USA English ‹ › UZ Uzbek

Found яхшироқ: 27 words & 2 translates

English Ўзбек
better яхшироқ
betters яхшироқ
263. Kind words and forgiveness are better than charity followed by insults. Allah is Rich and Clement. 263Яхши сўз ва кечириш, ортидан озор келадиган садақадан кўра яхшироқдир. Ва Аллоҳ ғаний ва ҳалим зотдир.
86. When you are greeted with a greeting, respond with a better greeting, or return it. Allah keeps count of everything. 86Қачонки сизга бир саломлашишила салом берилса,сиз ундан кўра яхшироқ алик олинг ёки худди ўзидек жавоб беринг.Албатта, Аллоҳ ҳар бир нарсанинг ҳисобини олувчи зотдир.
125. And who is better in religion than he who submits himself wholly to Allah, and is a doer of good, and follows the faith of Abraham the Monotheist? Allah has chosen Abraham for a friend. 125Яхшилик қилувчи бўлган ҳолида юзини Аллоҳга таслим қилган ва Иброҳимнинг тўғри динига эргашган кимсанинг динидан ҳам яхшироқ дин борми? Ва Аллоҳ Иброҳимни дўст тутган эди.
50. Is it the laws of the time of ignorance that they desire? Who is better than Allah in judgment for people who are certain? 50Жоҳилият ҳукмини истайдиларми?! Ишончи комил қавмлар учун Аллоҳдан ҳукми яхшироқ ким бор?!
32. The life of this world is nothing but game and distraction, but the Home of the Hereafter is better for those who are righteous. Do you not understand? 32Бу дунё ҳаёти ўйин­кулгудан ўзга ҳеч нарса эмас. Тақво қилувчилар учун охират ҳовлиси яхшироқдир. Ақл юритмайсизларми?
70. O prophet! Say to those you hold prisoners, “If Allah finds any good in your hearts, He will give you better than what was taken from you, and He will forgive you. Allah is Forgiving and Merciful.” 70Эй Набий, қўлингиздаги асирларга: «Агар Аллоҳ қалбларингизда яхшилик борлигини билса, сизга ўзингиздан олинган нарсадан кўра яхшироқ нарсани берур ва сизни мағфират қилур. Аллоҳ мағфират қилгувчи ва раҳмли зотдир», деб айт!
To improve, any country must: always strive to do better, engage actively with the international community, listen to and take to heart external criticism, and be capable of self-criticism Бу соҳада ютуқларга эришиш учун ҳар бир мамлакат қуйидагиларни қилиши керак: доим янада яхшироқ ҳолатга эришиш, халқаро ҳамжамият билан фаол ҳамкорлик қилиш, ташқи танқидга қулоқ солиш ва уни қалбан ҳис эта билиш ва ўз-ўзини танқид қила олиш
In our view, such events shall contribute to a better mutual understanding and consolidating the humanitarian ties between the peoples of Europe and our region. Фикримизча, бундай тадбирлар Европа ва бизнинг минтақамиз халқлари ўртасида бир-бирини яхшироқ тушуниш ва гуманитар алоқаларни мустаҳкамлашга замин яратади.
As co-chairs of the Youth Council of the Conference, we additionally propose launching a new format - DIALOGUE OF GENERATIONS - to encourage greater mutual understanding among the people of different ages, as well as a joint search for solutions to the current issues of the youth. Мажлисимизнинг Ёшлар кенгаши ҳамраиси сифатида турли ёшдаги инсонлар ўртасида бир-бирини яхшироқ тушунишга даъват этадиган, фарзандларимизнинг энг долзарб муаммоларига биргаликда ечим излашга кўмаклашадиган янги форматдаги фаолиятни – авлодлар мулоқотини йўлга қўйишни таклиф этамиз.
7. It is He who created the heavens and the earth in six days—and His Throne was upon the waters—in order to test you—which of you is best in conduct. And if you were to say, “You will be resurrected after death,” those who disbelieve would say, “This is nothing but plain witchcraft.” 7У сизлардан қайсингизнинг амали яхшироқ эк анини синаб кўриш учун олти кунда осмонлару ерни яратди. Ўшанда арши сув устида эди. Агар сен: «Сизлар ўлимдан кейин, албатта, қайта тирилтириласизлар», десанг, куфр келтирганлар, албатта: «Бу очиқ­ойдин сеҳрдан ўзга нарса эмас», дерлар.
86. What is left by God is best for you, if you are believers. And I am not a guardian over you.” 86Агар мўмин бўлсангиз, Аллоҳнинг наздида боқий қолувчи сиз учун яхшироқдир. Мен сизнинг устингизда қўриқчи эмасман», деди.

57. But the reward of the Hereafter is better for those who believe and observed piety.

Иймон келтирган ва тақво қилганлар учун, албатта, охиратдаги ажр яхшироқ бўлур.

109. We did not send before you except men, whom We inspired, from the people of the towns. Have they not roamed the earth and seen the consequences for those before them? The Home of the Hereafter is better for those who are righteous. Do you not understand? 109Биз сендан илгари ҳам фақат шаҳар аҳлидан эр кишиларга ваҳий юбориб, Пайғамбар этганмиз. Ер юзида юриб, ўзларидан олдингиларнинг оқибати нима бўлганига назар солмайдиларми? Албатта, охират диёри тақво қиладиганлар учун яхшироқдир. Ақл юритмайдиларми?!
30. And it will be said to those who maintained piety, “What has your Lord revealed?” They will say, “Goodness.” To those who do good in this world is goodness, and the Home of the Hereafter is even better. How wonderful is the residence of the pious. 30Ва тақво қилганларга: «Роббингиз нимани нозил қилди?» дейилди. Улар: «Яхшиликни», дедилар. Чиройли амаллар қилганлар учун бу дунёда чиройли (мукофот) бордир. Албатта, охират диёри яхшироқдир. Роббиларининг диёри нақадар яхшидир.
95. And do not exchange God’s covenant for a small price. What is with God is better for you, if you only knew. 95Аллоҳнинг аҳдини оз баҳога сотиб юборманг. Агар билсангиз, сиз учун, албатта, Аллоҳнинг ҳузуридаги нарса яхшироқдир.
Without saying, “If God wills.” And remember your Lord if you forget, and say, “Perhaps my Lord will guide me to nearer than this in integrity.” 24Магар: «Аллоҳ хоҳласа», дегин. Қачонки унутсанг, Роббингни эсла ва: «Шоядки Роббим мени бундан яхшироққа яқин бўлишимга ҳидоят қилса», дегин.
Wealth and children are the adornments of the present life. But the things that last, the virtuous deeds, are better with your Lord for reward, and better for hope. 46Мол­мулк, бола­чақа ҳаёти дунё зийнатидир. Боқий қолгувчи солиҳ амаллар Роббинг ҳузурида савоб ва умид жиҳатидан яхшироқдир.
When Our clear revelations are recited to them, those who disbelieve say to those who believe, “Which of the two parties is better in position, and superior in influence?” 73Қачонки уларга Бизнинг равшан оятларимиз тиловат қилинса, куфр келтирганлар иймон келтирганларга: «Икки гуруҳнинг қайси бири мақом ва мажлис жиҳатидан яхшироқдир?» дерлар.