USA English ‹ › UZ Uzbek

Found ҳар йили: 24 words & 2 translates

English Ўзбек
5) present to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan annual reports on major matters of socio-economic areas of the state; 5) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига ҳар йили мамлакат ижтимоий-иқтисодий ҳаётининг энг муҳим масалалари юзасидан маърузалар тақдим этади;
6) based on summarizing practices of the constitutional legal procedures, represent annually the information on a status of constitutional lawfulness to the Chambers of of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan and the President of the Republic of Uzbekistan; 6) конституциявий судлов ишларини юритиш амалиётини умумлаштириш натижалари юзасидан ҳар йили Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарига ва Ўзбекистон Республикаси Президентига мамлакатдаги конституциявий қонунийликнинг ҳолати тўғрисида ахборот тақдим этади;

As another measure, we propose holding a Grand SCO Trade Fair on an annual basis, with launching a single electronic platform on its basis.

Яна бир чора-тадбир сифатида ҳар йили ШҲТ йирик савдо ярмаркасини ўтказишни, унинг асосида ягона электрон платформа яратишни таклиф этамиз.

annually ҳар йили
Also, we propose to declare the ancient city of Samarkand the cultural capital of the CIS in 2024. In addition, we are taking the initiative to hold an annual open Commonwealth Chess Cup. Ўз навбатида, қадимий Самарқанд шаҳрини 2024 йилда МДҲнинг маданият пойтахти деб, эълон қилишни таклиф этамиз. Бундан ташқари, ҳар йили шахмат бўйича Ҳамдўстлик очиқ кубогини ўтказиш ташаббусини илгари сурамиз.
2. These reports shall be drawn up in such manner and deal with such subjects as may from time to time be prescribed by the central authority; they shall be submitted at least as frequently as may be prescribed by that authority and in any case not less frequently than once a year. 2. Ушбу маърузалар марказий орган кўрсатмасига мувофиқ тузилади ва вақти-вақти билан ушбу орган томонидан кўрсатиладиган масалаларни қамраб олади; ушбу маърузалар марказий орган талаб қилган муддатларда ва ҳар қандай ҳолда йилига камида бир марта тақдим этилади.
3. Every Member for which a declaration made under paragraph 1 of this Article is in force shall indicate each year in its annual report upon the application of this Convention the position of its law and practice in regard to the provisions of Part II of this Convention and the extent to which effect has been given, or is proposed to be given, to the said provisions. 3. Ташкилотнинг ҳар бир аъзоси, унга нисбатан ушбу модданинг 1-бандига мувофиқ тайёрланган декларацияси кучда бўлса, ҳар йили, ушбу Конвенциянинг қўлланиши тўғрисидаги ўзининг ҳар йилги маърузаларида мазкур Конвенция II Бўлими қоидаларига нисбатан ўз қонунчилиги ва амалиётининг ҳолатини ва ушбу қоидалар қай даражада қўлланилаётгани ёки уларни қўллаш кўзда тутилаётганини кўрсатади.
Freedom of expression, freedom of peaceful assembly, and freedom of association are key tenets of any democratic society and are fundamental to progress Ифода эркинлиги, тинч йиғилишлар эркинлиги ва уюшмалар эркинлиги ҳар қандай демократик жамиятнинг муҳим тамойилидир ва тараққиёт учун пойдевордир
2. These reports shall be drawn up in such manner and deal with such subjects as may from time to time be prescribed by the central authority; they shall be submitted at least as frequently as may be prescribed by that authority and in any case not less frequently than once a year. 2. Ушбу маърузалар марказий орган кўрсатмасига мувофиқ тузилади ва вақти-вақти билан ушбу орган томонидан кўрсатиладиган масалаларни қамраб олади; ушбу маърузалар марказий орган талаб қилган муддатларда ва ҳар қандай ҳолда йилига камида бир марта тақдим этилади.
3. Every Member for which a declaration made under paragraph 1 of this Article is in force shall indicate each year in its annual report upon the application of this Convention the position of its law and practice in regard to the provisions of Part II of this Convention and the extent to which effect has been given, or is proposed to be given, to the said provisions. 3. Ташкилотнинг ҳар бир аъзоси, унга нисбатан ушбу модданинг 1-бандига мувофиқ тайёрланган декларацияси кучда бўлса, ҳар йили, ушбу Конвенциянинг қўлланиши тўғрисидаги ўзининг ҳар йилги маърузаларида мазкур Конвенция II Бўлими қоидаларига нисбатан ўз қонунчилиги ва амалиётининг ҳолатини ва ушбу қоидалар қай даражада қўлланилаётгани ёки уларни қўллаш кўзда тутилаётганини кўрсатади.
Banks’ activities should be audited annually by auditors licensed to conduct audits in accordance with legislation. Банкларнинг фаолияти қонун ҳужжатларига мувофиқ аудиторлик текширишларини амалга ошириш учун лицензияга эга бўлган аудиторлар томонидан ҳар йили текшириб турилиши лозим.
We stand up for the annual organization of such events in the European capitals and cultural centers. Бундай тадбирларни ҳар йили – Европа давлатларининг пойтахтларида ва маданият марказларида ҳамкорликда ўтказиб бориш тарафдоримиз.
126. Do they not see that they are tested once or twice every year? Yet they do not repent, and they do not learn. 126Улар ҳар йили бир ёки икки марта фитна қилаётганларига қарамайдиларми? Шунда ҳам на тавба қилмаслар ва на эсламаслар.
The structure of such a large multifunctional center, designed to serve up to 2 million tourists a year, includes the Eternal City ensemble, a Congress Hall, 8 modern hotels, an amphitheater and many other facilities. Йилига 2 миллион туристга хизмат қиладиган бу кўп тармоқли марказ таркибида “Боқий шаҳар” мажмуаси, Конгресс ҳолл, 8 та замонавий меҳмонхона, амфитеатр ва кўплаб бошқа объектлар мавжуд.
The last 40 years of war never shut his shop. But business has all but stopped in the city's deepening cash crisis since mid-August. Урушнинг сўнгги 40 йилида у ҳеч қачон дўконини ёпмаган. Аммо август ойи ўрталаридан бери шаҳарда чуқурлашган молиявий инқироз туфайли бизнеси амалда тўхтаб қолди.
We safeguard and preserve the bright memory of our ancestors and eternally cherish it in our hearts and souls. We are boundlessly proud of our teachers, mentors and contemporaries, who have dedicated their lives to the comprehensive progress of our dear Homeland by demonstrating in practice the unbending willpower, as well as the example of selflessness and courage. Биз аждодларимизнинг ёрқин хотирасини асраб-авайлаб, қалбимизда, юрагимизда абадий сақлаймиз. Букилмас ирода, фидойилик ва жасорат намунасини амалда намоён этиб, ўз ҳаётини азиз Ватанимизнинг ҳар томонлама равнақ топишига бағишлаган устоз ва мураббийларимиз, замондошларимиз билан биз чексиз фахрланамиз.
We need to create comprehensively comfortable conditions on tackling the available problems in practice, as well as ensuring for the population to freely work, have a decent leisure time and commendable living standards. Proceeding from these criteria, we can make conclusions about the efficiency of the activity of local bodies of state authority on implementing the Articles 100 and 101 of the Constitution of our country. Therefore, I would like to especially underline that 2017 was announced in our country as “The Year of Dialogue with People and the Human Interests”. Мавжуд муаммоларни амалда ҳал этиш, шунингдек, аҳоли учун эркин меҳнат қилиш, мазмунли дам олиш ва муносиб турмуш даражасини таъминлаш бўйича ҳар томонлама қулай шароитлар яратиш лозим. Айнан ана шу мезонлардан келиб чиқиб, маҳаллий ҳокимият органларининг мамлакатимиз Конституциясининг 100- ва 101-моддалари талабларини бажариш бўйича фаолияти самарадорлиги тўғрисида хулоса чиқариш мумкин ва зарур. Шунинг учун ҳам 2017 йил юртимизда “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” деб эълон қилинганини алоҳида таъкидлаб айтмоқчиман.

"He was a great manager," the boy said. "My father thinks he was the greatest."

"Because he came here the most times," the old man said. 'If Durocher had continued to come here each year your father would think him the greatest manager."

— У улуғ тренер эди,— деди бола.— Отам, у бутун дунёда энг улуғ тренер бўлган дейди.

— Уни бошқалардан кўпроқ кўргани учун шундай дейди. Агар Дюроше ҳам биз томонларга ҳар йили келиб турганда, отанг уни ҳам дунёда энг улуғ тренер, деб мақтаган бўларди.

In order to combat corruption effectively, each State Party shall, to the extent permitted by the basic principles of its domestic legal system and in accordance with the conditions prescribed by its domestic law, take such measures as may be necessary, within its means, to allow for the appropriate use by its competent authorities of controlled delivery and, where it deems appropriate, other special investigative techniques, such as electronic or other forms of surveillance and undercover operations, within its territory, and to allow for the admissibility in court of evidence derived therefrom. 1. Коррупцияга қарши самарали курашиш мақсадида ҳар бир иштирокчи Давлат, ички ҳуқуқий тизимидаги энг муҳим принциплари йўл қўядиган даражада ва унинг ички қонунчилигида белгиланган шартларда, ўзининг ваколатли органлари томонидан тегишли тарзда назорат остида етказиб беришга ва ўзи лозим деб топган ҳолатларда эса, электрон кузатув ёки кузатувнинг бошқа шаклларини қўллашга, шунингдек ўзининг ҳудудида амалга ошириладиган агентура операциялари каби текширув ишларини олиб боришнинг махсус методларидан, ўз имкониятлари доирасида, тегишли тарзда фойдаланишга, шунингдек бу каби методлар ёрдамида тўпланган исбот-далиллар судга қўйилишига рухсат берилиши учун талаб қилиниши мумкин бўлган чораларни кўради.
Subject to the provisions of paragraph 3, eighteen members of the Economic and Social Council shall be elected each year for a term of three years. A retiring member shall be eligible for immediate re-election.

2 Иқтисодий ва Ижтимоий Кенгашнинг ўн саккиз аъзоси 3-бандда баён қилинган қоидаларга риоя қилинган ҳолда ҳар йили уч йиллик муддатга сайланади. Кенгашнинг муддати тугаши билан чиқиб кетадиган аъзоси дарол қайта сайланиши мумкин.