USA English ‹ › UZ Uzbek

Found мақсадлар: 94 words & 2 translates

English Ўзбек
Procurators for the term of their powers shall suspend their membership in political parties and other public associations pursuing political goals. Прокурорлар ўз ваколатлари даврида сиёсий партияларга ва сиёсий мақсадларни кўзловчи бошқа жамоат бирлашмаларига аъзоликни тўхтатиб турадилар.
Historically Samarkand has been a melting pot of ideas and knowledge, that was “cooking” a common goal of living better, being more successful and becoming happier. And everybody has known that the friendly neighbors are half of your wealth, you yourself are a blessing for them, because you know that cooperation, trade, oeuvre, science, art and the best ideas do good, enrich and bring nations together. Азал-азалдан Самарқанд турли ғоя ва билимлар “қайнаган” макон бўлиб, бу масканда инсониятнинг тинч ва фаровон яшаш, ўз куч ва имкониятларини рўёбга чиқариш, бахтли ҳаёт кечириш каби муштарак мақсадлари мужассам бўлган. Бу табаррук заминда яшайдиган ҳар бир одам, яхши қўшни – бу Худо инсонга ато этган бахтнинг бир бўлаги эканини, тинч-тотув қўшничилик эса баракот манбаи эканини чуқур англаган. Зеро, ҳамкорлик, савдо, ижод, илм-фан ва санъат, инсоний ғоялар устувор бўлган жойда эзгуликлар кўпаяди, халқлар фаровон ва ўзаро аҳил яшайди.

The Comprehensive Plan for the Implementation of the Treaty on Long-term Good Neighborliness, Friendship and Cooperation, which is being adopted today, is aimed precisely at these goals.

Бугун қабул қилинаётган Узоқ муддатли яхши қўшничилик, дўстлик ва ҳамкорлик тўғрисидаги шартномани амалга ошириш бўйича комплекс режа айнан шу мақсадларга қаратилган.

In conclusion of my speech, once again I express my sincere gratitude to all of you for your active assistance in achieving the goals of the Uzbekistan’s chairmanship.

Сўзимнинг якунида Ўзбекистон раислигидаги мақсадларга эришишда фаол кўмаклашганингиз учун барчангизга яна бир бор самимий миннатдорлик билдиришга ижозат бергайсиз.

aims мақсадлар
goals мақсадлар
objectives мақсадлар
purposes мақсадлар
surfings бемақсадлар
surfs бемақсадлар
targets мақсадлар
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State. 5. 3 ва 4-бандларнинг қоидаларидан қатъи назар, Ахдлашувчи Давлат қонунчилигига мувофиқ, солиқ даъволарига нисбатан шундай даъвонинг хусусиятига кўра мазкур Давлатда қўлланиши мумкин бўлган вақт чекловлари ёки тақцим этилган устуворлик ушбу Давлат томонидан 3 ва 4-бандларда назарда тутилган мақсадлар учун қабул қилинаётган солиқ даъвосига нисбатан қўлланилмайди. Бундан ташқари, Аҳдлашувчи Давлатларнинг бири томонидан 3 ва 4-бандларда назарда тутилган мақсадлар учун қабул қилинаётган солиқ даъвосига нисбатан ушбу Давлатда бошқа Аҳдлашувчи Давлатнинг қонунчилигига мувофиқ устуворликка эга эмас.
Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.» Ушбу Конвенциянинг бошқа қоидаларидан қатъи назар, агар барча тегишли фактлар ва шартларни ҳисобга олган ҳолда, ҳар қандай келишув ёки битимнинг асосий мақсадларидан бири мазкур Конвенция доирасида имтиёз олиш бўлиб ва бевосита ёки билвосита бундай имтиёзни олинишига олиб келган деб хулоса қилишга асос бўлса, бундай даромад ва фойда предметига нисбатан ушбу имтиёзлар тақдим қилинмайди, башарти бундай шартларда ушбу имтиёзларнинг берилиши мазкур Конвенция тегишли қоидаларининг объекти ва мақсадига мувофиқ деб топилмаса.».
(iv) to take or remove for purposes of analysis samples of materials and substances used or handled, subject to the employer or his representative being notified of any samples or substances taken or removed for such purpose. iv) иш берувчини ёки унинг вакилини текшириш мақсадлари ҳақида огоҳ қилган ҳолда фойдаланилаётган ёки ишлов берилаётган материаллар ва моддалар намуналарини текшириш учун олиш.
For the purposes of this Arrangement, the following terms are used: Мазкур Келишув мақсадларида қуйидаги атамалардан фойдаланилади:
The signing of a Declaration on deepening our strategic partnership will be an important factor in achieving our goals. Белгиланган мақсадларга эришишда Стратегик шерикликни чуқурлаштириш тўғрисидаги декларациянинг имзоланиши муҳим омил бўлиб хизмат қилади.
(iv) to take or remove for purposes of analysis samples of materials and substances used or handled, subject to the employer or his representative being notified of any samples or substances taken or removed for such purpose. iv) иш берувчини ёки унинг вакилини текшириш мақсадлари ҳақида огоҳ қилган ҳолда фойдаланилаётган ёки ишлов берилаётган материаллар ва моддалар намуналарини текшириш учун олиш.
The term of “Bank” or word combinations with this term may be used by organizations licensed in accordance with this Law for performance banking operations in their company name or for advertising purposes. «Банк» атамаси ёки мазкур атама қўшиб ясалган сўз бирикмаларини ушбу Қонунга мувофиқ банк операцияларини амалга ошириш учун лицензияга эга бўлган ташкилотлар ўз фирма номида ёки реклама мақсадларида ишлатишлари мумкин.
bank audit procedures, including reports that are consistent with international standards of accounting and the purposes of audit programs. банк аудити тартиби, шу жумладан бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартларига мувофиқ белгиланган ҳисоботлар ва аудиторлик дастурларининг мақсадлари кўрсатилган бўлиши лозим.
Antimonopoly regulation is monitored by the Central Bank and other bodies, which are established for this purpose in accordance with legislation. Монополияга қарши қоидаларга риоя этилиши Марказий банк томонидан, шунингдек ушбу мақсадларда қонун ҳужжатларига мувофиқ тузиладиган бошқа органлар томонидан назорат қилинади.