USA English ‹ › UZ Uzbek

Found Go down: 66 words & 2 translates

English Ўзбек
36. But Satan caused them to slip from it, and caused them to depart the state they were in. We said, “Go down, some of you enemies of one another. And you will have residence on earth, and enjoyment for a while.” 36Шайтон уларни ундан оздирди ва бўлган нарсаларидан чиқарди. Ва Биз: Баъзингизбаъзингизга душман бўлиб тушинглар, сизларга ер юзида қароргоҳ ва бир муддат ҳузур қилиш бордир" , дедик.

38. We said, “Go down from it, all of you. Yet whenever guidance comes to you from Me, then whoever follows My guidance—they have nothing to fear, nor shall they grieve.

38Биз: " Ундан ҳаммангиз тушинг, бас, Мендан сизга ҳидоят келажак. Ким Менинг ҳидоятимга эргашса, уларга хавф йўқ ва улар хафа ҳам бўлмаслар" , дедик.

57. And We shaded you with clouds, and We sent down to you manna and quails: “Eat of the good things We have provided for you.” They did not wrong Us, but they used to wrong their own souls. 57Ва булутни устингиздан соя солдириб қўйдик, сизга манн ва беданани туширдик. Ризқ қилиб берган нарсаларимизнинг покларини енглар. Бизга зулм қилмадилар. Лекин ўзларига зулм қилар эдилар.

61. And recall when you said, “O Moses, we cannot endure one kind of food, so call to your Lord to produce for us of what the earth grows: of its herbs, and its cucumbers, and its garlic, and its lentils, and its onions.” He said, “Would you substitute worse for better? Go down to Egypt, where you will have what you asked for.” They were struck with humiliation and poverty, and incurred wrath from Allah. That was because they rejected Allah’s revelations and wrongfully killed the prophets. That was because they disobeyed and transgressed.

61«Эй Мусо, бир хил таомга ҳеч чидай олмаймиз, Роббингга дуо қил, бизга ерда ўсадиган нарсалардан–сабзавот, бодринг, саримсоқ, мош, пиёз чиқариб берсин», деганингизни эсланг. У: «Яхши нарсани паст нарсага алмаштиришни сўрайсизларми? Бирорта шаҳарга тушинг, сўраганингизни албатта, топасиз», деди. Уларга хорлик ва мискинлик ёзилди ва Аллоҳнинг ғазабига лойиқ бўлдилар. Бу Аллоҳнинг оятларига куфр келтирганлари, Пайғамбарларни ноҳақ қатл этганлари учундир. Бу исёнга кетганлари ва ҳаддан ошганлари учундир.

105. It is never the wish of the disbelievers from among the People of the Book, nor of the polytheists, that any good should be sent down to you from your Lord. But Allah chooses for His mercy whomever He wills. Allah is Possessor of Sublime Grace. 105Аҳли китоб ва мушриклардан бўлган кофирлар сизларга Роббингиздан яхшилик туширилишини ёқтирмайдилар. Ва ҳолбуки, Аллоҳ Ўз раҳматини кимга хоҳласа, ўшанга хос қилади. Аллоҳ улуғ фазл эгасидир.
213. Humanity used to be one community; then Allah sent the prophets, bringing good news and giving warnings. And He sent down with them the Scripture, with the truth, to judge between people regarding their differences. But none differed over it except those who were given it—after the proofs had come to them—out of mutual envy between them. Then Allah guided those who believed to the truth they had disputed, in accordance with His will. Allah guides whom He wills to a straight path. 213Одамлар бир миллат эдилар. Бас, Аллоҳ хушхабар ва огоҳлантириш берувчи Набийларни юборди ва уларга одамлар ўртасида, улар ихтилоф қилган нарсаларда ҳукм қилиш учун ҳақ китоб туширди. У тўғрисида ихтилофни очиқ ҳужжатлар келгандан сўнг, кимга берилган бўлса, ўшаларгина ҳаддан ошиб қилдилар. Иймон келтирганларни ҳақ тўғрисида ихтилоф қилган нарсаларида Аллоҳ Ўз изни ила ҳидоятга солади. Аллоҳ кимни хоҳласа, тўғри йўлга бошлайди.
250. And when they confronted Goliath and his troops, they said, “Our Lord, pour down patience on us, and strengthen our foothold, and support us against the faithless people.” 250Жолут ва унинг аскарларигарўбарў келганларида: «Роббимиз, бизга сабр тўккин,бизни собитқадам қилгин ва кофир қавмларга қарши нусрат бергин», дедилар.
3. He sent down to you the Book with the Truth, confirming what came before it; and He sent down the Torah and the Gospel. 3У сенга китобни ҳақ ила ўзидан аввалги нарсани тасдиқловчи қилиб туширди ҳамда Таврот ва Инжилни туширди.

Wherever you happened to be – walking home down the empty streets from the new tram stop in Kukcha, casting an eye over the clay walls of Tashkent’s Samarkand Darvoza district, or going out into your own garden after a long day – every imaginable colour was visible under a bright blue sky.

Шаҳар кезиб Кўкчадаги янги тушган трамвай бекатидан ҳувиллаган кўчалар бўйлаб уйга қайтасанми, Самарқанд Дарвозадаги синчу гувала деворлар ортига кўз қирини ташлайсанми, толиқиб ўз боғингга чиқасанми – кўк осмон остида алвон-алвон ранглар.

Abdulla didn’t wait for his youngest child to toddle out from the ancestral house: he picked one more berry of the unexpected gift, tucked the tiny bunch of grapes behind his ear and got down to work. Лўппи кенжатойи, отаси, Отабеги уйдан чиқавермагач, Абдулла чирсиллатиб, яна бир дона ғойибдан келган қирмизка узумдан еди-да, ғужумчанинг қолдиғини, бежама сифат, қулоқ кетига қистириб, ишга киришди.
He wanted to push his guards aside and ride into the thick of the game, using his sword to clear a path if necessary, then bend down and pick up the dead goat, his whip poised between his teeth… Икки ясовулини икки томонга тепиб, отини ўртага солмоқчи бўлди, шамширини яланглатиб бўлса-да орага ёриб кирсаю, қамчи оғзида, бир энгашиб улоқни ўзи кўтарса
157. Those who follow the Messenger, the Unlettered Prophet, whom they find mentioned in the Torah and the Gospel in their possession. He directs them to righteousness, and deters them from evil, and allows for them all good things, and prohibits for them wickedness, and unloads the burdens and the shackles that are upon them. Those who believe in him, and respect him, and support him, and follow the light that came down with him—these are the successful. 157Улар ўз ҳузурларидаги Таврот ва Инжилда ёзилган ҳолида топиладиган, уларни яхшиликка буюриб, ёмонликдан қайтарадиган, уларга покиза нарсаларни ҳалол қилиб, нопок нарсаларни ҳаром қиладиган, устиларидаги юкни енгиллатиб, кишанларни ечадиган уммий, Набий, Пайғамбарга эргашадилар. Бас, унга иймон келтириб, ёрдам бериб ва уни қўллаб­қувватлаган ҳамда унга нозил бўлган нурга эргашганлар–ана ўшалар нажот топгувчилардир», деди.
160. We divided them into twelve tribal communities. And We inspired Moses, when his people asked him for something to drink: “Strike the rock with your staff.” Whereupon twelve springs gushed from it. Each group recognized its drinking-place. And We shaded them with clouds, and We sent down upon them manna and quails: “Eat of the good things We have provided for you.” They did not wrong Us, but they used to wrong their own selves. 160Уларни ўн икки уруғ–жамоага бўлиб юбордик. Ва қавми ундан сув талаб қилган пайтда Мусога: «Асонг ила тошни ур!» деб ваҳий юбордик. У(тош)дан ўн иккита булоқ отилиб чиқди. Ҳамма одамлар ўз сувхонасини билди. Ва уларга булутни соябон қилдик, манн ва беданаларни нозил қилдик. «Сизларга ризқ қилиб берган нарсаларимизнинг покларини енглар» (дедик). Улар бизга зулм қилмадилар. Лекин ўзларига зулм қилар эдилар.
The government has already begun work in this area and we urge it to continue to address a problem that the COVID-19 lockdown has exacerbated all around the world Ҳукумат бу соҳада аллақачон иш бошлади ва биз уни бутун дунёда КОВИД-19 сабабли ўз-ўзини изоляция қилиш асносида кучайган ушбу муаммони ҳал қилишни давом эттиришга чақирамиз
112. Those who repent, those who worship, those who praise, those who journey, those who kneel, those who bow down, those who advocate righteousness and forbid evil, and those who keep Allah’s limits—give good news to the believers. 112Улар тавба қилувчилар, ибодат қилувчилар, ҳамд айтувчилар, рўза тутувчилар, рукуъ қилувчилар, сажда қилувчилар, яхшиликка буюриб, ёмонликдан қайтарувчилар, Аллоҳнинг чегарасида турувчилардир. Ва мўминларга хушхабар бер!
The village water supply was two streets down the road. I must have water here for him, the boy thought, and soap and a good towel. Бу ердан колонкагача икки квартал бор эди. «Унга совун ва яхши сочиқ олиб бериш зарур, сувнинг ҳам кетини узмаслик керак.
Kazakhstan’s government argues that police only shut down unsanctioned protests, and that, thanks to a law passed in 2020, protest organizers need only notify authorities about their intent to hold demonstrations in advance. Қозоғистон ҳукуматининг таъкидлашича, полиция фақат рухсат берилмаган намойишларни тарқатмоқда. 2020 йилда қабул қилинган қонунга биноан, намойиш ташкилотчилари расмийларни олдиндан хабардор қилишлари керак.
The barkeeper held the sack mouth downward over the scales and shook it, and a few flakes of gold dust fell out. Morganson took the sack from him, turned it inside out, and dusted it carefully. Қовоқхона эгаси тўрвани тарози устига олиб бориб, силкиб кўрди; атиги бир неча олтин қум заррасигина тўкилди, холос. Моргансон унинг қўлидан тўрвани олиб, тескари ағдарди. Эҳтиёткорлик билан олтин заррачаларни тарозига сидириб ташлади.
In the morning, as soon as he got up, he drew on his mittens, pulled the flaps of his cap down over his ears, and crossed through the cottonwoods to the Yukon. He took his rifle with him. As before, he did not descend the bank. He watched the empty trail for an hour, beating his hands and stamping his feet to keep up the circulation, then returned to the tent for breakfast. There was little tea left in the canister--half a dozen drawings at most; but so meagre a pinch did he put in the teapot that he bade fair to extend the lifetime of the tea indefinitely. His entire food supply consisted of half-a-sack of flour and a part-full can of baking powder. He made biscuits, and ate them slowly, chewing each mouthful with infinite relish. When he had had three he called a halt. He debated a while, reached for another biscuit, then hesitated. He turned to the part sack of flour, lifted it, and judged its weight. "I'm good for a couple of weeks," he spoke aloud. "Maybe three," he added, as he put the biscuits away. Субҳи содиқда Моргансон қўлқопини кийиб, қулоқчинини бостириб, Юкон томон йўл солди. Елкасида милтиқ. Бугун ҳам пастга тушмади. Нақ бир соат кимсасиз йўлни кузатди, қизиш мақсадида депсиниб, кафтини кафтига уриб турди. Кейин нонушта қилгани чодирга қайтиб келди. Тунука қутидаги қуруқ чой ҳам оз қолибди, беш дамламга етади. Декчасига бир чимдимгина чой ташлади. Бор-йўқ озиқ-овқат захираси ярим қопчиқ ун-у оғзи очилган қутидаги хамиртурушдан иборат эди. Моргансон печ устида нон пишириб, шошмасдан нонуштага ўтирди. Ҳар бир луқмадан лаззатланиб тановул қилди. Учта нонни паққос тушириб, тўртинчисига қўл чўзди-ю иккиланиб қолди; қопчиқни кўтариб салмоқлаб кўрди. “Икки ҳафтага етади”, – деди овоз чиқариб ўзига ўзи. Кулчаларни нарироқ суриб: “Балки, уч ҳафтага ҳам етар”, деб қўшиб қўйди.
It was easier in the afternoon, watching by the bank. The temperature rose, and soon the snow began to fall--dry and fine and crystalline. There was no wind, and it fell straight down, in quiet monotony. He crouched with eyes closed, his head upon his knees, keeping his watch upon the trail with his ears. But no whining of dogs, churning of sleds, nor cries of drivers broke the silence. With twilight he returned to the tent, cut a supply of firewood, ate two biscuits, and crawled into his blankets. He slept restlessly, tossing about and groaning; and at midnight he got up and ate another biscuit. Кундуз куни пойлоқчилик осон ўтди. Ҳаво илиқлашиб, қор ёғди. Қилт этган шабада йўқ. Қор парчалари юлдузчалар каби милтиллаб ерга қўнарди. Моргансон бошини тиззалари орасига олди ва бутун вужуди қулоққа айланди. На итларининг акиллаши, на чаналар ғичир-ғичири, на уларнинг ҳайдовчилари ҳайқириғи эшитиларди. Ғира-ширада Моргансон чодирига қайтди. Ўтин майдалаб, иккита кулчани паққос туширди-ю, кўрпа остига кириб кетди. Туни билан инқиллаб, алаҳсираб чиқди. Ярим кечаси туриб яна битта кулчани еб битирди.