USA English ‹ › UZ Uzbek

Found қаратилган: 61 words & 2 translates

English Ўзбек
Everyone shall be guaranteed freedom of thought, speech and convictions. Everyone shall have the right to seek, obtain and disseminate any information, except that which is directed against the existing constitutional system and in some other instances specified by law. Ҳар ким фикрлаш, сўз ва эътиқод эркинлиги ҳуқуқига эга. Ҳар ким ўзи истаган ахборотни излаш, олиш ва уни тарқатиш ҳуқуқига эга, амалдаги конституциявий тузумга қарши қаратилган ахборот ва қонун билан белгиланган бошқа чеклашлар бундан мустаснодир.
The economy of Uzbekistan, evolving towards market relations, is based on various forms of ownership. The state shall guarantee freedom of economic activity, entrepreneurship and labour with due regard for the priority of consumers’ rights, as well as equality and legal protection of all forms of ownership. Бозор муносабатларини ривожлантиришга қаратилган Ўзбекистон иқтисодиётининг негизини хилма-хил шакллардаги мулк ташкил этади. Давлат истеъмолчиларнинг ҳуқуқи устунлигини ҳисобга олиб, иқтисодий фаолият, тадбиркорлик ва меҳнат қилиш эркинлигини, барча мулк шаклларининг тенг ҳуқуқлилигини ва ҳуқуқий жиҳатдан баб-баравар муҳофаза этилишини кафолатлайди.
In order to drastically uplift the living and working conditions of people, Shavkat Mirziyoyev took effective measures for large-scale construction and improvement works in all regions of the country, to improve the quality of public services, integrated development of cities and districts, including the remote rural areas. Юртимизнинг барча ҳудудларида улкан бунёдкорлик ва ободончилик ишларини олиб бориш, аҳолига сифатли коммунал хизмат кўрсатиш, республиканинг шаҳар ва туманлари, айниқса, узоқ қишлоқ туманларини комплекс ривожлантириш орқали аҳолининг турмуш ва меҳнат шароитини тубдан яхшилашга қаратилган кенг кўламли ва самарали тадбирларни амалга оширди.

Its main task is to combine opportunities and activate all the mechanisms of trade and economic cooperation that we have created by eliminating trade and customs barriers, forming guaranteed and stable production and supply chains, stimulating joint programs on localization and import substitution, as well as by protecting and promoting mutual investments, primarily in the development of infrastructure, competitive industry and the services sector.

Унинг асосий вазифаси савдо ва божхона тўсиқларини бартараф этишга, кафолатланган ва барқарор ишлаб чиқариш ва таъминот занжирларини шакллантириш, маҳаллийлаштириш ва импорт ўрнини босишга қаратилган қўшма дастурларни рағбатлантиришни кўзда тутади, шунингдек, бу вазифа ўзаро сармояларни ҳимоя қилиш ва рағбатлантириш, уларни биринчи навбатда, инфратузилмани ривожлантириш, рақобатбардош саноат ва хизмат кўрсатиш соҳасига йўналтириш орқали биз яратган савдо-иқтисодий ҳамкорликнинг барча механизмларини бирлаштириш ва фаоллаштиришдан иборат бўлади.

The Comprehensive Plan for the Implementation of the Treaty on Long-term Good Neighborliness, Friendship and Cooperation, which is being adopted today, is aimed precisely at these goals.

Бугун қабул қилинаётган Узоқ муддатли яхши қўшничилик, дўстлик ва ҳамкорлик тўғрисидаги шартномани амалга ошириш бўйича комплекс режа айнан шу мақсадларга қаратилган.

focused қаратилган
focussed қаратилган
All these negative trends hinder our common efforts to ensure sustainable development. Ушбу салбий тенденцияларнинг барчаси барқарор ривожланишни таъминлашга қаратилган умумий ҳаракатларимизга тўсқинлик қилмоқда.
The Department of State and the United States Agency for International Development also reacted quickly to this tragedy and freed up funding for our assistance efforts. Давлат департаменти ва АҚШ Халқаро тараққиёт агентлиги ҳам ушбу фожиага жавобан дарҳол чора кўрдилар ва кўмак кўрсатишга қаратилган саъй-ҳаракатларимиз учун маблағ ажратдилар.
Michael Pompeo voiced support for Uzbekistan’s active efforts aimed at achieving peace and stability, promoting concrete infrastructure projects for the socio-economic reconstruction of Afghanistan. Майкл Помпео Ўзбекистоннинг тинчлик ва барқарорликка эришиш, Афғонистонни ижтимоий-иқтисодий тиклашга доир аниқ инфратузилма лойиҳаларини илгари суришга қаратилган фаол саъй-ҳаракатларини қўллаб-қувватлади.
I thanked my counterparts for their ongoing efforts to support peace and reconciliation in Afghanistan. Мен Ўзбекистон томонини Афғонистондаги тинчлик ва ярашувни қўллаб-қувватлашга қаратилган доимий саъй-ҳаракатлари учун миннатдорчилик билдирдим.
It is forbidden for banks to use their unions, associations and other associations to monopolize the banking operations market and to reach agreements aimed at limiting competition in the banking business. Банкларнинг банк операциялари бозорини монополиялаш ва банк ишида рақобатни чеклашга қаратилган битимларга эришиш мақсадида ўз иттифоқлари, уюшмалари ва бошқа бирлашмаларидан фойдаланиши тақиқланади.
In order to reach a broad consensus on the Afghan issue and to take practical steps at the global level, we propose to consider the possibility of a joint appeal by the Asian nations to the United Nations General Assembly for the formation of a high-level international negotiating group to draft the following Consider a joint appeal by the Asian nations to the United Nations General Assembly to form a high-level international negotiating group to draft and agree with the Afghan authorities on an algorithm for the gradual implementation of the parties' obligations. Афғон муаммоси юзасидан кенг консенсусга эришиш ва глобал даражада амалий чора-тадбирларни қабул қилиш мақсадида Афғонистон ҳукумати билан томонларнинг ўз мажбуриятларини босқичма-босқич бажаришига қаратилган алгоритм, яъни тартиб-қоидани ишлаб чиқиш ва келишиш лозим. Бунинг учун юқори даражада халқаро музокаралар олиб борадиган гуруҳни шакллантириш ҳақидаги ташаббус ифода этилган Осиё мамлакатларининг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясига биргаликдаги мурожаатида мужассам бўлган имкониятларни кўриб чиқишни таклиф этамиз.
Fourth. The promotion of the KNOWLEDGE ECONOMY as the basis for the transition to a new stage of the global industrial revolution shall serve to overcome the challenges of sustainable development. Тўртинчидан. Жаҳон саноат инқилобининг янги босқичига ўтишнинг асоси бўлган билимлар иқтисодиётини ривожлантириш барқарор тараққиётга қарши қаратилган таҳдидларнинг олдини олишга хизмат қилади.
Therefore, the main goal of the SAMARKAND SOLIDARUTY INITIATIVE put forward by us in the name of common security and prosperity, is to involve in a constructive dialogue all those who care about the humanity's future, who strive for peace, harmony, and joint prosperity. Айнан шунинг учун ҳам биз илгари сурган умумий хавфсизлик ва фаровонлик йўлида ҳамжиҳатлик борасидаги Самарқанд ташаббусларининг асосий мақсади инсоният келажаги учун бефарқ бўлмаган, тинчлик, тотувлик ва биргаликда тараққиётга эришиш учун интилаётган барча соғлом кучларни амалий мулоқотга жалб этишга қаратилгандир.
All of us are well aware that each and every sovereign state has its own unique history and culture. The people of this nation are duly considered to be those who truly create and make this history and this culture. The centuries-long history of our Uzbekistan and the period of its last 25-year development, the progress aimed at strengthening its state independence and sovereignty has once again confirmed this truth. Барчамизга маълумки, ҳар бир суверен давлат ўзининг бетакрор тарихи ва маданиятига эгадир. Бу тарих, бу маданиятнинг ҳақиқий ижодкори, яратувчиси эса, ҳақли равишда шу мамлакат халқи ҳисобланади. Ўзбекистонимизнинг кўп асрлик тарихи ва кейинги 25 йиллик ривожланиш даври, ўз давлат мустақиллиги ва суверенитетини мустаҳкамлашга қаратилган тараққиёти бу ҳақиқатни яна бир бор яққол тасдиқлаб берди.
With such a goal, the most important task of the Government, relevant ministries and departments, entire system of education, our esteemed teachers and professors is to take our work up to a new level on giving a comprehensive education to younger generation, upbringing it as physically and spiritually mature persons. The time itself necessitates upgrading our work aimed at creating the modern jobs for our younger generation and ensuring it to take a commendable place in life. Шу мақсадда Ҳукуматнинг, тегишли вазирлик ва идоралар ҳамда бутун таълим тизимининг, ҳурматли домлаларимиз ва профессор-ўқитувчиларнинг энг муҳим вазифаси – ёш авлодга пухта таълим бериш, уларни жисмоний ва маънавий етук инсонлар этиб тарбиялашдан иборатдир. Фарзандларимиз учун замонавий иш жойлари яратиш, уларнинг ҳаётда муносиб ўрин эгаллашини таъминлашга қаратилган ишларимизни янги босқичга кўтаришни даврнинг ўзи тақозо этмоқда.
Such reforms are especially worth noting due to the fact that they are aimed at cardinally improving the quality of medical services to the population and supplying it with medicines. Бу борадаги ислоҳотлар аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш ва дори воситалари билан таъминлаш сифатини тубдан яхшилашга қаратилгани билан алоҳида аҳамиятга эга.
issuance of a token — organizational and technical measures aimed at the emergence of a token; токенни чиқариш — токеннинг пайдо бўлишига қаратилган ташкилий-техник тадбирлар;
transactions for the purchase, sale and (or) exchange of crypto-assets; крипто-активларни сотиб олишга, сотишга ва (ёки) айирбошлашга қаратилган битимларни амалга ошириш;