USA English ‹ › UZ Uzbek

Found манзил: 20 words & 2 translates

English Ўзбек
destinations манзиллар
location Манзил
bank name (full and abbreviated name) and location (postal address); банкнинг (тўла ва қисқартирилган) номи ва қаерда жойлашганлиги (почта манзили);
As it is well - known, ancient Samarkand was one of the main centers on the Great Silk Road. Азим Самарқанд эса, Буюк ипак йўлининг асосий манзилларидан бири бўлганини ҳаммамиз яхши биламиз.
It’s a top spot for Taliban tourism. As the sun sinks, bathing the city in warm golden hues, gaggles of young men from across the country keep showing up, sporting Taliban trademarks – long hair, short-leg trousers, an assortment of shimmering caps and swirling turbans. Sunset is peak selfie time, then time for prayers. Бу Толибон туризми учун энг яхши манзил. Қуёш ботиши билан шаҳар иссиқ тилларанг тусга бурканади ва мамлакатнинг турли бурчакларидан келган ёшлар Толибоннинг белгиларини - узун соч қўйган, калта шим, ҳар хил қалпоқ ва саллаларини кийиб олган. Қуёш ботиши - селфига тушишнинг айни вақти, кейин эса ибодат вақти.
crypto-wallet address — a unique combination consisting of letters, numbers and symbols in a distributed data registry, which is used to send and receive crypto-assets from one crypto-wallet to another; крипто-ҳамён манзили — маълумотларнинг тақсимланган реестридаги крипто-активларни бир крипто-ҳамёндан бошқасига юбориш ва қабул қилиш бўйича операцияларни амалга ошириш учун ишлатиладиган рақамлар, ҳарфлар ва белгилардан ташкил топган ноёб комбинация;
contact details of the client, allowing to establish contact with this client (e-mail address and other contact details); мижоз билан алоқа ўрнатиш учун контакт маълумотлар (электрон почта манзили ва бошқа контакт маълумотлар);
If a trading participant in the process of trading in crypto-assets makes a transaction to purchase, sell and (or) exchange crypto-assets, the crypto-exchange shall deduct the amount (quantity) of execution on this transaction from the amount of funds of this trading participant, crypto-assets, accounted for on the secondary account of the SCH or on the addresses of the crypto wallets of the crypto-exchange, and attach the specified trading participant to the counterparty, unless otherwise provided by the agreement. Савдолар иштирокчиси томонидан крипто-активлар савдоларида крипто-активларни сотиш, сотиб олиш ва (ёки) айирбошлаш бўйича битим тузилганда, крипто-биржа ушбу битимнинг ижро суммасини (сони) ушбу савдолар иштирокчисининг ҲККП иккиламчи ҳисобварағида ёки крипто-ҳамёни манзилида сақланаётган пул маблағлари, крипто-активларидан айириб ташлаши ҳамда савдолар иштирокчисининг контрагентига бириктириши лозим.
66. Based on the results, information on the transfer of crypto-assets by the clearing participant — seller is immediately provided to the SCH. The seller's and buyer's funds under this transaction remain blocked until confirmation is received of the receipt of crypto-assets to the crypto-wallet address of the clearing participant — the buyer. 66. Клиринг иштирокчиси — сотувчи томонидан крипто-активлар ўтказиб берилганлиги ҳақида ҲККПга дарҳол ахборот берилади. Ушбу битим бўйича сотувчи ва харидорларнинг пул маблағлари клиринг иштирокчиси — харидорнинг крипто-ҳамён манзилига крипто-активлар ўтказиб берилганлиги тасдиқланмагунга қадар тақиқда қолади.
70. The crypto-exchange ensures the transfer of funds through the SCH, the transfer of crypto-assets accounted for by the trading participant to a bank account, to the address of the trading participant’s crypto-wallet, respectively, at the request of such a participant in the manner and within the period specified in the agreement for participation in trading in crypto-assets. 70. Крипто-биржа пул маблағларини ҲККП орқали ўтказиш, савдолар иштирокчиси номига ҳисобга олинган крипто-активларни унинг банк ҳисобварағига ёки крипто-ҳамён манзилига ушбу иштирокчи талабига биноан крипто-активлар савдосида иштирок этиш тўғрисидаги шартномада белгиланган тартиб ва муддатга мувофиқ ўтказилишини таъминлайди.
7. Information about the name, location, e-mail address and telephone number of the organization providing services for the storage (deposit) of reports, in accordance with the Regulations for trading in crypto-assets on crypto-exchange. 7. Крипто-биржада крипто-активлар савдоларини амалга ошириш қоидаларига мувофиқ ҳисоботларни сақлаш (депонентлаш) бўйича хизмат кўрсатадиган ташкилотнинг номи, жойлашган жойи, электрон почта манзили ва телефон рақами ҳақидаги маълумот.
Each State Party shall inform the Secretary-General of the United Nations of the name and address of the authority or authorities that may assist other States Parties in developing and implementing specific measures for the prevention of corruption. 3. Ҳар бир иштирокчи Давлат Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош котибига коррупциянинг олдини олиш бўйича аниқ чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда бошқа иштирокчи Давлатларга ёрдам бериши мумкин бўлган орган ёки органларнинг номи ва манзилини хабар қилади.
Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non-disclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons; а) ушбу шахсларни жисмоний ҳимоя қилиш тартиботини белгилаш, масалан — зарур бўлган ва амалий жиҳатдан амалга оширилиши мумкин бўлган даражада — уларни бошқа жойга кўчириш учун ва тегишли вазиятларда мумкин бўлган шундай ҳолатларни қабул қилиш, ушбу шахсларга шахсан тааллуқли ва уларнинг жойлашган манзили билан боғлиқ маълумотларни ошкор этмаслик ёки маълумотларнинг бундай ошкор этилишига чеклов ўрнатиш;
5. It is He who made the sun radiant, and the moon a light, and determined phases for it—that you may know the number of years and the calculation. God did not create all this except with truth. He details the revelations for a people who know. 5У қуёшни зиё ва ойни нур қилган ҳамда сизлар йилларнинг ададини ва ҳисобини билишингиз учун унинг манзилларини ўлчовли қилган зотдир. Аллоҳ ўшани фақат ҳақ ила яратди. У биладиган қавмлар учун оятларини батафсил баён қилади.

In truth! He serves you in a peculiar manner.
There’s no earthly food or drink at that fool’s dinner.
He drives his spirit outwards, far,
Half-conscious of its maddened dart:

Гапинг тўғри, аммо тоат усулин 
Бажо этар қулинг ғоят турфа ҳол, 
Унинг ғизоси не — тушуниш маҳол. 
У курашни севар — ошадир довон, 
Йирок манзилларни кўзлар доимо. 

Do those who disbelieve think that they can take My servants for masters instead of Me? We have prepared Hell for the hospitality of the faithless. 102Ёки куфр келтирганлар Мени қўйиб бандаларимни валий­илоҳ қилиб олишни гумон қилдиларми?! Албатта, Биз жаҳаннамни кофирларга манзил этиб тайёрлаганмиз.
As for those who believe and do righteous deeds, they will have the Gardens of Paradise for hospitality. 107Албатта, иймон келтирган ва яхши амалларни қилганларга Фирдавс жаннати манзил бўлгандир.
29. And say, “My Lord, land me with a blessed landing, as you are the best of transporters.” 29Ва: «Эй Роббим, мени муборак манзилга туширгин, Сен, Ўзинг манзилга туширгувчиларнинг энг яхшисисан», дегин», дедик.
76. Abiding therein forever—it is an excellent residence and destination. 76Улар ўшанда абадий қолурлар. У қандай ҳам гўзал қароргоҳ ва манзилдир.
19. As for those who believe and do righteous deeds, for them are the Gardens of Shelter—hospitality for what they used to do. 19Ҳа, иймон келтириб, яхши амалларни қилганларга, бас, уларга қилиб ўтган амаллари учун жаннатул маъво манзилдир.