USA English ‹ › UZ Uzbek

Found қодир: 85 words & 2 translates

English Ўзбек
In these circumstances, it is obvious that no country alone can hope to avoid or cope with these global risks and challenges. Бундай мураккаб шароитда бир хақиқат аниқ: ҳеч бир мамлакат ёлғиз ҳолда ушбу глобал хавф-хатарларни четлаб ўтиш ёки бартараф этишга қодир эмас.
Samarkand can become the platform that can unite and reconcile states with different foreign policy priorities. Самарқанд ташқи сиёсат бобида устувор йўналишлари турлича бўлган давлатларни бирлаштириш ва муросага келтиришга қодир айнан шундай платформага айлана олади.
able қодир
ablest энг қодир
capable қодир
omnipotence ҳамма нарсага қодирлик
omnipotent ҳамма нарсага қодир
unable қодир эмас

20. The lightning almost snatches their sight away. Whenever it illuminates for them, they walk in it; but when it grows dark over them, they stand still. Had Allah willed, He could have taken away their hearing and their sight. Allah is capable of everything.

20Чақмоқ уларнингкўзини олиб қўяй дейди. Ёриган пайтда юришади, қоронғи бўлса, тўхташади. Агар Аллоҳ хоҳласа, уларнинг кўзу қулоқларини кеткизади. Албатта, Аллоҳ ҳар бир нарсага қодирдир.

106. We never nullify a verse, nor cause it to be forgotten, unless We bring one better than it, or similar to it. Do you not know that Allah is capable of all things? 106Оятлардан биронтасини насх қилсак ёки унутдирсак, ундан яхшисини ёки унга ўхшашини келтирамиз. Аллоҳ ҳар нарсага қодир эканини билмадингми?
109. Many of the People of the Book wish to turn you back into unbelievers after you have believed, out of envy on their part, after the Truth has become clear to them. But pardon and overlook, until Allah brings His command. Allah has power over all things. 109Аҳли китоблардан кўплари уларга ҳақ равшан бўлганидан кейин, ўзларича ҳасад қилиб, сизларни иймонли бўлганингиздан кейин кофирликка қайтармоқчи бўладилар. Аллоҳнинг амри келгунча афв этинг, кечиримли бўлинг. Албатта, Аллоҳ ҳар бир нарсага қодирдир.
148. To every community is a direction towards which it turns. Therefore, race towards goodness. Wherever you may be, Allah will bring you all together. Allah is capable of everything. 148Ҳар кимнинг юзланадиган тарафи бор. У ўшанга боқади. Яхшиликларга шошилинг. Қаерда бўлсангиз ҳам, Аллоҳ сизларни жамлайди. Албатта, Аллоҳ ҳар бир нарсага қодирдир.
217. They ask you about fighting during the Holy Month. Say, “Fighting during it is deplorable; but to bar others from Allah’s path, and to disbelieve in Him, and to prevent access to the Holy Mosque, and to expel its people from it, are more deplorable with Allah. And persecution is more serious than killing. They will not cease to fight you until they turn you back from your religion, if they can. Whoever among you turns back from his religion, and dies a disbeliever—those are they whose works will come to nothing, in this life, and in the Hereafter. Those are the inmates of the Fire, abiding in it forever.   217Сендан ҳаром ойда уруш қилиш ҳақида сўрайдилар.Сен:«Унда уруш қилиш катта гуноҳ. Аллоҳнинг йўлидан тўсиш, унга куфр келтириш, Масжидул Ҳаромдантўсиш, унинг аҳлини унданчиқариш Аллоҳнинг ҳузурида энг катта гуноҳдир.Фитна ўлдиришдан каттароқдир», деб айт. Улар агар қодир бўлсалар, сизларни динингиздан қайтаргунларича сизга қарши уруш қилаверадилар. Сиздан кимки диндан қайтиб, кофир ҳолида ўлиб кетса, ана ўшалар бу дунёю охиратда амали ҳабата бўлганлардир. Ана ўшалар дўзах эгаларидир. Улар унда абадий қолгувчилардир.
259. Or like him who passed by a town collapsed on its foundations. He said, “How can Allah revive this after its demise?” Thereupon Allah caused him to die for a hundred years, and then resurrected him. He said, “For how long have you tarried?” He said, “I have tarried for a day, or part of a day.” He said, “No. You have tarried for a hundred years. Now look at your food and your drink—it has not spoiled—and look at your donkey. We will make you a wonder for mankind. And look at the bones, how We arrange them, and then clothe them with flesh.” So when it became clear to him, he said, “I know that Allah has power over all things.” 259Ёки шифтлари устига қулаган қишлоқдан ўтган кишига ўхшашни кўрмадингми? У: «Аллоҳ буни ўлимидан кейин қандай тирилтиради?» деди. Бас, Аллоҳ уни юз йил ўлдирди,сўнгра қайта тирилтирди. У зот:«Қанчаётднг?», деди. У: «Бир кун ёки бир куннинг баъзисича ётдим», деди. У зот: «Балки юз йил ётдинг, таомингга ва шаробингга назар сол, ўзгаргани йўқ ва эшагингга ҳам қара. Сени одамларга ибрат қилиш учун шундай қилдик. Ва суякларганазар сол, уларни қандоқ ҳаракатгасоламиз ва уларга қандоқ гўшт кийгизамиз», деди.Унга равшан бўлганда:«Албатта, Аллоҳ ҳар бир нарсага қодирлигини билдим», деди.
264. O you who believe! Do not nullify your charitable deeds with reminders and hurtful words, like him who spends his wealth to be seen by the people, and does not believe in Allah and the Last Day. His likeness is that of a smooth rock covered with soil: a downpour strikes it, and leaves it bare—they gain nothing from their efforts. Allah does not guide the disbelieving people. 264Эй иймон келтирганлар! Садақаларингизни миннат ва озор бериш билан, молини Аллоҳга ва охират кунига иймон келтирмаса ҳам кишиларга риё учун нафақа қилганга ўхшаб бекорга кетгазманг. У мисоли бир устини тупроқ босган силлиқ тошга ўхшайди. Бас, кучли ёмғир ёғса, силлиқ бўлиб қоладир. Касб қилганларидан ҳеч нарсага қодир бўлмаслар. Ва Аллоҳ кофир қавмларни ҳидоятга бошламас.
273. It is for the poor; those who are restrained in the way of Allah, and unable to travel in the land. The unaware would think them rich, due to their dignity. You will recognize them by their features. They do not ask from people insistently. Whatever charity you give, Allah is aware of it. 273(Садақа ва хайру­эҳсонлар) Аллоҳнинг йўлида тутилган, ер юзида касб қилишга қодир бўлмаган, иффатлари туфайли билмаган киши уларни бой деб ўйлайдиган фақирларгадир. Уларни сиймоларидан танийсан, одамлардан хиралик қилиб сўрамаслар. Нафақа қилган яхшиликларингизни, албатта, Аллоҳ билгувчидир.
284. To Allah belongs everything in the heavens and the earth. Whether you reveal what is within your selves, or conceal it, Allah will call you to account for it. He forgives whom He wills, and He punishes whom He wills. Allah is Able to do all things. 284Осмонлару ердаги нарсалар Аллоҳникидир. Агар ичингиздаги нарсаларни ошкор қилсангиз ҳам, махфий қилсангиз ҳам, сизларни Аллоҳ ҳисоб­китоб қилади. Ва кимни хоҳласа, мағфират қилар, кимни хоҳласа, азоблар. Ва У ҳар бир нарсага қодирдир.
26. Say, “O Allah, Owner of Sovereignty. You grant sovereignty to whom You will, and You strip sovereignty from whom you will. You honor whom you will, and You humiliate whom you will. In Your hand is all goodness. You are Capable of all things.” 26Сен: «Эй барча мулкнинг эгаси Роббим! Хоҳлаган кишингга мулк берурсан ва хоҳлаган кишингдан мулкни тортиб олурсан, хоҳлаган кишингни азиз қилурсан, хоҳлаган кишингни хор қилурсан. Барча яхшилик Сенинг қўлингда. Албатта, Сен ҳар бир нарсага қодирсан.
29. Say, “Whether you conceal what is in your hearts, or disclose it, Allah knows it.” He knows everything in the heavens and the earth. Allah is Powerful over everything. 29Сен:«Агар қалбингиздаги нарсани махфий тутсангиз ҳам, ошкор қилсангиз ҳам, Аллоҳ биладир. Ва осмонлардагию ердаги нарсаларни ҳам биладир. Аллоҳ ҳар бир нарсага қодирдир», деб айт.
165. And when a calamity befell you, even after you had inflicted twice as much, you said, “How is this?” Say, “It is from your own selves.” Allah is Able to do all things. 165Сен:«Сизга мусибат етган пайтда, ҳолбуки ўзингиз ҳамикки бараварини етказган эдингиз, бу қаердан, дейсизми?! Бу ўзингизнинг ҳузурингиздан!» деб айт. Албатта, Аллоҳ ҳамма нарсага қодирдир.