USA English ‹ › UZ Uzbek

Found accounting: 41 words & 2 translates

English Ўзбек
17) consideration of report of the Accounting Chamber of the Republic of Uzbekistan; 17) Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатасининг ҳисоботини кўриб чиқиш;
6) ratification of decrees of the President of the Republic of Uzbekistan on appointment and relief of the Procurator-General of the Republic of Uzbekistan and the Chairman of the Accounting Chamber; 6) Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва Ҳисоб палатаси раисини тайинлаш ҳамда уларни лавозимидан озод этиш тўғрисидаги фармонларини тасдиқлаш;
12) appoint and relieve the Procurator-General of the Republic of Uzbekistan and the Chairman of the Accounting Chamber with their subsequent approval by the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan; 12) Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва Ҳисоб палатаси раисини тайинлайди ва уларни лавозимидан озод қилади, кейинчалик бу масалаларни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тасдиғига киритади;
accounting бухгалтерия ҳисоби
issue, purchase, sale, accounting and storage of securities, management of securities in accordance with the agreement with the client, performance of other operations with securities; қимматли қоғозлар чиқариш, харид қилиш, сотиш, ҳисобини юритиш ва уларни сақлаш, мижоз билан тузилган шартномага биноан қимматли қоғозларни бошқариш, қимматли қоғозлар билан бошқа операцияларни бажариш;
bank audit procedures, including reports that are consistent with international standards of accounting and the purposes of audit programs. банк аудити тартиби, шу жумладан бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартларига мувофиқ белгиланган ҳисоботлар ва аудиторлик дастурларининг мақсадлари кўрсатилган бўлиши лозим.
Banks may attract from each other and place to each other funds in the form of deposits, kredits on the basis of contract, perform calculations through organized accounting centers and representative accounts and other mutual operations envisaged by the license. Банклар шартнома асосида маблағларни депозитлар, кредитлар шаклида бир-бирларидан жалб этиши ва бир-бирига жойлаштириши, ташкил этиладиган ҳисоб-китоб марказлари ва вакиллик ҳисобварақлари орқали ҳисоб-китобларни амалга ошириши ҳамда лицензияда назарда тутилган бошқа ўзаро операцияларни бажариши мумкин.
VI. ACCOUNTING AND REPORTING IN BANKS. BANKING SUPERVISION VI. БАНКЛАРДА ҲИСОБ ЮРИТИШ ВА ҲИСОБОТ. БАНКЛАРНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ
Article 41. Accounting and reporting in banks 41-модда. Банкларда ҳисоб юритиш ва ҳисобот
The rules of accounting and reporting in banks are determined by the Central Bank in accordance with the legislation of the Republic of Uzbekistan and international standards. Банкларда бухгалтерия ҳисоби юритиш ва ҳисобот қоидалари Марказий банк томонидан Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари ва халқаро стандартларга мувофиқ белгиланади.
For breach of accounting and reporting rules, bank managers are liable in accordance with legislation. Бухгалтерия ҳисоби юритиш ва ҳисобот қоидалари бузилганлиги учун банк раҳбарлари қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгар бўладилар.
In 2020, the government reported increasing the total number of private textile-cotton clusters to 96 – nearly 30 more than the previous year – accounting for more than 90 percent of arable production land (an increase from 63 percent in 2019). У 2020 йилда хусусий пахта кластерларининг жами сони 96 тага етганини ва бу олдинги йилдагидан тахминан 30 та кўп эканини, улар ҳиссасига ҳайдаладиган 90 фоиз ишлаб чиқариш ерлари тўғри келишини маълум қилди (2019 йилдагига нисбатан 63 фоиз ўсиш бўлди).
token — a type of crypto-asset, which is an accounting unit in a distributed data registry, which serves to certify the obligation or ownership of a certain asset, which is managed on the basis of a smart contract; токен — крипто-активнинг бир тури бўлган, смарт-контракт асосида бошқариладиган, маълум бир активга бўлган мажбуриятни ёки мулк ҳуқуқини тасдиқлаш учун мўлжалланган маълумотларнинг тақсимланган реестридаги ҳисоб бирлиги;
ensure separate accounting and storage of funds, crypto-assets of the crypto-exchange and clients of the crypto-exchange. Joint accounting of funds, crypto-assets of two or more clients shall not be allowed; крипто-биржа ва мижозларнинг крипто-биржадаги пул маблағлари, крипто-активларнинг алоҳида ҳисоби юритилиши ва сақланишини таъминлаш, бунда икки ва ундан ортиқ мижозларнинг пул маблағларини крипто-активларнинг қўшма ҳисоби юритилишига йўл қўймасликка;
defines, specifies, counts mutual obligations, as well as maintains separate accounting of the obligations of the clearing participants under the concluded transactions; ўзаро мажбуриятларини белгилайди, аниқлаштиради ва ҳисобга олади, шунингдек клиринг иштирокчиларининг тузилган битимлар бўйича мажбуриятлари ҳисобини алоҳида-алоҳида юритади;
ensure separate accounting of obligations of each clearing participant; ҳар бир клиринг иштирокчиси мажбуриятларининг ҳисоби алоҳида-алоҳида юритилишини таъминлаш;
43. All actions on transactions carried out on the electronic platform of the crypto-exchange, including the accounting of funds on the virtual accounts of participants in the electronic platform of the crypto-exchange, must be carried out by the SCH. 43. ҲККП томонидан крипто-биржа электрон платформасида амалга оширилаётган операциялар бўйича барча ҳаракатлар, шу жумладан крипто-биржа электрон платформаси иштирокчиларнинг виртуал ҳисобварағидаги маблағлар ҳисоби бўйича вазифалар олиб борилиши лозим.
A system of accounting and auditing standards and related oversight; c) бухгалтерия ҳисоботи ва аудит стандартлари тизими ва бу билан боғлиқ бўлган назорат;
Each State Party shall take such civil and administrative measures as may be necessary, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to preserve the integrity of accounting books, records, financial statements or other documents related to public expenditure and revenue and to prevent the falsification of such documents. 3. Ҳар бир иштирокчи Давлат, оммавий харажатлар ва даромадларга тегишли бўлган бухгалтерия китоблари, ёзмалар, молиявий ҳужжатлар ёки бошқа ҳужжатлар бут сақланишини таъминлаш учун, унинг ички қонунчилигининг асосий тамойилларига мувофиқ талаб этилиши мумкин бўлган фуқаролик-ҳуқуқий ва маъмурий чораларни кўради.
Each State Party shall take measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to prevent corruption involving the private sector, enhance accounting and auditing standards in the private sector and, where appropriate, provide effective, proportionate and dissuasive civil, administrative or criminal penalties for failure to comply with such measures. 1. Ҳар бир иштирокчи Давлат, ўз ички қонунчилигининг асосий тамойилларига мувофиқ, хусусий секторда коррупциянинг олдини олиш, бухгалтерия ҳисоботи ва аудити стандартларини кучайтириш ва, тегишли ҳолларда, бундай чораларга риоя қилинмаслиги учун самарали, мутаносиб ва тийиб турувчи таъсир кўрсатадиган фуқаролик-ҳуқуқий, маъмурий ёки жиноий жазоларни белгилаш чораларини кўради.