USA English ‹ › UZ Uzbek

Found деди: 611 words & 2 translates

English Ўзбек
For love and loyalty to Homeland, honor and glory in the world, rarely can someone compare with Jaloliddin Manguberdi», Shavkat Mirziyoyev has said. Она юртга муҳаббат ва садоқат, ор-номус ва шон-шараф бобида Жалолиддин Мангубердига тенг келадиган улуғ шахслар дунёда камдан-кам учрайди, – деди Шавкат Мирзиёев.
bade деди
said деди
30. When your Lord said to the angels, “I am placing a successor on earth.” They said, “Will You place in it someone who will cause corruption in it and shed blood, while we declare Your praises and sanctify You?” He said, “I know what you do not know.” 30Эсла, вақтикиРоббинг фаришталарга: " Мен ер юзида халифа қилмоқчиман" , деди.Улар: " Унда фасод қиладиган, қон тўкадиган кимсани қилмоқчимисан? Ва ҳолбуки, биз Сенга тасбиҳ,ҳамд айтиб ва Сени улуғлаб турибмиз" , дедилар.У: Мен сиз билмаганни биламан" , деди.
31. And He taught Adam the names, all of them; then he presented them to the angels, and said, “Tell Me the names of these, if you are sincere.” 31Ва У зот одамга исмларнинг барчасини ўргатди, сўнгра уларни фаришталарга рўбарў қилди. Кейин: " Агар ростгўйлардан бўлсангиз, анавиларнинг исмларини Менга айтиб беринг" , деди.
32. They said, “Glory be to You! We have no knowledge except what You have taught us. It is you who are the Knowledgeable, the Wise.” 32Улар:" Эй пок Парвардигор! Бизда Сен билдиргандан бошқа илм йўқ. Албатта, Сенинг Ўзинг билувчисан ва ҳикматли зотсан" , дедилар.
33. He said, “O Adam, tell them their names.” And when he told them their names, He said, “Did I not tell you that I know the secrets of the heavens and the earth, and that I know what you reveal and what you conceal?” 33У зот:" Эй Одам, буларгау нарсаларнинг исмлариниайтиб бер" , деди. Уларга ўша нарсаларнинг исмларини айтиб берган чоғида, "Мен сизларга осмонлару ернинг ғайбини биламан ва сизлар беркитмагану беркитган нарсаларни ҳам биламан демабмидим" , деди.
35. We said, “O Adam, inhabit the Garden, you and your spouse, and eat from it freely as you please, but do not approach this tree, lest you become wrongdoers.” 35Ва: " Эй Одам, сен ўз жуфтинг ила жаннатда маскан топ. Унда нимани хоҳласаларингиз, енглар, ош бўлсин ва мана бу дарахтга яқин келманглар, бас, у ҳолда золимлардан бўласизлар" , дедик.
36. But Satan caused them to slip from it, and caused them to depart the state they were in. We said, “Go down, some of you enemies of one another. And you will have residence on earth, and enjoyment for a while.” 36Шайтон уларни ундан оздирди ва бўлган нарсаларидан чиқарди. Ва Биз: Баъзингизбаъзингизга душман бўлиб тушинглар, сизларга ер юзида қароргоҳ ва бир муддат ҳузур қилиш бордир" , дедик.

38. We said, “Go down from it, all of you. Yet whenever guidance comes to you from Me, then whoever follows My guidance—they have nothing to fear, nor shall they grieve.

38Биз: " Ундан ҳаммангиз тушинг, бас, Мендан сизга ҳидоят келажак. Ким Менинг ҳидоятимга эргашса, уларга хавф йўқ ва улар хафа ҳам бўлмаслар" , дедик.

61. And recall when you said, “O Moses, we cannot endure one kind of food, so call to your Lord to produce for us of what the earth grows: of its herbs, and its cucumbers, and its garlic, and its lentils, and its onions.” He said, “Would you substitute worse for better? Go down to Egypt, where you will have what you asked for.” They were struck with humiliation and poverty, and incurred wrath from Allah. That was because they rejected Allah’s revelations and wrongfully killed the prophets. That was because they disobeyed and transgressed.

61«Эй Мусо, бир хил таомга ҳеч чидай олмаймиз, Роббингга дуо қил, бизга ерда ўсадиган нарсалардан–сабзавот, бодринг, саримсоқ, мош, пиёз чиқариб берсин», деганингизни эсланг. У: «Яхши нарсани паст нарсага алмаштиришни сўрайсизларми? Бирорта шаҳарга тушинг, сўраганингизни албатта, топасиз», деди. Уларга хорлик ва мискинлик ёзилди ва Аллоҳнинг ғазабига лойиқ бўлдилар. Бу Аллоҳнинг оятларига куфр келтирганлари, Пайғамбарларни ноҳақ қатл этганлари учундир. Бу исёнга кетганлари ва ҳаддан ошганлари учундир.

65. And you surely knew those of you who violated the Sabbath. We said to them, “Be despicable apes!” 65Батаҳқиқ, сизлардан шанба куни тажовузкорлик қилганларни билдингиз. Биз уларга: «Қувилган, хор­зор маймунга айланинг», дедик.
67. And recall when Moses said to his people, “Allah commands you to sacrifice a heifer.” They said, “Do you make a mockery of us?” He said, “Allah forbid that I should be so ignorant.” 67Мусо ўз қавмига: «Аллоҳ сизга сигир сўймоқни буюрмоқда», деганини эсланг. Улар: «Бизни масхара қиляпсанми?» дедилар. У: «Жоҳиллардан бўлишимдан Аллоҳдан паноҳ сўрайман», деди.
68. They said, “Call upon your Lord to show us which one.” He said, “He says she is a heifer, neither too old, nor too young, but in between. So do what you are commanded.” 68Улар: «Роббингга дуо қил, унинг қандай эканини баён қилиб берсин», дедилар. У: «У қари ҳам, ёш ҳам бўлмаган, икковининг ўртасидаги сигир, деяпти. Бас, буюрилган нарсани бажаринг», деди.
69. They said, “Call upon your Lord to show us what her color is.” He said, “He says she is a yellow heifer, bright in color, pleasing to the beholders.” 69Улар: «Роббингга дуоқил, унинг рангини баён қилиб берсин», дедилар. У: «У, ранги сап­сариқ, қараганларни хурсанд қиладиган сигир, деяпти», деди.
70. They said, “Call upon your Lord to show us which one; the heifers look alike to us; and Allah willing, we will be guided.” 70Улар: «Роббингга дуо қил, унинг қандай эканини бизга баён қилиб берсин, сигир бизга ноаниқ бўлиб қолди, биз, иншааллоҳ, албатта ҳидоят топувчимиз», дедилар.
71. He said, “He says she is a heifer, neither yoked to plow the earth, nor to irrigate the field; sound without blemish.” They said, “Now you have brought the truth.” So they slew her; though they almost did not. 71У: «У, ўша сигир минилмаган, ер ҳайдаш,эк ин суғоришдаишлатилмаган, айблардансаломат, аралашган ранги йўқ, деяпти», деди. Улар: «Ана энди ҳақни келтирдинг», дедилар. Бас, уни сўйдилар. Сал бўлмаса, қилмасдилар.
73. We said, “Strike him with part of it.” Thus Allah brings the dead to life; and He shows you His signs, that you may understand. 73«Бас, уни у(сигир)нинг баъзи жойи билан уринг», дедик. Аллоҳ худди шундай қилиб ўликларни тирилтиради ва оят­аломатларини сизга кўрсатади. Шоядки ақл ишлатсангиз.
80. And they say, “The Fire will not touch us except for a number of days.” Say, “Have you received a promise from Allah—Allah never breaks His promise—or are you saying about Allah what you do not know?” 80Ва улар: «Бизга (дўзах) ўти ҳеч тегмайди, тегса ҳам саноқли кунларгина тегади», дедилар. Сен: «Аллоҳдан аҳд олдингизми? Зотан, Аллоҳ аҳдига ҳеч хилоф қилмайди. Ёки Аллоҳнинг номидан билмаган нарсангизни гапиряпсизми?» деб айт.
93. And We made a covenant with you, and raised the Mount above you: “Take what We have given you firmly, and listen.” They said, “We hear and disobey.” And their hearts became filled with the love of the calf because of their disbelief. Say, “Wretched is what your faith commands you to do, if you are believers.” 93Сиздан аҳду паймонингизни олиб, устингизга Турни кўтариб: «Сизга Биз берган нарсани қувват билан тутинг ва тингланг», деганимизни эсланг. Улар: «Тингладик ва исён қилдик», дедилар. Куфрлари сабабли қалбларига бузоқ ўрнаштирилди. Айт: «Агар мўмин бўлсангиз сизнинг иймонингиз қандай ҳам ёмон нарсага буюради!»