USA English ‹ › UZ Uzbek

Found йўқлиги: 18 words & 5 translates

English Ўзбек
absence йўқлиги
107. Do you not know that to Allah belongs the sovereignty of the heavens and the earth, and that apart from Allah you have no guardian or helper? 107Албатта,осмонлару ернинг мулки Аллоҳники эканини ва сизларга Аллоҳдан ўзга дўст йўқ, ёрдамчи ҳам йўқлигини билмадингми?
18. Allah bears witness that there is no god but He, as do the angels, and those endowed with knowledge—upholding justice. There is no god but He, the Mighty, the Wise. 18Аллоҳ адолат ила туриб, албатта, Ундан ўзга илоҳ йўқлигига шоҳидлик берди. Фаришталар ва илм эгалари ҳам. Ундан ўзга илоҳ йўқ. У азиз ва ҳаким зотдир.
170. Delighting in what Allah has given them out of His grace, and happy for those who have not yet joined them; that they have nothing to fear, nor will they grieve. 170Улар Аллоҳ Ўз фазлидан берган нарсалардан хурсандлар ва ҳали ортларидан ўзларига қўшилмаган биродарларига, уларга хавф йўқлигини ҳамда хафа ҳам бўлмасликларининг хушхабарини бермоқдалар.
184. Do they not think? There is no madness in their friend. He is but a plain warner. 184Улар ўз соҳибларида мажнунлик йўқлигини тафаккур қилиб кўрмайдиларми?! У фақат ошкора огоҳлантирувчи, холос.
During the period of trusteeship or at the end of the trusteeship period if it is discovered by the Central Bank that the bank can not be recovered, the Central Bank will recall the license and terminate the bank in the prescribed manner. Башарти, васийлик вақтида ёки васийлик даврининг охирида банкни соғломлаштиришнинг иложи йўқлиги Марказий банк томонидан аниқланса, у лицензияни чақириб олади ва белгиланган тартибда банкни тугатади.
Civil society observers expressed concern that this new two-step process was not sufficiently detailed or inclusive of NGO roles, lacked victim-centered approaches outlined in relevant legislation, and was overly bureaucratic in nature, and might therefore incentivize territorial commissions to refer victims to NGO services directly rather than confirming victim designation. Фуқаролик жамияти кузатувчилари ушбу икки босқичли жараён етарли даражада тавсифланмагани ёки ННТлар роли ҳисобга олинмаганидан, тегишли қонунчиликда жабрдийдаларга асосий эътибор қаратилиши кераклиги белгилаб қўйилган ҳолда бундай ёндашувлар йўқлигидан ва жараён табиатан ўта бюрократлашгани ҳудудий комиссияларни жабрдийдаларни ўшандай мақом бермай туриб, ННТларга жўнатишига туртки бериши мумкинлигидан хавотир изҳор қилди.
The government also worked to repatriate thousands of Uzbekistani migrant workers stranded in Kazakhstan and Russia due to the pandemic-related closure of businesses and borders; authorities did not report specific measures to screen these groups for trafficking indicators. Ҳукумат пандемия билан боғлиқ иш жойлари ва чегаралар ёпилиб қолгани сабаб Қозоғистон ва Россияда қолиб кетган минглаб ўзбек меҳнат мигрантларини ватанга қайтариш бўйича ҳам иш олиб борди; ҳукумат ушбу гуруҳларда одам савдоси аломатлари бор-йўқлигини текшириш бўйича кўрилган аниқ чоралар тўғрисида маълумот бермади.
NGO observers noted the absence of a legal framework to ensure oversight of worker contracts and regulate and ensure proper licensing of labor recruitment intermediaries left seasonal agricultural workers vulnerable to forced labor in some cluster sites. ННТлар кузатувчилари қайд этишича, ишчилар билан тузилган шартномаларни назорат қилиш, тартибга солиш ва иш кучини ёлловчилар тегишли тартибда лицензия олишини таъминлаш учун ҳуқуқий базанинг йўқлиги мавсумий ишчиларни айрим кластерларда мажбурий меҳнат олдида иложсиз қолишига сабаб бўлган.
As in previous years, the inspectorate did not report screening for trafficking indicators or referring any cases for criminal investigation as part of these inspections. Олдинги йилларда бўлганидек, инспекция одам савдоси аломатлари бор-йўқлигини текширгани ёки ушбу текширувлар доираси қайсидир ишларни жиноий тергов қилиш учун юборгани хусусида ҳеч қандай маълумот бермади.
After the horses came Muriel, the white goat, and Benjamin, the donkey. Benjamin was the oldest animal on the farm, and the worst tempered. He seldom talked, and when he did, it was usually to make some cynical remark—for instance, he would say that God had given him a tail to keep the flies off, but that he would sooner have had no tail and no flies. Alone among the animals on the farm he never laughed. If asked why, he would say that he saw nothing to laugh at. Nevertheless, without openly admitting it, he was devoted to Boxer; the two of them usually spent their Sundays together in the small paddock beyond the orchard, grazing side by side and never speaking. Отлардан сўнг оқ эчки Мюриэл ва эшак Бенжамин келди. У бу молхонада энг кўп яшаган ҳайвон бўлиб, хаддан зиёд расво характери бор эди. У кам гапирар, мабодо гапириб қолса, юзинг-бетинг демай, шарттакилик қиларди — масалан, у бир куни Яратган менга сўна-пашшаларни ҳайдаш учун дум берган, аммо пашшалар ҳам, дум ҳам бўлмаса афзал эди, деган. Ҳайвонлар орасида ҳеч қачон кулмаган ва кулмайдиган жонивор ҳам у эди. Нега бундай ғамгин экани ҳақида савол берилганда, у бу дунёда қувонч учун сабаб ҳали йўқлигини айтганди. Шунга қарамасдан, у тулпор Боксёрга боғланиб қолганди; одатда, улар якшанба кунларини боғ ёнидаги мўъжазгина яйловда майсаларни ковшаниб, ёнма-ён ўтказишарди.
Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases. с) вафот этганлиги, яширилганлиги ёки йўқлиги сабабли жиноятчи таъқиб этилишининг имкони бўлмаган ёхуд бошқа мувофиқ ҳолатларда кўрилаётган жиноий ишлар доирасида қарор чиқармасдан туриб бундай мол-мулкнинг мусодара қилинишига имконият яратиш учун талаб қилиниши мумкин бўлган чораларни қабул қилиш бўйича масалани кўриб чиқади.
90. And We delivered the Children of Israel across the sea. Pharaoh and his troops pursued them, defiantly and aggressively. Until, when he was about to drown, he said, “I believe that there is no god except the One the Children of Israel believe in, and I am of those who submit.” 90Ва Бани Исроилни денгиздан ўтказдик. Бас, Фиръавн ва унинг аскарлари ҳаддан ошган ва туғён қилган ҳолда уларни таъқиб этдилар. Токи унга ғарқ бўлиш етганида: «Бани Исроил иймон келтирган зотдан ўзга илоҳ йўқлигига иймон келтирдим ва мен мусулмонларданман», деди.
79. They said, “You know well that we have no right to your daughters, and you know well what we want.” 79Улар: «Сенинг қизларингда бизнинг ҳаққимиз йўқлигини билгансан ва биз нимани хоҳлашимизни, албатта, сен биласан», дедилар.
44. And warn mankind of the Day when the punishment will come upon them, and the wicked will say, “Our Lord, defer us for a little while, and we will answer Your call and follow the messengers.” Did you not swear before that there will be no passing away for you? 44Сен одамларни уларга азоб келадиган Кундан огоҳлантир. Ўшанда зулм қилганлар: «Эй Роббимиз, бизни озгина вақт қўйиб тургин, Сенинг даъватингни қабул қиламиз ва Пайғамбарларга эргашамиз», дерлар. Бундан олдин сизларга завол йўқлигига қасам ичмаган эдингизми?!
"Mrs.Frawley is dead. Jesus, I wish Bill Gartley was here — Миссис Фраули ҳалок бўлди! О, қандай даҳшат-а! Аксига олиб, шу тобда Билл Гартли йўқлигини айтмайсизми…
If Gartley and Stanner were cutting corners on the speed ironer's maintenance, they'll go to jail. No matter who they know on the City Council." Башарти Гартли билан Стэннер хафвсизлик қоидалари, шу йиртқич дазмолни жорий таъмирлаш ва рисоладаги ҳолатда сақлаб туриш чоралари юзасидан маблағ чегириб қолишга уринишган бўлишса, турмага тиқилишлари турган гап.Ша ҳар маъмуриятида бирон таниш-билишлари бор-йўқлигидан қатъи назар, уларга ҳеч ким ёрдам қилолмайди
One of the first experiments frozen positronium could be used for is to see if its antimatter part follows Einstein's Theory of General Relativity in the same way as the matter part. Музлаган позитроний устидаги илк тажрибалардан бири унинг аксилмодда қисми Эйнштейннинг Умумий Нисбийлик назариясига мос келадими ёки йўқлигини аниқлашга қаратилди.