USA English ‹ › UZ Uzbek

Found эгаллаш: 19 words & 2 translates

English Ўзбек
The President, during his term of office, may not hold any other paid post, serve as deputy of representative body, engage in commercial activity. Президент ўз вазифасини бажариб турган даврда бошқа ҳақ тўланадиган лавозимни эгаллаши, вакиллик органининг депутати бўлиши, тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиши мумкин эмас.
acquire эгаллаш
acquiring эгаллаш
occupy эгаллаш
reoccupy қайта эгаллаш
takeovers эгаллашлар
wield эгаллаш
The niches in our markets, which could be taken by the European companies, are being explored by competitors from the third countries. Бозорларимиздаги Европа компаниялари эгаллаши мумкин бўлган жойни учинчи мамлакатлардаги рақобатчилар тўлдирмоқда.
First, in the field of EDUCATION, we consistently continue to create the most favorable conditions for our children to acquire modern knowledge and skills. To this end, school curricula, teaching methods and textbooks content will be fundamentally revised. This system will first be examined by advanced foreign experts, and only then can it be successfully implemented. Биринчидан, таълим соҳасида фарзандларимиз замонавий билим ва кўникмаларни пухта эгаллашлари учун энг қулай шароитлар яратишни изчил давом эттирамиз. Бунинг учун мактабларнинг ўқув дастурлари, ўқитиш услуби, дарсликлар мазмуни тубдан қайта кўриб чиқилади. Ушбу тизим аввал илғор хорижий мутахассислар томонидан экспертизадан ўтказилиб, кейингина ҳаётга татбиқ этилади.
We live in a difficult time, when various threats and challenges are intensifying in the world and in our region. Destructive forces in their selfish interests, are trying to capture the minds of our younger generation. All of us are well aware that in such an alarming situation, it is crucial to educate children in the spirit of high patriotism by the example of the life and work of such our brave ancestors as the great commander Jaloliddin Manguberdi. It is the duty of each of us. Биз бугун дунёда ва минтақамизда турли таҳдид ва хатарлар кучайиб бораётган нотинч бир замонда яшамоқдамиз. Кўплаб бузғунчи кучлар ўзларининг ғараз ниятлари билан ёш авлоднинг онгини эгаллашга уринмоқдалар. Бундай таҳликали вазиятда жондан азиз фарзандларимизни юксак ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини ҳаммамиз яхши тушунамиз. Шу сабабли буюк саркарда Жалолиддин Мангуберди сингари ватанпарвар, жасоратли аждодларимиз ҳаёти ва фаолиятини чуқур ўрганиш, уни халқимиз, айниқса, ёшлар ўртасида кенг тарғиб этиш барчамизнинг бурчимизга айланиши лозим.
With such a goal, the most important task of the Government, relevant ministries and departments, entire system of education, our esteemed teachers and professors is to take our work up to a new level on giving a comprehensive education to younger generation, upbringing it as physically and spiritually mature persons. The time itself necessitates upgrading our work aimed at creating the modern jobs for our younger generation and ensuring it to take a commendable place in life. Шу мақсадда Ҳукуматнинг, тегишли вазирлик ва идоралар ҳамда бутун таълим тизимининг, ҳурматли домлаларимиз ва профессор-ўқитувчиларнинг энг муҳим вазифаси – ёш авлодга пухта таълим бериш, уларни жисмоний ва маънавий етук инсонлар этиб тарбиялашдан иборатдир. Фарзандларимиз учун замонавий иш жойлари яратиш, уларнинг ҳаётда муносиб ўрин эгаллашини таъминлашга қаратилган ишларимизни янги босқичга кўтаришни даврнинг ўзи тақозо этмоқда.
And even if the president keeps his promise never to run again, he is unlikely to want somebody who is not loyal to him to take the reins in 2029. Тоқаев бошқа ҳеч қачон номзодини қўймаслик ваъдасини бажарган тақдирда ҳам, 2029 йилда ўрнини унга содиқ бўлмаган одам эгаллашига йўл қўйиши даргумон.
The two cart-horses, Boxer and Clover, came in together, walking very slowly and setting down their vast hairy hoofs with great care lest there should be some small animal concealed in the straw. Clover was a stout motherly mare approaching middle life, who had never quite got her figure back after her fourth foal. Boxer was an enormous beast, nearly eighteen hands high, and as strong as any two ordinary horses put together. A white stripe down his nose gave him a somewhat stupid appearance, and in fact he was not of first-rate intelligence, but he was universally respected for his steadiness of character and tremendous powers of work. Боксёр ва Кловер исмли тулпорлар биргаликда келишди. Улар, кенг ва юнгли туёқлари имкон қадар оз жойни эгаллаши учун, эҳтиёткорлик билан, секин ҳаракатланишарди. Кловер ўрта ёшлардаги баланд байтал бўлиб, тўртинчи тойчоғини туққанидан кейин сўлқиллаб қолганди. Боксёрнинг ташқи кўриниши ғайриихтиёрий ҳурматни уйғотарди — яғрини баландлигидан бўйи 6 фут бўлиб, у шу қадар кучли эдики, оддий отларнинг иккитасичалик қувватга эга эди. Унинг башарасини кесиб ўтган оқ чизиқ тулпорга ахмоқона кўриниш берар, ростини айтганда, ўзи ҳам у қадар ақлли эмас эди, бироқ ўзининг сокин хулқ-атвори ва ғаройиб меҳнатсеварлиги билан ҳаммага ёқар эди.
That include adequate procedures for the selection and training of individuals for public positions considered especially vulnerable to corruption and the rotation, where appropriate, of such individuals to other positions; b) тегишли ҳолатларда коррупция ва, маълум ҳолатларда бундай лавозимлардаги тегишли кадрлар ротацияси нуқтаи назаридан, айниқса заиф ҳисобланган оммавий лавозимларни эгаллаш учун кадрлар танлаш ва тайёрлашнинг тегишли таомилларини ўзига киритади;
Holding public office; and а) оммавий лавозимни эгаллаш; ва
Holding office in an enterprise owned in whole or in part by the State. b) тўлиқ ёки қисман давлат тасарруфида бўлган бирон корхонада лавозим эгаллаш.
But there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. Адолат саройининг табаррук остонасида турган халқимга айтадиган яна бир гапим бор. Ўзимизнинг ҳаққоний ўрнимизни эгаллаш жараёнида бизни ножўя ҳаракатларда айблашларига замин яратиб бермаслигимиз керак. Келинг, озодликка бўлган ташналигимизни алам ва нафрат косасидан сув ичиб қондирмайлик.
The objective of this initial phase of the campaign was to occupy the countryside inhabited predominantly by the Arabic-speaking population, many of whom would join the Islamic cause, thus swelling Rashidun ranks and providing valuable logistical support.   Арабларнинг ушбу бошланғич босқичдаги мақсади шаҳарлардан ташқарида асосан араб тилида сўзлашувчи аҳоли яшайдиган қишлоқларни эгаллаш эди, чунки уларнинг аксарияти исломга кириши эҳтимоли катта эди. Бу режа Рошидунлар сафлари кенгайишига ва зарур бўлган моддий-техник ёрдам топишга хизмат қиларди.

The rapid development of modern information technologies in the field of education, using multimedia tools, provides new opportunities in the teaching of graphic disciplines. The use of 3D modeling from the first lessons helps students to quickly master the necessary competencies and personality traits, allows them to competently perform drawings using built-in libraries and form their own libraries of structural elements.

Таълим соҳасида, мультимедиа воситаларини қўлловчи, замонавий ахборот технологияларининг жадал суръатлар билан ривожланиши график фанларни ўқитишда янги имкониятларни яратиб беради. Илк дарсларданоқ 3D -моделлашнинг қўлланилиши талабаларга қисқа муддатларда, зарурий малакаларни эгаллашга ёрдам беради, чизмаларни шакллантирилган кутубхоналардан фойдаланиб юқори савияда бажариш ва ўзларининг конструктив элементлар кутубхонасини шакллантириш имконини беради.