factors омиллар
malefactors жиноятчилар
protractors транспорт воситалари
reactors реакторлар
refractors рефрактерлар
subcontractors субпудратчилар
tractors тракторлар
Inconsistent with the definition of trafficking under international law, Article 135 established the use of force, fraud, or coercion as aggravating factors rather than essential elements of the crime. 135-моддада одам савдосининг халқаро қонунчиликдаги таърифига қарма-қарши ўлароқ, куч ишлатиш, қаллоблик ёки мажбурлаш жиноятнинг мавжуд унсурлари эмас, оғирлаштирувчи омиллари сифатида кўрсатилган.

mitigated elevated risk among vulnerable populations during the pandemic by connecting nearly half a million unemployed migrant workers with job opportunities; and significantly reduced the incidence of forced labor in the annual cotton harvest—despite an increase in the size of the work force—through continued mechanization and privatization measures, increased oversight into labor practices, expanded provision of monitoring access to civil society and international organizations, and other factors.

пандемия даврида тахминан ярим миллион ишсиз меҳнат мигрантига ишлаш имкониятларини яратиб бериб, аҳолининг заиф гуруҳлари ўртасидаги юқори хатарларни юмшатди ҳамда давом этаётган механизациялаш ва хусусийлаштириш тадбирлари, меҳнат амалиёти устидан назорат кучайтирилиши, фуқаролик жамияти ва халқаро ташкилотларга мониторинг қилиш имкониятини кенгайтириш ва бошқа омиллар орқали иш кучи миқдори ошганига қарамай, йиллик пахта йиғим-теримида мажбурий меҳнат ҳолатлари сонини анча-мунча камайтирди.

Nuclear reactors

Ядро реакторлари

Other centrifuges for the medical industry, centrifugal separators and extractors Тиббиёт саноати учун бошқа центрифугалар, марказдан қочирма сепараторлар ва экстракторлар

The purpose of the study is to develop recommendations based on a generalization of a wide range of experiments on the use of modern laboratory complexes. It summarizes the sources of previously used data, results, and contextual variables, as well as papers on the effectiveness of modern laboratory use. Since working conditions and the state of labor protection depend on the development of economic and social infrastructure, the problems of maintaining the health of workers, reducing the level of occupational diseases in the workplace are inextricably linked with the solution of socio-economic problems. Our experience shows that technological factors (ease of use, speed of use and maintenance), organizational factors (variety of methods to support the prevention of occupational diseases, creation of favorable working conditions) and the environment - environmental factors, relevant factors (user attitude) and influencing factors (training experience, learning effectiveness and activity level) influence their mastery.

Тадқиқотларнинг мақсади замонавий лаборатория мажмуаларидан фойдаланиш бўйича тажрибаларнинг кенг кўламини умумлаштириш асосида тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.  У илгари қўлланилган маълумотлар, натижалар ва контекстли ўзгарувчилар,  шунингдек,  замонавий лабораториядан фойдаланиш самарадорлиги соҳасидаги ҳужжатларнинг маълумотлар манбаларини умумлаштиради.  Меҳнат шароитлари ва меҳнатни муҳофаза қилиш ҳолати иқтисодий ва ижтимоий инфратузилманинг ривожланишига боғлиқ бўлганлиги сабабли,  ишчиларнинг соғлиғини сақлаш,  ишлаб чиқаришдаги касбий касалликлар даражасини пасайтириш муаммолари,  ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал қилиш билан узвий боғлиқдир.  Бизнинг тажрибамиз шуни кўрсатадики,  технология билан боғлиқ омиллар (фойдаланиш қулайлиги,  фойдаланиш тезлиги ва хизмат кўрсатиш),  ташкилий омиллар (касб касалликларини олдини олишни қўллаб-қувватлаш,  қулай меҳнат шароитларини яратиш усулларнинг хилма-хиллиги) ва атроф-муҳит омиллари,  тегишли омиллар (фойдаланувчи муносабати) ва таъсир омиллари (ўрганиш тажрибаси,  ўрганиш самарадорлиги ва фаоллик даражаси)ни ўзлаштиришларига таъсир қилади. 

This article is devoted to the development of a methodology for calculating the energy balance for a crucible induction furnace in order to determine external and internal factors to study and obtain a rational thickness of the refractory lining of the furnace. As a result, this increases the number of melts, which will lead to more stable operation of the furnace itself and an increase in metal productivity.

Ушбу мақола тигелли индукцион печининг ташқи ва ички омилларни тадқиқотини амалга ошириш учун ва печнинг ўтга чидамли футеровкасининг рационал қалинлигини аниқлаш учун энергия балансини ҳисоблаш методологиясини ишлаб чиқишга бағишланган. Илмий иш печнинг футеровка қопламаси учун дастлабки маълумотларини йиғиш ва уларни аниқлаштириш орқали хизмат қилиш муддатини ошириш зарурати учун мўлжалланган. 

This section provides detailed information on budget revenues by sources and by factors that have an impact on collections to the budget. Ушбу бўлимда бюджет даромадлари тўғрисида манбалар ва бюджет даромадларига таъсир этувчи омиллар кесимида батафсил маълумотлар келтирилган.