USA English ‹ › UZ Uzbek

Found Аллоҳ: 1397 words & 2 translates

English Ўзбек

1. In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful.

1. Меҳрибон ва раҳмли Аллоҳнинг номи билан бошлайман.

2. All the praises and thanks be to Allah, the Lord of the Alameen. 2. Барча мақтов, шукрлар оламларнинг тарбиячиси Аллоҳга бўлсин.
7. Allah has set a seal on their hearts and on their hearing, and over their vision is a veil. They will have a severe torment. 7Аллоҳ уларнинг қалблари ва қулоқларини муҳрлаб қўйган ва кўзларида парда бор. Ва уларга улкан азоб бордир.
8. Among the people are those who say, “We believe in Allah and in the Last Day,” but they are not believers. 8Ва Одамлардан, Аллоҳга ва охират кунига иймон келтирдик, дейдиганлари бор. Ҳолбуки, улар мўмин эмаслар.
9. They seek to deceive Allah and those who believe, but they deceive none but themselves, though they are not aware. 9Улар Аллоҳни ва иймон келтирганларни алдамоқчи бўладилар. Ва ҳолбуки, сезмасдан ўзларини алдайдилар.
10. In their hearts is sickness, and Allah has increased their sickness. They will have a painful punishment because of their denial. 10Уларнинг қалбларида касал бор. Аллоҳ касалларини зиёда қилди. Ва уларга ёлғон гапирганлари учун аламли азоб бор.
15. It is Allah who ridicules them, and leaves them bewildered in their transgression. 15Аллоҳ уларни истеҳзо қилади ва туғёнларида довдирашларига қўйиб беради.
17. Their likeness is that of a person who kindled a fire; when it illuminated all around him, Allah took away their light, and left them in darkness, unable to see. 17Улар мисоли ёққан ўти энди атрофини ёритганида Аллоҳ нурларини кетказиб, қоронғу зулматларда қолдирган кишиларга ўхшайдилар. Улар кўрмайдилар.
19. Or like a cloudburst from the sky, in which is darkness, and thunder, and lightning. They press their fingers into their ears from the thunderbolts, in fear of death. But Allah surrounds the disbelievers. 19Ёки худди осмондан ёмғир ёғиб, қоронғу босиб, момақалдироқ ва чақмоқ чаққанда, яшиндан қочиб, панжаларини қулоқларига тиқиб, ўлимдан эҳтиёт бўлаётган одамга ўхшарлар. Ва Аллоҳ кофирларни ўраб олувчидир.

20. The lightning almost snatches their sight away. Whenever it illuminates for them, they walk in it; but when it grows dark over them, they stand still. Had Allah willed, He could have taken away their hearing and their sight. Allah is capable of everything.

20Чақмоқ уларнингкўзини олиб қўяй дейди. Ёриган пайтда юришади, қоронғи бўлса, тўхташади. Агар Аллоҳ хоҳласа, уларнинг кўзу қулоқларини кеткизади. Албатта, Аллоҳ ҳар бир нарсага қодирдир.

22. He who made the earth a habitat for you, and the sky a structure, and sends water down from the sky, and brings out fruits thereby, as a sustenance for you. Therefore, do not assign rivals to Allah while you know. 22У сизларгаерни тўшаб, осмоннибино қилган ва осмондан сувтушириб, у билан сизларга меваларни ризқ қилиб чиқарган зотдир. Билиб туриб Аллоҳга бошқаларни тенглаштирманг.
23. And if you are in doubt about what We have revealed to Our servant, then produce a chapter like these, and call your witnesses apart from Allah, if you are truthful. 23Ва агар бандамизга туширилган нарсамизга шакингиз бўлса, унга ўхшаш бир сура келтиринг ва рост сўзловчилардан бўлсангиз, Аллоҳдан ўзга гувоҳларингизни чақиринг.
26. Allah does not shy away from making an example of a gnat, or something above it. As for those who believe, they know that it is the Truth from their Lord. But as for those who disbelieve, they say, “What did Allah intend by this example?” He leads astray many thereby, and He guides many thereby; but He misleads thereby only the evildoers. 26Албатта, Аллоҳ чивин ёки ундан устунроқ нарсани мисол келтиришдан уялмас. Иймон келтирганлар, албатта, у Роббиларидан келган ҳақлигини биладилар. Аммо куфр келтирганлар. Аллоҳ бу мисолдан нимани ирода қилади, дейишади. У билан кўпчиликни залолатга кеткизади ва кўпчиликни ҳидоятга солади. У билан фақат фосиқларнигина залолатга кеткизади.
27. Those who violate Allah’s covenant after its confirmation, and sever what Allah has commanded to be joined, and commit evil on earth. These are the losers. 27Улар Аллоҳнинг аҳдини боғлангандан сўнг бузадиган, Аллоҳ боғланишига буюрган нарсаларни кесадиган, ер юзида фасод қиладиган зотлардир. Ана ўшалар ютқазувчилардир.
28. How can you deny Allah, when you were dead and He gave you life, then He will put you to death, then He will bring you to life, then to Him you will be returned? 28Аллоҳга қандай куфр келтирасизлар? Ва ҳолбуки жонсиз эдингиз У сизга жон берди, сўнгра жонингизни олади ва яна тирилтиради ва сизлар Унга қайтажаксизлар.
55. And recall that you said, “O Moses, we will not believe in you unless we see Allah plainly.” Thereupon the thunderbolt struck you, as you looked on. 55«Эй Мусо, Аллоҳни очиқ­равшан кўрмагунимизча сенга ишонмаймиз», деганингизни, шунда сизни ўзингиз назар солиб турганингизда яшин урганини эсланг.
60. And recall when Moses prayed for water for his people. We said, “Strike the rock with your staff.” Thereupon twelve springs gushed out from it, and each tribe recognized its drinking-place. “Eat and drink from Allah’s provision, and do not corrupt the earth with disobedience.” 60Мусо ўз қавмини сероб қилишни сўраганида, «Ҳассанг билан тошни ур!» деганимизни эсланг. Бас, ундан ўн икки булоқ отилиб чиқди. Ҳар қабила ўз сувини билди. Аллоҳ берган ризқдан еб­ичинглар. Ер юзида бузғунчилик устига бузғунчилик қилманглар.

61. And recall when you said, “O Moses, we cannot endure one kind of food, so call to your Lord to produce for us of what the earth grows: of its herbs, and its cucumbers, and its garlic, and its lentils, and its onions.” He said, “Would you substitute worse for better? Go down to Egypt, where you will have what you asked for.” They were struck with humiliation and poverty, and incurred wrath from Allah. That was because they rejected Allah’s revelations and wrongfully killed the prophets. That was because they disobeyed and transgressed.

61«Эй Мусо, бир хил таомга ҳеч чидай олмаймиз, Роббингга дуо қил, бизга ерда ўсадиган нарсалардан–сабзавот, бодринг, саримсоқ, мош, пиёз чиқариб берсин», деганингизни эсланг. У: «Яхши нарсани паст нарсага алмаштиришни сўрайсизларми? Бирорта шаҳарга тушинг, сўраганингизни албатта, топасиз», деди. Уларга хорлик ва мискинлик ёзилди ва Аллоҳнинг ғазабига лойиқ бўлдилар. Бу Аллоҳнинг оятларига куфр келтирганлари, Пайғамбарларни ноҳақ қатл этганлари учундир. Бу исёнга кетганлари ва ҳаддан ошганлари учундир.

62. Those who believe, and those who are Jewish, and the Christians, and the Sabeans—any who believe in Allah and the Last Day, and act righteously—will have their reward with their Lord; they have nothing to fear, nor will they grieve. 62Албатта, иймон келтирганлар, яҳудий бўлганлар, насоролар ва собиийлардан, қайсилари Аллоҳга ва қиёмат кунига иймон келтирса ва яхши амалларни қилса, ўшаларга Роббилари ҳузурида ажрлар бордир. Уларга хавф йўқ ва улар хафа ҳам бўлмаслар.
64. But after that you turned away. Were it not for Allah’s grace and mercy towards you, you would have been among the losers. 64Сўнгра ўшандан кейин юз ўгирдингиз. Сизга Аллоҳнинг фазли бўлмаганида, албатта ютқазганлардан бўлардингиз.