USA English ‹ › UZ Uzbek

Found мутлақо: 22 words & 2 translates

English Ўзбек
absolutely мутлақо
(c) shall treat as absolutely confidential the source of any complaint bringing to their notice a defect or breach of legal provisions and shall give no intimation to the employer or his representative that a visit of inspection was made in consequence of the receipt of such a complaint. с) камчиликлар ёки қонун-қоидалар бузилиши юзасидан ҳар қандай шикоят манбасини мутлақо сир тутиш мажбурияти ҳамда иш берувчи ёки унинг вакилига инспекция ташрифи ана шундай шикоят тушиши муносабати билан ўтказилганлиги тўғрисида асло билдирмаслик мажбурияти юклатилади.
89. “We would be fabricating falsehood against Allah, if we were to return to your religion, after Allah has saved us from it. It is not for us to return to it, unless Allah, our Lord, wills. Our Lord embraces all things in knowledge. In Allah we place our trust. Our Lord, decide between us and our people in truth, for You are the Best of Deciders.” 89Агар сизнинг миллатингизга Аллоҳ бизга ундан нажот бергандан сўнг қайтсак, батаҳқиқ, Аллоҳга нисбатан ёлғон тўқиган бўламиз. Биз учун унга қайтиш мутлақо мумкин эмас, магар Роббимиз–Аллоҳ хоҳласагина (мумкин). Роббимиз ҳамма нарсани ўз илми ила қамраб олгандир. Аллоҳга таваккал қилдик. Эй Роббимиз, биз билан қавмимизнинг орамизни ҳақ ила очгин. Сен очувчиларнинг яхшисидирсан», деди.
(c) shall treat as absolutely confidential the source of any complaint bringing to their notice a defect or breach of legal provisions and shall give no intimation to the employer or his representative that a visit of inspection was made in consequence of the receipt of such a complaint. с) камчиликлар ёки қонун-қоидалар бузилиши юзасидан ҳар қандай шикоят манбасини мутлақо сир тутиш мажбурияти ҳамда иш берувчи ёки унинг вакилига инспекция ташрифи ана шундай шикоят тушиши муносабати билан ўтказилганлиги тўғрисида асло билдирмаслик мажбурияти юклатилади.
As a result of joint efforts, an entirely new political atmosphere has emerged in Central Asia. Биргаликдаги саъй-ҳаракатларимиз натижасида Марказий Осиёда мутлақо янги сиёсий муҳит вужудга келди.
The sphere of tourism has an enormous potential. Today, the European countries are the undisputed leaders in the global tourism field. Туризм соҳасида йирик имкониятлар мавжуд. Бугунги кунда Европа давлатлари жаҳон туризм тармоғида мутлақо етакчи ҳисобланади.
It will remain in the focus of our attention to further consolidate the mutual friendship and accord reigning in our society, ensure the equal rights for all citizens irrespective of their nationality, religion and faith. It absolutely won’t be allowed in Uzbekistan to disseminate the extremist and radical ideas, which would sow discord among representatives of various ethnicities. Жамиятимизда ҳукм сураётган ўзаро дўстлик ва ҳамжиҳатликни янада ривожлантириш, қайси миллат, дин ва эътиқодга мансублигидан қатъи назар, барча фуқаролар учун тенг ҳуқуқларни таъминлаш эътиборимиз марказида бўлади. Уларнинг ўртасига нифоқ соладиган экстремистик ва радикал ғояларни тарқатишга Ўзбекистонда мутлақо йўл қўйилмайди.
In the activity of all state bodies, we should switch to qualitatively absolutely new system on working with the population’s appeals. In particular, starting from 2017 the system will be introduced, according to which, the governors and mayors of all levels, the heads of prosecutor’s office and interior bodies will be reporting to the people. Биз барча давлат идоралари фаолиятида аҳолининг мурожаатлари билан ишлаш бўйича сифат жиҳатидан мутлақо янги тизимга ўтишимиз даркор. Хусусан, 2017 йилдан бошлаб барча даражадаги ҳокимлар, прокуратура ва ички ишлар органлари раҳбарларининг аҳоли олдида ҳисобот бериш тизими жорий этилади.
The time has come to put an end to such incorrect distribution of labor. Each state employee must clearly know his duties and obligations, simply speaking, to be able to cope with his responsibilities. Бундай нотўғри иш тақсимотига мутлақо чек қўйишнинг вақти етди. Ҳар бир давлат хизматчиси ўзининг бурчи ва мажбуриятини аниқ-равшан билиши, содда қилиб айтганда, ўз аравасини ўзи тортиши лозим.
In this regard, it will be correct to say that the Academy of State Administration at the President is completely not fulfilling the task entrusted upon it. Therefore, we are forced to cardinally change the working method of this Academy and reconsider its managerial staff. Шу ўринда айтиш керакки, Президент ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ўзига юклатилган вазифани мутлақо уддаламаяпти, десак, тўғри бўлади. Шунинг учун ушбу академияни ҳам, унинг иш услубини ҳам тубдан ўзгартириш ва раҳбар кадрларини қайта кўриб чиқиш лозим.
Nothing in the present Charter shall prevent Members of the United Nations from entrusting the solution of their differences to other tribunals by virtue of agreements already in existence or which may be concluded in the future.

Ушбу Низом Ташкилот Аъзоларининг ўз ихтилофларини ҳал этишни мавжуд битимлар асосида ёки келажакда тузилиши мумкин бўлган битимлар асосида бошқа судларга топширишга мутлақо монелик қилмайди.
16. When We decide to destroy a town, We command its affluent ones, they transgress in it, so the word becomes justified against it, and We destroy it completely. 16Қачон бир шаҳарни ҳалок этишни истасак, унинг маишатпарастларини (итоатга) амр қилурмиз, бас, улар у(шаҳар)да фисқ қилурлар. Шунда унга «сўз» ҳақ бўлур. Бас, Биз у(шаҳар)ни мутлақо вайрон қилурмиз.
26. And give the relative his rights, and the poor, and the wayfarer, and do not squander wastefully. 26Қариндошга ҳаққини бер! Мискинга ва кўчада қолганга ҳам. Исрофгарчиликка мутлақо йўл қўйма.
70. We have honored the Children of Adam, and carried them on land and sea, and provided them with good things, and greatly favored them over many of those We created. 70Батаҳқиқ, Биз Бани Одамни азизу мукаррам қилиб қўйдик ва уларни қуруқлигу денгизда (улов­ла) кўтардик ҳамда уларни пок нарсалар ила ризқлантирдик ва уни Ўзимиз яратган кўп нарсалардан мутлақо афзал қилиб қўйдик.
108. And they say, “Glory to our Lord. The promise of our Lord is fulfilled.” 108Ва улар: «Роббимиз мутлақо пок бўлди. Шубҳасиз, Роббимизнинг ваъдаси амалга ошажак», дерлар.
111. And say, “Praise be to God, who has not begotten a son, nor has He a partner in sovereignty, nor has He an ally out of weakness, and glorify Him constantly.” 111Сен:«Ҳамд бўлсин, фарзанд тутмаган, мулкда шериги бўлмаган ва хорликдан қутқаргувчи дўстга зор бўлмаган Аллоҳга», дегин. Ва Уни мутлақо улуғла! 
And they ask you about the mountains. Say, “My Lord will crumble them utterly.” 105Сендан тоғлар ҳақида сўрарлар. Бас: «Роббим уларни мутлақо совуриб юборажак.
First of all, we have set ourselves a goal of doubling our industrial production by 2030 and raising metallurgy, petrochemicals and mechanical engineering sectors to a new quality level. Чунки, биз, энг аввало, 2030 йилга бориб саноат ҳажмини икки карра оширишни, металлургия, нефть-кимё ва машинасозлик каби соҳаларни сифат жиҳатдан мутлақо янги даражага кўтаришни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйганмиз.
The same is true of Gulbadan—the early Mughal women were completely unknown Шу гапни Гулбаданбегим ҳақида ҳам айтиш мумкин – мўғуллар ҳукмронлигининг дастлабки давридаги аёллар мутлақо номаълум эди
The focus will be on creating new jobs and increasing people’s income. Wages, pensions, grants and benefits will be increased. We will continue to provide comprehensive support for women and the elderly, as well as for those in need of assistance and care. We will take social development to a whole new level. Янги иш ўринлари ташкил этиш, аҳоли даромадларини ошириш эътиборимиз марказида бўлади. Иш ҳақи, пенсия, стипендия ва нафақалар миқдори кўпайтирилади. Хотин-қизлар ва нуронийларни, ёрдамга муҳтож инсонларни қўллаб-қувватлашга алоҳида аҳамият берамиз. Ижтимоий соҳалар ривожини мутлақо янги босқичга кўтарамиз.