USA English ‹ › UZ Uzbek

Found олдинда: 102 words & 2 translates

English Ўзбек
aforethought олдиндан ўйланган
ahead олдинда
beforehand олдиндан
foregather олдиндан йиғиш
foregathered олдиндан йиғилган
foreknowledge олдиндан билиш
foresaw олдиндан кўрган
foreseeability олдиндан кўриш қобилияти
foreseeable олдиндан кўриш мумкин
foreshortened олдиндан қисқартирилган
foreshortening олдиндан қисқартириш
foretaste олдиндан татиб кўриш
foretastes олдиндан айтиб беради
forethought олдиндан ўйлаш
forewarn олдиндан огоҳлантир
forewarned олдиндан огоҳлантирган
forewarning олдиндан огоҳлантириш
offhand олдиндан
pre олдиндан
preallocate олдиндан ажратиш