USA English ‹ › UZ Uzbek

Found кўра: 435 words & 2 translates

English Ўзбек
In the Republic of Uzbekistan, public life shall develop on the basis of a diversity of political institutions, ideologies and opinions. Ўзбекистон Республикасида ижтимоий ҳаёт сиёсий институтлар, мафкуралар ва фикрларнинг хилма-хиллиги асосида ривожланади.
No ideology shall be granted the status of state ideology. Ҳеч қайси мафкура давлат мафкураси сифатида ўрнатилиши мумкин эмас.
Democracy in the Republic of Uzbekistan shall rest on the principles common to all mankind, according to which the ultimate value is the human being, his life, freedom, honour, dignity and other inalienable rights. Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади.
The state, its bodies, officials, public associations and citizens shall act in accordance with the Constitution and the laws. Давлат, унинг органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмалари, фуқаролар Конституция ва қонунларга мувофиқ иш кўрадилар.
6) represent the Legislative Chamber in interrelation with the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, other state bodies, foreign states, international and other organizations; 6) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати, бошқа давлат органлари, чет давлатлар, халқаро ва ўзга ташкилотлар билан ўзаро муносабатларда Қонунчилик палатаси номидан иш кўради;
6) represent the Senate in interrelation with the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, other state bodies, foreign states, international and other organizations; 6) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси, бошқа давлат органлари, чет давлатлар, халқаро ва бошқа ташкилотлар билан ўзаро муносабатларда Сенат номидан иш кўради;
2) take necessary measures on the protection of sovereignty, security and territorial integrity of the Republic of Uzbekistan, implementation of decisions regarding its national-state structure; 2) Ўзбекистон Республикасининг суверенитети, хавфсизлиги ва ҳудудий яхлитлигини муҳофаза этиш, миллий-давлат тузилиши масалаларига доир қарорларни амалга ошириш юзасидан зарур чора-тадбирлар кўради;
3) represent the Republic of Uzbekistan within the country and in international relations; 3) мамлакат ичкарисида ва халқаро муносабатларда Ўзбекистон Республикаси номидан иш кўради;
3) represent the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan in international relations; 3) халқаро муносабатларда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси номидан иш кўради;
The Constitutional Court of the Republic of Uzbekistan shall hear cases relating to the constitutionality of acts of the legislative and executive authority. Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимият ҳужжатларининг Конституцияга мувофиқлиги тўғрисидаги ишларни кўради.
Chapter 24. Procurator’s office XXIV боб. Прокуратура
The Procurator-General of the Republic of Uzbekistan shall direct the centralized system of bodies of the procurator’s office. Прокуратура органларининг ягона марказлаштирилган тизимига Ўзбекистон Республикасининг Бош прокурори бошчилик қилади.
Bodies of the Procurator’s Office of the Republic of Uzbekistan shall exercise their powers independently of any state bodies, public associations and officials, and shall be subject solely to law. Ўзбекистон Республикаси прокуратура органлари ўз ваколатларини ҳар қандай давлат органлари, жамоат бирлашмалари ва мансабдор шахслардан мустақил ҳолда, фақат қонунга бўйсуниб амалга оширадилар.
Organization, powers and procedure for the work of bodies of the procurator’s office shall be specified by law. Прокуратура органларини ташкил этиш, уларнинг ваколатлари ва фаолият кўрсатиш тартиби қонун билан белгиланади.
On the territory of the Republic of Uzbekistan shall be prohibited establishment and functioning of private, cooperative organizations, public associations and their branches independently conducting any operational work, investigations, inquiries and other functions connected with combating crime. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жиноятчиликка қарши кураш бўйича тезкор-қидирув, тергов ва бошқа махсус вазифаларни мустақил равишда бажарувчи хусусий кооператив ташкилотлар, жамоат бирлашмалари ва уларнинг бўлинмаларини тузиш ҳамда уларнинг фаолият кўрсатиши таъқиқланади.
In fact, the Shanghai Cooperation Organization is called upon to become a pole of attraction without dividing lines, in the name of peace, cooperation and progress. ШҲТ ўз моҳиятига кўра, тинчлик, ҳамкорлик ва тараққиёт йўлида бирлашишга, айирмачилик унсуридан холи бўлган жозибадор маконга айланиши лозим.

Historically, the world looked upon from Samarkand has been seen as single and indivisible, rather than fragmented. This is indeed the essence of the unique phenomenon of the «Samarkand spirit», which can serve as the basis for a fundamentally new format of international interaction, including within the Shanghai Cooperation Organization.

Тарихан шаклланган тушунчага кўра, Самарқанддан туриб қаралганда, дунё тарқоқ эмас, балки яхлит ва бўлинмас бўлиб кўринади. “Самарқанд руҳи” деган ноёб феноменнинг мазмуни ҳам асли шунда мужассам бўлиб, у халқаро ҳамкорликнинг, жумладан, ШҲТ доирасидаги шерикликнинг принципиал жиҳатдан янги форматини шакллантириш борасида мустаҳкам пойдевор бўлиши мумкин.

«Jaloliddin Manguberdi is a great representative of our ancestors who fought and sacrificed their lives for the freedom of the homeland.

– Жалолиддин Мангуберди эл-юрт истиқлоли учун курашган, шу йўлда азиз жонини қурбон қилган аждодларимизнинг буюк намояндасидир.

As the global fight against COVID-19 continues, I hope that the recent transfer by the United States of 3 million doses of Moderna vaccine through the COVAX program will have a significant positive impact on improving the situation in Uzbekistan. Шу билан бирга, бутун дунёдга COVID-19 га қарши кураш давом этмоқда, яқинда Америка Қўшма Штатлари томонидан COVAX дастури доирасида «Moderna» вакцинасининг 3 миллион дозаси етказиб берилгани Ўзбекистондаги вазиятнинг яхшиланишига салмоқли ижобий таъсир кўрсатишига умид билдираман.

Today, by adopting the joint Statement on Response to Climate Change, the SCO demonstrates solidarity in confronting these risks and challenges.

Бугун Иқлим ўзгаришига муносабат бўйича қўшма баёнот қабул қилиш орқали ШҲТ ушбу хавф-хатар ва таҳдидларга қарши курашишда бирдамликни намоён этмоқда.